Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jeanette and Edselius, Linnéa, 2020. Narkotikaklassade läkemedel och propofol : rutiner för förvaring och hantering inom djursjukvården, samt dess följsamhet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka hur lagar och föreskrifter för hantering och förvaring av narkotikaklassade läkemedel och propofol ser ut och hur dessa efterföljs på svenska djurkliniker. Målet var att granska den kliniska verksamhetens rutiner för förvaring, journalföring, uppföljning samt dess följsamhet.

För att få svar på frågeställningarna genomfördes en digital enkätundersökning som skickades ut till 58 verksamheter inriktade på djursjukvård. Enkäten bestod av sammanlagt 25 frågor och berörde framför allt klinikens rutiner kring förvaring, tillgång och journalföring av narkotikaklassade preparat samt propofol.

Narkotikaklassade läkemedel samt propofol ska enligt gällande föreskrifter förvaras oåtkomligt för obehöriga. Gällande narkotikaklassade läkemedel ska de även förvaras så att risken för olovlig befattning med narkotikan undanröjs. I allmänna råd rekommenderas det att samtliga läkemedel förvaras i ett låsbart utrymme. Inom verksamhet där narkotikaklassade läkemedel hanteras ska det finnas dokumentation som visar vilka personer som har rätt att hantera dessa. Inom svensk djursjukvård har veterinär, legitimerad djursjukskötare samt djurvårdare på nivå 3 behörighet att administrera narkotikaklassade läkemedel samt propofol. Vid varje enskild händelse som innebär en förändring av innehavet av narkotikaklassade läkemedel ska anteckningar föras i en förbrukningsjournal, innehavet ska även inventeras regelbundet. Vid behandling med narkotikaklassade läkemedel samt propofol ska patientens journal alltid innehålla uppgifter om läkemedlets namn, styrka och dosering.

Antalet kliniker som deltog i enkätstudien var 33. Resultatet av studien visade att 97 % av dessa kliniker efterföljer lagstiftningen och förvarar narkotikaklassade läkemedel i låsta utrymmen. Propofol förvaras däremot i olåsta utrymmen på nästan hälften av klinikerna, vilket strider mot myndigheternas rekommendationer. På mer än en tredjedel av klinikerna har personal som ej har behörighet att administrera narkotikaklassade läkemedel tillgång till dessa. På drygt hälften av klinikerna har personal obehörig att administrera propofol ändå tillgång till läkemedlet, bland dessa är exempelvis djurvårdare på alla nivåer samt extrapersonal.

85 % av klinikerna följer lagstiftningen och använder sig av en förbrukningsjournal vid administrering av narkotikaklassade läkemedel. 10 % av klinikerna för endast in informationen i patientens journal, resterande journalför det inte alls. Samtliga kliniker som använder sig av propofol journalför detta i patientens journal i enlighet med gällande föreskrifter. 85 % av klinikerna följer lagstiftningen och övervakar sin förbrukning av narkotikaklassade läkemedel med regelbundna tidsintervall eller efter varje förbrukad flaska. 15 % av de tillfrågade klinikerna anger att de ej följer föreskrifterna angående övervakning av förbrukning.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lagstiftningen angående hantering och förvaring av narkotikaklassade läkemedel och propofol till stor del efterföljs på de svenska djurkliniker som deltog i denna studie. Enligt undersökningen finns det däremot en del brister, där en del klinker skulle behöva se över sina rutiner för förvaring och hantering av narkotikaklassade läkemedel och propofol.

,

The aim of this study was to examine the laws and regulations regarding handling and storage of narcotic drugs and propofol, and their compliance in Swedish veterinary clinics. The goal was to review routines for storage, record keeping, and follow-up.

For this purpose, a digital survey was conducted and sent to 58 veterinary clinics and hospitals. The survey consisted of 25 questions concerning routines for storage, access to and record keeping of narcotic drugs and propofol.

According to legislation, narcotic pharmaceuticals and propofol should be stored inaccessible to unauthorized personnel. Regarding narcotic pharmaceuticals, it should also be stored so that unlawful handling with narcotics are eliminated. In the general advice it is recommended that all pharmaceuticals are stored in locked spaces. In business where narcotic pharmaceuticals are being used, there must be documentation showing who are authorized to handle these. Within Swedish veterinary care, the personnel authorized to administer narcotic pharmaceuticals and propofol are veterinarians, veterinary nurses and veterinary assistants on level 3. Every case involving a change of the quantity of narcotic pharmaceuticals should be noted. The quantity of narcotics in possession should be controlled on a regular basis. When treating a patient with narcotic pharmaceuticals or propofol the patient’s journal must contain information about the name, concentration and dose of the pharmaceutical.

The number of participants in the survey were 33. The results showed that in 97 % of the clinics narcotic pharmaceuticals are stored inaccessible to unauthorized personnel and kept in locked spaces. Propofol, on the other hand, is stored in unlocked spaces at more than half of the clinics. At more than a third of the clinics, personnel unauthorized to administer narcotic pharmaceuticals still have access to them. At more than half of the clinics, personnel unauthorized to administer propofol have access, amongst these are veterinary assistants and extra staff.

85 % of the clinics comply with the legislation and use a journal for record keeping then administering narcotic pharmaceuticals. 10 % of the clinics only record the information in the patient’s journal, the remaining does not keep records at all. All clinics utilizing propofol also keep records in the patient’s journal, according to regulations. 85 % of the clinics also comply with the legislation regarding controlling the consumption of narcotic pharmaceuticals on a regular basis or after each consumed vial. 15 % of the responding clinics indicates that they do not comply with the regulations regarding this.

In summary, it can be ascertained that the legislation concerning handling and storage of narcotic pharmaceuticals and propofol are often complied with in a part of Swedish veterinary clinics. According to the survey, there are some flaws, showing that some of the clinics may need to overlook their routines concerning storage and handling of narcotic pharmaceuticals and propofol.

Main title:Narkotikaklassade läkemedel och propofol
Subtitle:rutiner för förvaring och hantering inom djursjukvården, samt dess följsamhet
Authors:Andersson, Jeanette and Edselius, Linnéa
Supervisor:Johansson, Todd and Grundin, Johanna
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:narkotikaklassade läkemedel, propofol, opioider, förvaring, veterinärmedicin, lagar, föreskrifter, djurklinik, djursjukhus, följsamhet, missbruk, stöld, läkemedelslagar, djuromvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15596
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15596
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Jun 2020 11:07
Metadata Last Modified:12 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics