Home About Browse Search
Svenska


Brissman, Anna and Wiman, Sara, 2020. Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Dålig munhälsa är ett vanligt problem hos hundar. En icke upprätthållen munhälsa kan leda till
parodontit och orsaka smärta och nedsatt välfärd för drabbade hundar. En effektiv metod för att
upprätthålla en god munhälsa och förebygga parodontit är kontinuerlig tandborstning. Det finns
många produkter och metoder för tandrengöring, två av dessa är mekanisk borstning och rengöring
med ultraljud med hjälp av en ultraljudstandborste. I studien undersöktes effekten av de två
metoderna, avseende minskning och eliminering av gingivit, plack och tandsten. Studien utfördes
på tio beaglar där alla hundarna hade en varierande mängd gingivit, plack och tandsten vid studiens
start. Studien pågick under fem veckor där hundarna en gång dagligen fick tänderna borstade med
mekanisk tandborstning samt ultraljudstandborste. Varje hund fick båda behandlingarna men på
olika sidor av munnen, höger respektive vänster, och det var den buccala sidan av tänderna som
behandlades. Vilken metod som användes på vilken sida randomiserades fram vid starten av
behandlingsperioden hos varje hund men var sedan densamma under hela perioden.
Hundarnas tänder bedömdes före behandlingsperioden samt efter avslutad behandlingsperiod av en
veterinär som var ovetande om hundarnas identitet och vilken sida av munnen som behandlats med
vilken metod. I studien användes även sju hundar som inte fick någon behandling alls. De fick sina
tänder bedömda samtidigt som de hundar som mottog tandborstning men veterinären var ovetande
om vilka dessa var. De användes dels för att veterinären skulle vara ovetande om hundarna var
behandlade eller ej och dels för att validera protokollet som användes vid bedömningen.
Data från den första bedömningen jämfördes med den sista bedömningen efter avslutad
behandlingsperiod och analyserades avseende mängden gingivit, plack och tandsten. Resultatet
visade att båda metoderna signifikant minskat mängden gingivit och plack hos de hundar som fick
sina tänder borstade. För behandling med ultraljudstandborsten fanns dessutom en signifikant
minskning av mängden tandsten. För den mekaniska tandborstningen fanns en tendens till
minskning av mängden tandsten men skillnaden nådde inte signifikant nivå.
I studien bedömdes även hundarnas stressnivåer vid behandling. Bedömningen utfördes med hjälp
av ett tidigare utarbetat protokoll (FAS; Fear-, anxiety-, stress – scale). Studien hade till en början
för avsikt att utvärdera effekten av eltandborste men då hundarna visade starka FAS-tecken över
den förutbestämda brytpunkten redan då eltandborsten introducerades vid den inledande
hanteringsträningen, beslutades att ändra metod till mekanisk rengöring med eltandborsten
avstängd.
Tre av de sju hundar som inte fick någon tandborstning genomgick under studiens gång en
munsanering. En utvärdering gjordes hos dessa på hur snabbt munhälsan försämras efter
munsanering. Analysen av resultaten visade att plack, gingivit och tandsten snart återkommer efter
en munsanering om efterföljande tandborstning uteblir.
Slutsatsen av huvudstudien är att både mekanisk tandborstning och användning av
ultraljudstandborste förbättrar munhälsan hos hundar. Bedömningen av stressnivåer hos hundarna
visade att det sker en tillvänjning hos hundarna vid kontinuerlig tandborstning. Det är användbar
information för yrkesverksamma djursjukskötare som i kommunikation med hundägare vill
inspirera och uppmuntra hundägare att börja borsta sin hunds tänder.

,

Poor oral health is a common problem in dogs. A badly maintained oral health can lead to
parodontitis and cause pain and an impaired welfare for affected dogs. An effective method to
maintain a good oral health and prevent parodontitis is continuous tooth brushing. There are many
products and methods for tooth cleaning, two of these are mechanical tooth brushing and cleaning
by ultrasound using an ultrasonic toothbrush. This experimental study examined the effect of these
two methods, regarding gingivitis, plaque and calculus, using ten dogs of the breed beagle, where
all dogs had some degree of gingivitis, plaque and calculus, at the beginning of the study. The study
proceed over five weeks where the dogs had their teeth brushed once a day with a mechanical
toothbrush and an ultrasonic toothbrush. Each dog received both treatments but on separate sides of
the mouth, right and left respectively, and it was the buccal side of the teeth that were treated. Which
method that was used on which side was randomized at the start of the treatment period but was then
kept the same during the course of the study.
The dogs teeth were assessed before the treatment period and after the five week period, by a
veterinarian that was unaware about the dogs identity and on which side of the mouth they had
received which treatment. The study also involved seven dogs that got no treatment during the study
period. They got an assessment of their teeth at the same time as the dogs that got their teeth brushed
but the veterinarian did not know the identity of these dogs. They were used partly so that the
veterinarian was unaware of if the dogs were treated or not and partly for validating the protocol
used in the assessment.
The data from the first assessment was compared to the last assessment after the five weeks of
treatment and was analyzed regarding the amount of gingivitis, plaque and calculus. The result
showed that both methods decreased gingivitis and plaque in the dogs that had their teeth brushed.
In addition the treatment with the ultrasonic toothbrush showed a significant decrease in the amount
of calculus. For mechanical tooth brushing, there was a tendency to decrease the amount of calculus
but the difference did not reach a significant level.
The study also assessed the dogs' stress levels during treatment. The assessment was carried out
using a previously worked out protocol (FAS; Fear, anxiety, stress - scale). The study was initially
supposed to evaluate the effects of the electric toothbrush but as the dogs showed severe signs of
FAS beyond the, for the study, decided breaking point already at the introduction of the toothbrush
in the initial handling training, it was decided to instead change the method to mechanical brushing
with the electric toothbrush turned off.
Three of the seven dogs that got no treatment underwent, during the course of the study, a
professional teeth cleaning. An evaluation was made on these dogs on how fast the oral health
declines after a professional teeth cleaning. The analyze showed that gingivitis, plaque and calculus
soon returns after a professional teeth cleaning if no following tooth brushing is done.
The conclusions of the main study is that both mechanical tooth brushing and the use of an ultrasonic
toothbrush improve the oral health in dogs. The assessment of the stress levels in the dogs showed
that a habituation occurs in the dogs when getting continuous tooth brushing. This is useful
information for licensed veterinary nurses who, in communication with dog owners, want to inspire
and encourage dog owners to start brushing their dog's teeth.

Main title:Effekten av mekanisk tandborstning respektive ultraljudstandborstning
Authors:Brissman, Anna and Wiman, Sara
Supervisor:Olsén, Lena and Enlund, Karolina
Examiner:Hammarberg, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, tandrengöring, munhälsa, parodontit, tandborste, tandborstning, ultraljudstandborste, emmi pet, gingivit, plack, tandsten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15638
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15638
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2020 06:50
Metadata Last Modified:24 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics