Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Therese and Lundberg, Emma, 2020. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
601kB

Abstract

Övervikt och fetma är ett vanligt problem hos tamkatter. Detta påverkar hälsotillståndet hos djuret
och kan leda till en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar samt till en försämrad livskvalitet. Det
är därför essentiellt att övervikt och fetma behandlas. För att få en säker viktnedgång är det viktigt
att använda sig av en lämplig diet. Det finns olika nutritionella principer för viktminskning hos katt.
Syftet med denna studie var att gå igenom litteraturen för tre av dem samt undersöka om och hur
dessa typer av viktminskningsfoder används kliniskt i Sverige. Denna kandidatuppsats består av en
sammanställande litteraturstudie i kombination med en intervjustudie gjord med en
viktminskningsansvarig djurhälsopersonal respektive en butiksanställd på två olika djursjukhus i
Sverige.
De tre viktminskningsfoder som undersöktes i denna studie var traditionellt
viktminskningsfoder, metabolt foder samt våtfoder. Dessa fodertyper hade vart och ett vetenskapliga
evidens av olika grad för att ge en framgångsrik viktminskning hos överviktiga katter genom olika
verkningsmekanismer. Dock är forskningen inom området generellt sparsam och fler studier behövs
som behandlar nutrition hos överviktiga katter. Ett traditionellt viktminskningsfoder har fokuserat
på att minska mängden kalorier genom ett lågt fettinnehåll och ökat fiber- och/eller proteininnehåll,
vilket bidrar till en lägre energidensitet. Studier visade att genom ett högt proteininnehåll i
viktminskningsfoder kunde energiutgiften hos överviktiga katter öka om fodret gavs med
energirestriktion. Foder med högt proteininnehåll kunde ges med lägre energirestriktion jämfört med
foder med lågt proteininnehåll. Det ökade även förlusten av kroppsfett och främjade bevarandet av
fettfri massa hos överviktiga katter som gick ner i vikt.
Till skillnad från traditionellt viktminskningsfoder innehåller metabolt foder tillsatser av vissa
näringsämnen, bland annat L-karnitin, i syfte att öka fettförbränningen. Studier visade på en
viktminskning med gott resultat, oavsett om fodret gavs med eller utan energirestriktion, hos
överviktiga katter som åt ett metabolt foder innehållande komponenter som ökade fettförbränningen.
Vissa av dessa studier kan dock möjligen anses jäviga, respektive var icke publicerade.
Våtfoder har ett lågt innehåll av kalorier tack vare den mängd vätska som finns i fodret och kan
ges med eller utan energirestriktion. Vatten som ingrediens i ett foder bidrar till att kaloridensiteten
minskas och fodret väger mer utan att mer energi har tillsatts. Flera studier visade att en diet
bestående av våtfoder eller en kombination av våt- och torrfoder ledde till framgångsrik
viktminskning, delvis genom en ökad mättnadskänsla.
I intervjustudien genomfördes två intervjuer. I intervjuerna framkom det att dessa tre typer av
viktminskningsfoder används på djursjukhus i Sverige och ger en viktminskning med gott resultat.
Den ena respondenten upplevde bättre viktminskningsresultat vid användning av traditionellt
viktminskningsfoder jämfört med metabolt foder och våtfoder. Den andra respondenten upplevde
inte någon skillnad i resultat mellan de tre fodren. Intervjustudien får ses som exempel från klinisk
verksamhet och är ej representerbar för alla djursdjukhus i Sverige. För att kunna dra slutsatser om
alla djursjukhus i Sverige behövs ett större urval.
Det finns för- och nackdelar med de olika fodren, men alla har vetenskapliga evidens och bidrar
till viktminskning med gott resultat. Det går ej att konkludera vilken nutritionell
viktminskningsprincip som fungerar bäst för alla katter utan val av viktminskningsfoder får ses som
individuellt och anpassas efter djurägaren och katten för att få ett lyckat viktminskningsresultat.

,

It is common that pet cats are overweight or obese which may lead to a decreased quality of life and
an increased risk of secondary diseases. Therefore, it is essential that overweight and obesity is
treated. It is important to use a suitable diet when losing weight to ensure a safe and healthy weight
loss. Different nutritional regimens can be used in feline weight-loss management. The aim of this
study was to evaluate three different nutritional regimens and investigate how those weight-loss
diets were used in clinical environments in Sweden. This bachelor’s thesis is a combined literatureand interview study, where an animal healthcare professional and a store employee at two animal
hospitals in Sweden were interviewed.
This study reviewed three different weight-loss diets; traditional weight-loss diets, metabolic
diets and wet or canned food. The different diets all contributed to successful weight loss through
separate mechanisms and withheld scientific evidence in varying degrees for its effectiveness.
Research on nutrition for feline weight loss is scarce and additional research is required. A
traditional weight-loss diet aims for a lower energy density, by reducing fat content while increasing
fiber- or protein content. Studies showed that by increasing proteins in a diet, the energy expenditure
increased in overweight cats when the diet was given with an energy restriction. Diets with high
protein levels could be given with a lower energy restriction compared to diets low in proteins.
Furthermore, a diet with high levels of protein increased the loss of adipose tissue in overweight
cats while lean body mass was preserved.
In contrast to traditional weight-loss diets, metabolic diets consist of nutritional additives, such
as L-carnitine, that aim to increase fat oxidation. Studies showed successful weight loss with those
diets, regardless if the diet was given with or without energy restriction. However, some of those
studies may be considered biased or were unpublished.
Wet or canned food has, due to the amount of added water, a low-calorie content and can be
given with or without energy restriction. Water lowers the calorie density and the food increases in
weight without increasing in energy content. Several studies showed that both wet-food diets and
combined wet- and dry-food diets led to successful weight loss, partly because of an increased
satiation.
Two interviews were conducted in the interview study. The interviews revealed that these three
types of weight loss diets are used in animal hospitals in Sweden and give a weight loss with good
results. One respondent experienced better weight loss results when using a traditional weight loss
diet compared to metabolic diet and wet food. The second respondent did not experience any
difference in results between the three diets. The interview study can be seen as an example from
clinical activities and is not representative of all animal hospitals in Sweden. In order to be able to
draw conclusions about all animal hospitals in Sweden, a larger selection is needed.
The different diets regimens come with both pros and cons but had all scientific evidence and
successfully contribute to weight loss. It is not possible to conclude which nutritional weight-loss
regimen that is the best for all cats, and the choice of a weight-loss diet should be seen as an
individual decision that should be adapted to the owner and the cat to achieve a successful weight
loss.

Main title:Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter
Authors:Johansson, Therese and Lundberg, Emma
Supervisor:Söder, Josefin
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:katt, djuromvårdnad, övervikt, fetma, viktminskning, viktkontroll, viktnedgång, viktminskningsdiet, nutrition, metabol diet, metabolt foder, torrfoder, våtfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15660
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15660
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2020 08:59
Metadata Last Modified:30 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics