Home About Browse Search
Svenska


Ljudén, Axel and Rubensson, Nils, 2020. Hur hanterar den svenska skogsbranschen Brexit? : en kvalitativ studie med fokus på svenska sågverksföretag. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
795kB

Abstract

I juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien om att stanna kvar eller lämna EU. 17,4 miljoner britter röstade för utträde vilket gav Brexit-sidan majoritet i valet med 52 procent (BBC News 2020). De svenska skogsbolagen har en stark etablerad export av trävaror till den brittiska marknaden. Storbritannien, dess egna skogsbruk och industri har inte kapacitet nog för att kunna försörja sin egen marknad vilket gör landet beroende av import. Samtidigt finns en stark efterfrågan på bostäder och ett bostadsbestånd som behöver förnyas och rustas upp. Detta ser skogsbolagen och har därför valt att vara starka på den brittiska trävarumarknaden.

Att vara medlem i EU innebär fri handel mellan medlemsländer och tidigare har det inte skett att ett land har lämnat EU. Detta innebär att osäkerheter dyker upp eftersom ingen vet hur Brexit kommer att spela ut. Syftet med denna studie är att undersöka hur två olika bolag med stark export till Storbritannien samt hur branschen påverkas av Brexit.

Metoden som används är semistrukturerade kvalitativa intervjuer där två kandidater på skogsbolagen Södra och Derome intervjuades samt en person som arbetar för branschorganisationen Svenskt Trä, med god insikt i handeln med Storbritannien. Detta för att verifiera och få en bredare förståelse för Brexits omfattning.

Från den empiri som samlats in från intervjuerna framgår det att bolagen inte är särskilt oroliga för att Brexit ska medföra några större konsekvenser för exporten till landet. De konsekvenser som identifierats är bland annat ökad kapitalkostnad för ökad lagerhållning i Storbritannien, behov av ytterligare personal för det ökade administrativa arbetet som kommer med Brexit och osäkerheter för verksamheten kring nya regler och lagar som kan införas. Bolagen har identifierat flertalet risker med Brexit men tror inte att Brexit kommer att påverka handeln med trävaror avsevärt. I Dagsläget, 14 april 2020 är bolagens strategi är att avvakta på ytterligare besked gällande Brexit innan åtgärder sätts i verk. Företagen är trötta på dessa förhandlingar som ofta dröjer ut på tiden och har redan vidtagit de åtgärder som krävs för att mildra riskerna med Brexit.

,

In June 2016, a referendum was held in the UK where the people voted to stay or leave the EU. 17.4 million Britons voted for leave, giving the leave-side majority with 52 percent. (BBC News 2020) Many Swedish forest companies have a strong established export of timber products to the UK market. The UK, its own forestry and industry do not have enough capacity to support their own market which makes them dependent on imports. At the same time, the British economy is showing strong demand for housing and a housing stock that is in great need of renewal and renovation. This is what the forest companies see and have therefore chosen to be strong player on the British timber market. Being a member of the EU means free trade between member states and in the past, it has not happened that a country has left the EU. This means that uncertainties emerge because no one really knows how Brexit will play out. The purpose of this study is to investigate how two different companies with strong exports to the UK and how the industry in Sweden is affected by Brexit.

The method used is semi-structured qualitative interviews where two candidates at the forest companies Södra and Derome were interviewed as well as a person working for the trade association Svenskt Trä, with good insight into the trade market with the UK. This is to verify and gain a broader understanding of the scope of Brexit.

The empirical data gathered from the interviews shows that the companies are not particularly worried that Brexit will have any major consequences for exports to the country. The consequences identified include increased capital costs for inventory, the need for additional staff for the increased administrative work that comes with Brexit and uncertainties for the business regarding new rules and laws that can be introduced. The companies have identified the majority of risks with Brexit, however, they believe that Brexit will not have a significant impact on the timber trade. Today, April 14, 2020, the company's strategy is to wait for further information from Brexit before further measures are taken. Companies are tired of these negotiations, which often lapse in time and they have already taken the necessary measures to mitigate the risks of Brexit.

Main title:Hur hanterar den svenska skogsbranschen Brexit?
Subtitle:en kvalitativ studie med fokus på svenska sågverksföretag
Authors:Ljudén, Axel and Rubensson, Nils
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:12
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Brexit, Europeiska unionen, export, riskhantering, trä, European Union, wood, risk management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15588
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15588
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2020 10:44
Metadata Last Modified:09 Jun 2020 12:19

Repository Staff Only: item control page