Home About Browse Search
Svenska


Nyberg, Linda and Svensson, Fanny, 2020. Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Equine Studies

[img]
Preview
PDF
670kB

Abstract

The change of eventing over time with focus on participation, safety and injuries
Eventing is equestrians’ version of a triathlon were the cross country phase is the most challenging of the three and can result in serious injuries. Every year there are a few reported deaths due to eventing despite equestrian federations major focus on safety. The configuration of the phases included in eventing has changed over the years, but there is still a lack of knowledge as to how the historic participation has changed and what injuries are most prevalent in the sport. The aim of this study is to increase knowledge regarding the historic change of eventing with focus on participation, safety and the prevalence of injuries. Achieving this by answering the following questions; How has the participation in eventing changed in relation to the change of the sports configuration? How is the progress of safety perceived in eventing, and how has the safety’s progress affected the prevalence of injuries? What challenges is the future development of eventing facing? The questions were answered by gathering information from a number of scientifically reviewed articles, and through four qualitative interviews with people who have long experience of eventing. Women’s and children’s participation have increased over time. There were no experienced differences between how women and men were treated in eventing. Regarding the development of eventing safety, the study shows that Sweden is leading nation. Much in the eventing has become safer, above all; obstacle construction; cross country design; protective equipment. The participants in the study assessed that the same type of injuries occur today as when they started with eventing. There is a concern regarding the future of eventing due to riders leaving the sport after ending their careers without contributing back to the sport. The study concludes that the participation in eventing has changed over time, from originally male soldiers in their thirties were the only participants to now the majority of participants being females and children. There has not been maintained any visible gender systems in eventing due to men and women participate on the same terms. Safety has developed over time through clearer guidelines of course construction, deformable fences and more modern safety equipment. Injuries and deaths of eventing equipage still occurs but further studies is needed to determine to what extent the development of safety has reduced the prevalence of injuries or not. There is a concern for the future of eventing due to experienced riders leaving the sport completely, which leads to that the exchange of knowledge is lost and that the non-profit dedication fades.

