Home About Browse Search
Svenska


Ljungberg, Desirée and Pettersson, Anna, 2020. Stödmatning av inappetent katt : olika metoders förekomst och hur de fungerar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
648kB

Abstract

Inappetens är ett vanligt förekommande problem hos katt och en av de vanligaste
orsakerna till att kattägare uppsöker veterinär. Denna studie omfattar en
litteraturstudie om de vanligaste sjukdomarna som kan leda till inappetens hos katt
samt en översiktlig beskrivning av olika stödmatningsmetoder med fokus på sonder
och deras användningsområden. Med en enkätstudie efterfrågades hur ofta och
varför olika djursjukhus väljer att använda en specifik stödmatningsmetod.
Litteraturstudien visade att katten som art är speciellt känslig för svält
på grund av sin fysiologi och att någon form av stödmatningsåtgärd bör sättas in
om katten inte ätit på tre dagar. Njursjukdom, felin hepatisk lipidos, diabetisk
ketoacidos, pankreatit, kardiovaskulära sjukdomar, salmonella samt andra
gastrointestinala störningar medför ofta inappetens hos katt. Vid behandling av
inappetens finns flera tillvägagångssätt; aptitstimulerande läkemedel,
sprutmatning, nossvalgsond, esofagussond, gastrostomisond och jejunumsond.
Valet av metod baserar sig oftast på vilken sjukdom som orsakat inappetens och
hur länge katten beräknas vara inappetent. Ett flertal av sjukdomarna ger upphov
till symtom som illamående, buksmärta, dehydrering och feber vilket genererar ger
minskad eller total avsaknad av aptit.
Enkäten skickades till 32 djursjukhus i Sverige och innehöll frågor
om hur ofta och varför olika stödmatningsmetoder används, samt vilka sjukdomar
som ansågs vara vanliga orsaker till inappetens hos katt. Enkäten visade att den
vanligaste bakgrundsorsaken till inappetens hos katt var njursjukdom och den
åtgärd som oftast användes vid inappetens på svenska djursjukhus var
aptitstimulerande läkemedel, följt av sprutmatning. Bristen på rutin ansågs vara en
av orsakerna till att sonder inte läggs oftare på inappetenta katter. Nossvalgsond
och esofagussond var dom vanligaste sondtyperna på svenska djursjukhus och det
verkade finnas ett intresse av ett mer frekvent användande av sonder vid
stödmatning av inappetenta katter.

,

Inappetence is a frequent problem in cats and one of the most common causes for
cat owners to visit a veterinarian. This study includes a literature study of the most
common diseases that can lead to inappetence in cats and a general description of
various support-feeding methods focusing on feeding tubes and their uses. A survey
study asked how often and why different animal hospitals choose to use a specific
support-feeding method.
The literature study showed that the cats are particularly susceptible to starvation
due to its physiology and that some form of support feeding method should be used
if the cat has not eaten in three days. Kidney disease, feline hepatic lipidosis,
diabetic ketoacidosis, pancreatitis, cardiovascular disease, salmonella and other
gastrointestinal disorders often cause inappetence. In the treatment of inappetence,
there are several approaches; appetite-stimulating drugs, syringe feeding,
nasoesophageal feeding tube, esophageal feeding tube, gastrostomy feeding tube
and jejunum feeding tube. The choice of method is usually based on the illness that
causes the inappetence and how long the cat is estimated to be inappetent. A number
of the diseases give rise to symptoms such as nausea, abdominal pain, dehydration
and fever which generates reduced or total lack of appetite.
The questionnaire was sent to 32 animal hospitals in Sweden and contained
questions about how often and way different support-feeding methods are used, as
well as which diseases were considered to be the most common cause of
inappetence in cats. The survey showed that the most common background cause
of inappetence in cats was kidney disease and the support-feeding method most
commonly used in Swedish animal hospitals was appetite-stimulating drugs,
followed by syringe feeding. The lack of routine was considered one of the reasons
way tubes were not used more often. Nasoesophageal and esophageal feeding tubes
were most commonly used in Swedish animal hospitals and there seems to be an
interest in using tubes more frequently when support feeding in inappetent cats is
needed.

Main title:Stödmatning av inappetent katt
Subtitle:olika metoders förekomst och hur de fungerar
Authors:Ljungberg, Desirée and Pettersson, Anna
Supervisor:Truelsen Lindåse, Sanna
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:esofagussond, inappetens, katt, nossvalgsond, stödmatning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15671
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2020 11:14
Metadata Last Modified:30 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics