Home About Browse Search
Svenska


Vestlund, Maja and Willhed, Lisa, 2020. Geriatriska katters särskilda omvårdnadsbehov : hur omvårdnaden utförs på två svenska smådjurssjukhus, en intervjustudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
762kB

Abstract

Som ett resultat av den ständigt ökande kunskapen och kompetensen inom djursjukvården samt
människors tilltagande engagemang och emotionella investering i sina sällskapsdjur förlängs
djurens liv alltmer. Däribland kattens. Kattens omvårdnadsbehov i geriatrisk ålder och
nödvändigheten av eventuella anpassningar har studerats i endast en mindre omfattning, vilket är
problematiskt då katter generellt anses dölja smärta och sjukdomssymptom. För att katter ska få en
så god välfärd som möjligt under sitt allt längre liv är det viktigt att både djurhälsopersonal och
kattägare utbildas angående anpassade åtgärder för geriatriska katter. Syftet med detta
kandidatarbete inom djuromvårdnad var att undersöka specifika omvårdnadsbehov hos geriatriska
katter och hur omvårdnad samt rådgivning till geriatriska katters ser ut på två svenska
smådjurssjukhus.
För att besvara frågeställningarna utfördes en litteraturstudie samt en intervjustudie med två
legitimerade djursjukskötare vid två smådjurssjukhus i Sverige. Resultatet från intervjustudien
visade att geriatriska katters särskilda omvårdnadsbehov inte tas i beaktning i lika stor utsträckning
som exempelvis kattungars omvårdnadsbehov vid en stationärvårdsavdelning. Respondenterna hade
inte tidigare reflekterat över just geriatriska katters omvårdnadsbehov och på arbetsplatserna
saknades särskilda rutiner och standardåtgärder för omvårdnaden av geriatriska patienter. Då
djursjukhusen fokuserade mycket på individanpassad omvårdnad upplevdes de därigenom ändå
medvetna om de enskilda geriatriska patienternas behov och anpassade omvårdnaden därefter.
I litteraturstudien hittades information om sjukdomar och hälsoproblem som äldre katter ofta
drabbas av samt vilka anpassningar i hemmet som bör göras för att underlätta vardagen för den
geriatriska individen. Detta hade även respondenterna i intervjustudien en del kunskap om och
informationen om detta gavs i varierande omfattning som råd till ägarna. Överlag fanns det ingen
standardiserad rutin på vare sig omvårdnad eller rådgivning gällande geriatriska katter på de två
smådjurssjukhusen och respondenterna instämde i att en vetenskapsbaserad och enhetlig rutin för
samtliga i personalen troligen hade förbättrat omvårdnaden. Sammanfattningsvis konstaterades att
den geriatriska kattens omvårdnadsbehov är ett område som kräver fortsatt forskning.
Djursjukvården skulle troligen gynnas av standardiserade protokoll för att öka medvetenheten hos
både djurhälsopersonal och djurägare för den geriatriska kattens särskilda omvårdnadsbehov och för
att säkerställa en likvärdig omvårdnad och rådgivning av dessa patienter.

,

As a result of the constant increasing knowledge and competence in veterinary medicine as well as
people’s growing commitment and emotional investment in their pets, our animals now live
longer. Including cats. The specific needs of the geriatric cat have only been investigated to a small
extent, which is problematic since the cat is generally considered not to show signs of pain or
disease. To be able to give the cat as good life quality as possible during its extended lifetime, it is
important that both animal health personnel and cat owners are educated about the specific needs of
geriatric cats. The aim of this bachelor’s thesis in animal nursing was to investigate what specific needs cats develop in geriatric age as well as how they are being nursed and what kind of consulting
cat owners get from two Swedish small animal hospitals.
A literature review and an interview study with two veterinary nurses from two small animal
hospitals in Sweden were conducted. The result from the interview study showed that the specific
needs of geriatric cats are not taken into consideration to the same extent as for example the specific
needs of kittens in a stationary care unit. The specific needs of geriatric cats were not an aspect that
the respondents had reflected upon prior to the interview. However, the animal hospitals focused on
individualized care, and they appeared aware of the needs of the individual patients and adjusted the
care thereafter.
Information about diseases and health problems that geriatric cats often are affected by and how
the home environment should be adjusted to facilitate for the cat were found in the literature. That
was an area that the respondents in the interview study had some knowledge about and that was used
in the consulting of pet owners in varying extent. Overall, a standardized routine about nursing and
consulting for geriatric cats at the two small animal hospitals was lacking. The respondents did not
consider this as a problem, since they always adjusted the nursing to the needs of the individual
regardless of its age. However, they agreed upon that the nursing possibly would improve by a
science based and unitary routine followed by all personnel. This thesis indicates that the specific
nursing needs of the geriatric cat require further investigation. It can also be noted that the animal
health care could benefit from standardized protocols to raise the awareness of both animal health
personnel and animal owners of the specific nursing requirements of the geriatric cat, and to ensure
equal nursing and counseling of geriatric patients.

Main title:Geriatriska katters särskilda omvårdnadsbehov
Subtitle:hur omvårdnaden utförs på två svenska smådjurssjukhus, en intervjustudie
Authors:Vestlund, Maja and Willhed, Lisa
Supervisor:Gille, Sanna
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:djuromvårdnad, geriatrisk, katt, omvårdnadsbehov, senior, stationärvårdsavdelning, rådgivning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15679
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15679
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2020 05:52
Metadata Last Modified:01 Jul 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page