,

Olyckor och dödsfall kan förekomma under fälttävlanstävlingar och när det rapporteras om fälttävlan i media är det oftast just de livshotande olyckorna som får mest uppmärksamhet. Trots förekomsten av dödsfall i sporten möter säkerhetsarbetet visst motstånd då vissa aktiva i fälttävlan menar att prestigen i sporten sänks på grund av att svårighetsgraden skulle sänkas om hindren blev säkrare. Från början var fälttävlan ett test inom det militära där hästarnas lämplighet att tjänstgöra i militären prövades. Den allra första fälttävlanstävlingen arrangerades år 1902 i Frankrike. Det var endast aktiva
militärer som tilläts tävla på kavalleriets egna hästar och fälttävlan innehöll då även ett distansmoment och ett steeplechase-moment utöver dressyr, terräng och banhoppning. Under 1960-1970-talet påbörjades avvecklingen av hästanvändningen inom armen och år 1968 var det sista året som armens ridskola på Strömsholm var aktiv. Under 1970-talet förändrades stallbackskulturen och gick från att vara en dominerad av män till att allt fler kvinnor spenderade mer tid i stallet.
Fälttävlan är ridsportens version av triathlon där terrängmomentet är det mest fysiskt krävande momentet för ekipaget och kan innebära stora risker. Trots ett aktivt säkerhetsarbete från arrangörer och ridsportförbund förekommer det ändå ett antal dödsfall varje, både hästar och ryttare. Fälttävlans utformning och ingående moment har förändrats och utvecklats över tid, dock saknas det kunskap gällande den historiska förändringen av deltagandet i fälttävlan och vilka skador som förekommer i sporten. Det saknas även kunskap angående vilka faktorer som ökar risken för skador samt hur prevalensen av skador kan reduceras och förebyggas. Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur fälttävlans utformning har förändrats över tid gällande deltagande, säkerhetsarbete, samt prevalensen av skador. Detta genom att besvara frågeställningarna; Hur har deltagandet i fälttävlan påverkats av förändringar i sportens utformning? Hur upplevs säkerhetsarbetet i fälttävlan ha utvecklats över tid, samt hur har utvecklingen av säkerhetsarbetet påverkat förekomsten av skador? Vilka utmaningar möter den fortsatta utvecklingen av fälttävlan?
Frågeställningarna besvarades genom att samla information från ett antal vetenskapligt granskade artiklar, samt genom att utföra fyra stycken kvalitativa intervjuer med personer som har långvarig erfarenhet av fälttävlan. Urval sker genom att intervjupersonerna ska ha anknytning till fälttävlan och där intervjupersonen ska ha minst 30 års erfarenhet av sporten. Intervjuerna är semistrukturerade. Intervjuer analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Två av intervjuerna genomfördes via personligt möte med respondenten och två av intervjuerna genomfördes via telefonsamtal. Det här arbetet följer Sveriges Lantbruksuniversitets riktlinjer för hantering av personuppgifter samt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.
Studien visar att kvinnor och barns deltagande i fälttävlan har ökat över tid efter att armén avhästades, men att männen fortsatte dominera i landslagssammanhang under många år. Det upplevdes inte vara någon skillnad i hur kvinnliga eller manliga ryttare bemöttes. Studiens resultat gällande säkerhetsarbetets utveckling visar att Sverige är ledande med säkerhetsarbetet inom fälttävlan. Mycket i fälttävlan har blivit säkrare, framför allt; hinders konstruktion; terrängbanans utformning; skyddsutrustning. Det finns tydligare riktlinjer för banbygge idag, som är förankrat i empirisk kunskap samt forskning. Riktlinjerna har bidragit till mer standardiserade banor där klasserna motsvarar en lämplig nivå i relation till svårighetsgraden. Det finns fortfarande utövare som anser att fälttävlan ska vara farligt, vilket kan vara en hindrande faktor för det fortsatta säkerhetsarbetet i sporten. Skyddsutrustningen idag håller bättre kvalitet än den skyddsutrustning som fanns tillgänglig under 60- till 80-talet. Resultat gällande framtida utmaningar för fältävlans utveckling visade att det är begränsat med tävlingar i Sverige, vilket har gjort att elitryttare bosätter sig utomlands. Förr fanns det någon form av fälttävlansförnuft genom att de bästa ryttarna var bosatta i Sverige och deltog mer på svenska tävlingar. Elitryttarna kunde dela med sig av sin kunskap och orutinerade ryttare kunde närmare se vilken utrustning och tekniker som de bästa svenska ryttarna hade. Flera av respondenterna uttryckte oro över fälttävlans framtid på grund av att det krävs ett oerhört ideellt engagemang för att få tävlingar att gå runt. Fälttävlansryttare lämnar sporten idag när de avslutat sina karriärer inom fälttävlan, istället för att bli mer aktiva som exempelvis tränare, banbyggare eller som teknisk delegat.
Studiens slutsats är att deltagande i fälttävlan har förändrats över tid genom, från att manliga militärer i trettioårsåldern varit de enda deltagare till att större delen av deltagarna är kvinnor och barn. Det har inte upprätthållits några tydliga genussystem inom fälttävlan då män och kvinnor deltar på samma villkor. Säkerhetsarbetet har utvecklats över tid genom tydligare riktlinjer för banbyggnad, utlösningsbara hinder och modernare skyddsutrustning. Skador och dödsfall hos fälttävlansekipage förekommer fortfarande men det krävs vidare studier för att fastställa i vilken utsträckning säkerhetsarbetet har reducerat prevalensen av skador eller inte. Det finns en oro för fälttävlans framtid gällande när erfarna ryttare lämnar sporten helt, vilket gör att kunskapsutbytet mellan generationer uteblir och att det ideella engagemanget avtar.

Main title:Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador
Authors:Nyberg, Linda and Svensson, Fanny
Supervisor:Torell Palmquist, Gabriella
Examiner:Lundesjö Kvart, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K106
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Equine Studies
Keywords:häst, ryttare, muntlig historia, genus, ridsport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15653
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15653
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2020 10:39
Metadata Last Modified:26 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page