Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Per, 2020. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
760kB

Abstract

I de flesta branscher sker idag ett intensivt arbete med att digitalisera sina verksamheter för att undvika att bli omsprungna av konkurrenter. Inom skogsbranschen sker en rad utvecklingsinsatser som drivs av den starka och historiska effektiviseringskulturen som branschen präglas av.

Denna studie ämnar ge en bild av vad den digitala transformeringen av skogsbruksplanen har lett till. I denna studie undersöks hur den digitala skogsbruksplanen används i den operativa verksamheten hos en skogsägarförening. De olika delprocesserna som identifieras användas sedan för att fånga upp tjänstemännens attityd emot det digitala verktyget. Studiens empiri har samlats in genom nio telefonintervjuer. Intervjuerna har gjorts på Södra skogsägarna på verksamhetsområden Växjö och Vetlanda.

Studiens resultat tyder på att det finns ett antal delprocesser i den operativa verksamheten där den digitala skogsbruksplanen tillämpas. Det är framförallt under delprocessen rådgivning som den digitala skogsbruksplanen tillämpas i arbetet. Under rådgivningsprocessen tycks verktyget fungera som ett sekundärt beslutsunderlag och ett effektivt kommunikationsverktyg. Resultatet visade även att den digitala skogsbruksplanen kan tillämpas i alla delprocesser som skogsinspektorn är aktiv i, medan skogsvårdsledaren kan använda sig av den digitala skogsbruksplanen i vissa delprocesser och produktionsledaren använder den inte i någon delprocess.

Attityderna emot den digitala skogsbruksplanen varierade något bland respondenterna. Generellt tycks den fungera som en motivationsfaktor i delprocesserna uppsökning, rådgivning, traktplanering, rådgivning kring skogsvård och kvalitetsuppföljning medan den fungerar som en hygienfaktor i delprocesserna rådgivning och kontraktering. Den digitala transformeringen av skogsbruksplanen tycks därmed ha lett till ett positivt utslag på tjänstemännens arbete eftersom den digitala skogsbruksplanen bidrar idag till effektivitet, prestation, trygghet och tillfredställelse i själva arbetet.

,

In most industry branches, intensive work is currently being done to digitize their operations in order to avoid being outsmarted by competitors. In the forest industry, a number of development efforts are being made, which is driven by the strong and historical efficiency culture that this industry is characterized by.

This study aims to give a picture of what the digital transformation of the forestry plan has led to. This study investigates how the digital forestry plan is used in the operational activities of a forest owners' association. The various sub-processes are identified and then used to capture the internal attitudes towards the working digital tool. The study's empirical data were collected through nine telephone interviews. The interviews have been conducted at the southern forest owners in the Växjö and Vetlanda business areas.

The results of the study indicate that there are a number of sub-processes in the operational activities where the digital forestry plan is applied. It is mainly during the subprocess advisory that the digital forestry plan is applied in the work. During the counselling process, the tool seems to act as a secondary decision and an effective communication tool. The result also showed that the digital forestry plan can be applied in all sub-processes in which the forest inspector is active, while the forest management leader can use the digital forestry plan in some sub-processes and the production manager does not use it in any sub-process.

The attitudes towards the digital forestry plan varied somewhat among the respondents. Generally, it seems to act as a motivating factor in the sub-processes outreach, counselling, planning, tract planning, forest management and quality follow-up, while it acts as a hygiene factor in the counselling and contracting processes. The digital transformation of the forestry plan thus seems to have led to a positive impact on the work of the officials, since the digital forestry plan today contributes to efficiency, performance, security and satisfaction in the work itself.

Main title:Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten
Subtitle:en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget
Authors:Eriksson, Per
Supervisor:Andersson, Torbjörn and Svensson, Håkan
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:13
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:skogsekonomisk förening, transformering, effektivisering, delprocesser, resurs- och flödeseffektivitet, forest owners association, digital transformation, efficency, subprocesses, resource and flow efficiency
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15589
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15589
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2020 08:19
Metadata Last Modified:09 Jun 2020 12:18

Repository Staff Only: item control page