Home About Browse Search
Svenska


Danckwardt-Lillieström, Anna, 2020. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
933kB

Abstract

Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som
hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av
misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt
livsmedel. Förgiftning kan förhindras genom att säkerställa att djuret inte har tillgång till det giftiga
ämnet. Därför är djurägares kunskap om potentiella förgiftningar i hemmiljö en viktig del av det
förebyggande arbetet. Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka vilka symptom som
hundar förgiftade av choklad, xylitol och lök vanligen uppvisar, samt att beskriva hur dessa hundar
behandlas och vårdas på bästa sätt. Syftet var även att undersöka hur stor kunskapen är hos
hundägare om vilka livsmedel som kan orsaka förgiftning hos hund, samt på vilket sätt hundägare
föredrar att få information gällande förgiftningar hos hund i hemmiljö.
En litteraturstudie genomfördes för att samla in vetenskaplig information angående
livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö. Vid förgiftning av choklad, xylitol respektive lök kan
många olika symptom uppkomma. Resultat från litteraturstudien var överlag överensstämmande vad
gäller symptombild för respektive förgiftning. Hundens symptom kan dock variera beroende på
individ, mängd giftigt livsmedel som hunden förtärt samt hur lång tid som gått sedan förtäring.
Behandling och omvårdnad anpassas efter hundens allmäntillstånd och varierar beroende på när det
giftiga livsmedlet förtärts. Att påbörja rätt behandling och omvårdnad i tid kan vara avgörande för
hundens överlevnad.
För att undersöka hundägares kunskap gällande potentiellt giftiga livsmedel för hund
genomfördes en enkätstudie. Enkäten besvarades av 983 hundägare/tidigare hundägare. Resultatet
visade att det är en signifikant skillnad i kunskap angående huruvida ett livsmedel är giftigt eller ej
mellan de olika livsmedlen. Respondenterna visade en bättre kunskap gällande de livsmedel som är
mer vanligt förekommande vid förgiftningar hos hund (choklad, vindruvor, lök, russin, xylitol och
vitlök), och en sämre kunskap om livsmedlen avokado, rå potatis och kaffe. Resultatet från enkäten
visade även att hundägare föredrar att få information gällande livsmedelsförgiftningar hos hund via
email. Enkätstudiens resultat pekar på vikten av att informera hundägare om potentiella
livsmedelsförgiftningar hos hund, vilket förhoppningsvis kan förhindra både skador och dödsfall
hos hundar runtom i Sverige.

,

There are a number of substances in our households that can be potentially poisonous to dogs. The
most common way dogs get poisoned is through ingestion, often because of an accident where the
dog consumes something poisonous, or because the owner unknowingly feeds poisonous food to the
dog. The best way to prevent poisoning is to ensure that the animal doesn’t have access to any
poisonous substances. Therefore, the owner’s knowledge regarding potentially poisonous foods in
the household is an important part of prevention. The aim of this study was to examine which
symptoms dogs show when poisoned by the foods chocolate, xylitol and onion, and to describe the
best way to treat and care for these dogs. The aim was also to examine the knowledge among owners
regarding what food that potentially can cause food poisoning in dogs, and to investigate how
owners prefer to receive information regarding these potentially poisonous foods.
A literature review was conducted to collect scientific information regarding food poisonings in
dogs, with focus on chocolate, xylitol and onion. When a dog is poisoned by chocolate, xylitol or
onion, many different symptoms can arise. Results from the literature study were generally
consistent with regards to symptoms for each poisoning. However, the dog’s symptoms can differ
depending on the individual, the amount of poisonous food the dog has eaten and how long time it’s
been since consumption. Treatment and care are tailored to the dog’s condition and can vary
depending on when the poisonous food was consumed. To initiate the right treatment and care in
time can be crucial for the dog’s survival.
To determine owners’ knowledge regarding potentially poisonous foods to dogs, a survey was
conducted. The survey was taken by 983 dog owners/previous dog owners. The result showed a
significant difference in knowledge regarding to whether a food is poisonous or not between the
different foods. The respondents showed better knowledge regarding the foods that are more
common to cause poisoning in dogs (chocolate, grapes, onion, raisins, xylitol and garlic), and less
knowledge regarding the foods avocado, raw potato and coffee. The result from the survey also
showed that dog owners prefer to receive information regarding food poisoning in dogs through
email. Consequently, there is a need to inform dog owners regarding potentially poisonous foods in
order to prevent both unnecessary harm and death in Swedish dogs.

Main title:Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö
Authors:Danckwardt-Lillieström, Anna
Supervisor:Truelsen Lindåse, Sanna
Examiner:Smedberg, Klara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:hund, hundägare, förgiftning, livsmedel, choklad, xylitol, lök, symptom, behandling, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15641
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15641
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2020 10:52
Metadata Last Modified:24 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics