Home About Browse Search
Svenska


Haraldsson, Veronika and Lundberg, Fanny, 2020. Medicinsk honung som komplement i eftervården av behandlade subkutana abscesser hos hund och katt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
918kB

Abstract

Abscesser är en vanligt förekommande orsak till att hund- och kattägare söker vård för sina djur på
svenska smådjurskliniker. Abscesser orsakas av bakteriella infektioner, vanligen till följd av
bitskador. Efter att subkutana abscesser har dränerats på exsudat läker de som ett infekterat sår,
vilket kräver behandling och eftervård. Ibland behöver antibiotika administreras för att hantera
infektionen, men på grund av den ökande antibiotikaresistensen i samhället efterfrågas alternativa
behandlingar. Medicinsk honung med dess antibakteriella egenskaper används för sårbehandling
inom human- och veterinärmedicin och anses i viss grad kunna vara ett substitut till antibiotika.
Syftet med kandidatarbetetvar att kartlägga behandlingen av subkutana abscesser enligt litteraturen
och jämföra med smådjurskliniker i Sverige. Vidare var syftet att undersöka om medicinsk honung
är tillämplig som ett komplement i eftervården av behandlade subkutana abscesser, om det kan
förbättra compliance samt vara ett substitut till antibiotika. För att bidra till kunskap kring ämnet
genomfördes en litteraturgranskning och en enkätstudie.
Litteraturgranskningen avsåg att beskriva uppkomst, behandling och eftervård av subkutana
abscesser. Användning och eventuell effekt av medicinsk honung undersöktes också, där fokus låg
på att granska honungens antibakteriella, sårläkande och antiinflammatoriska egenskaper.
En enkät utformades för att samla in information angående svenska smådjursklinikers behandling
av subkutana abscesser samt användning av medicinsk honung. Enkäten distribuerades till 185
smådjurskliniker och genererade 109 svar. De mest intressanta fynden var att klinikerna s behandling
av subkutana abscesser stämde överens med vad litteraturen beskrivit, vilket inkluderade dränering,
spolning, debridering och placering av dränageslang. Skillnader observerades däremot i eftervården
där majoriteten av de svarande inte lade ett skyddande förband över dränaget, trots att granskad
litteratur rekommenderade det. Intressant var även att nästan samtliga smådjurskliniker hade tillgång
till medicinsk honung där en stor andel tillämpade det inom sårvård.
Arbetet bidrog med kunskap kring behandling och eftervård av subkutana abscesser i granskad
litteratur. Medicinsk honung har egenska per och effekter vid sårläkning som skulle kunna tillämpas
som ett komplement i eftervården, där applicering sker i ett förband över den dränerade abscessen.
Arbetet kan ligga som grund för vidare studier där medicinsk honung praktiskt tillämpas i
eftervården av behandlade subkutana abscesser hos hund och katt.

,

Abscesses are a common reason that dog- and cat owners are seeking care for their pets in Swedish
small animal clinics. Abscesses are caused by bacterial infections, usually originating from bite
wounds. After the subcutaneous abscesses has been drained from exudate they heal as an infected
wound, which requires treatment and aftercare. In some cases, antibiotics need to be administered
to manage the infection, but due to the increasing antibiotic resistance in society more alternative
treatments are requested. Medical honey with its antibacterial properties used for wound treatment
in human- and veterinary medicine and is to some extent considered being a substitute for
antibiotics.
The purpose of this bachelor thesis was to identify the treatment of subcutaneous abscesses
according to the literature and to compare with small animal clinics in Sweden . Furthermore, the
purpose was to examine if medical honey is applicable as a complement in the aftercare of treated
subcutaneous abscesses, can improve compliance and be a replacement for antibiotics. In order to
contribute to knowledge about the subject, a literature review and a survey was performed.
The literature review aimed to clarify the origin, treatment and aftercare of subcutaneous abscesses.
The effect and application of medical honey were also included, where its antibacterial, wound
healing and anti-inflammatory properties were the focal point.
A survey was designed to gather information regarding the Swedish small animal clinics treatment
of subcutaneous abscesses as well as their usage of medical honey. The survey was distributed to
185 small animal clinics and generated 109 responses. The most interesting findings were that the
clinics agreed with the literature regarding the treatment of subcutaneous abscesses, which included
drainage, lavage, debridement and placement of a drain. On the contrary, differences were observed
in the aftercare where the majority of the respondents did not apply a protective bandage over the
drain, despite it being recommended by the observed literature. Another interesting finding was that
nearly every small animal clinic had access to medical honey where a large portion was
implementing it in wound care.
This bachelor thesis contributed with knowledge surrounding the reviewed treatment and aftercare
of subcutaneous abscesses. Medical honey has properties and effects on wound healing, that could
be used as a complement in the aftercare where it would be applied in a dressing over the drained
abscess. This bachelor thesis can provide a foundation for further studies where medical honey is
practically implemented in the aftercare of treated subcutaneous abscesses in dogs and cats.

Main title:Medicinsk honung som komplement i eftervården av behandlade subkutana abscesser hos hund och katt
Authors:Haraldsson, Veronika and Lundberg, Fanny
Supervisor:Hammarberg, Ann
Examiner:Olsén, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:abscess, antibakteriell, antibiotikaresistens, compliance, dränage, eftervård, förband, hund, katt, Manukahonung, medicinsk honung, subkutana abscesser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15648
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15648
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2020 07:49
Metadata Last Modified:26 Jun 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics