Home About Browse Search
Svenska


Sund, Maja Tomina, 2020. En effektutvärdering av Skogsstyrelsens arbete med objektvis rådgivning avseende hyggesfritt skogsbruk. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Den skogspolitik som infördes år 1993 innebar upprättandet av två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål. Förändringen innebar också en omläggning av de skogspolitiska medlen för ett nå målen. Lagen som tidigare bestått av betydande detaljregleringar fick stå tillbaka för mjuka styrmedel som rådgivning, information och kunskapsspridning. De nya målen innefattar att öka arealer där hyggesfritt skogsbruk bedrivs för att få ett variationsrikt landskap samt en ökad variation av skogsskötselmetoder. Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen arbetat med hyggesfritt skogsbruk i projektform sedan 2005. Inför 2018 har de fått ökat anslag för utveckling och arbete med bl.a. rådgivningsverksamheten i projektet.
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Skogsstyrelsen och är en del i arbetet att utvärdera och utveckla arbetet med objektvis rådgivning i fält. Studien baseras på en enkätundersökning som skickades ut till prioriterade målgrupper som medverkat vid rådgivning avseende hyggesfritt skogsbruk under perioden 2014 – 2016.
Resultaten visar att rådgivning håller hög kvalitet och att deltagarna i stor utsträckning omsätter kunskaper och råd i praktisk handling. Samtliga målgrupper gav rådgivningen ett högt betyg och bidragande faktorer har bl.a. varit ett bra bemötande från skogskonsulenten och möjligheten att träffas i fält och diskutera. Rådgivning leder i hög utsträckning till större förståelse, högre motivation och att deltagarna till stor del känner att de besitter tillräcklig kunskap att utföra eller beställa hyggesfria skötselåtgärder. Rådgivningskvittot utgör ett bra komplement till rådgivning och kan göra skillnad eftersom det är ett användbart verktyg för både skogsägare och yrkesverksamma.

,

The forest policy that was introduced in 1993 meant that two equal goals were established: one production goal and one environmental goal. The change also meant that the resources to achieve the goals set by the forest policy were adjusted. The law which until recently was heavily regulated had to stand back and make room for soft regulations such as consultation and information. The new goals involve increasing the areas managed by continuous cover forestry in order to achieve a varied landscape and an increase in different management methods. The Swedish Forestry Agency have worked with continuous cover forestry in project form on behalf of the government since 2005. Moving into 2018 the agency was granted an enlarged allocation to support the development and work with consulting activity in the project.
This study was commissioned by the Swedish Forest Agency and is a part of the task to evaluate and develop the individual consultation. The study is based on an enquiry sent to prioritized target groups that had taken part in individual consultation regarding non clear-cut forestry during the period 2014 – 2016.
The results show that the individual consultation held high quality and that the participants in large revert knowledge and advice into practical reality. All target groups gave the individual consultation a high grade and contributing factors includes good treatment by the forestry consultant and the possibility to meet up and discuss in the field, among other things. Individual consultation lead to greater knowledge, higher motivation and participants who feel largely that they possess enough knowledge to perform or order continuous cover forestry management methods. The receipt that each participant receives after consultation is a good complement since it can be a valuable tool for both forestry owners and silvicultural professionals.

Main title:En effektutvärdering av Skogsstyrelsens arbete med objektvis rådgivning avseende hyggesfritt skogsbruk
Authors:Sund, Maja Tomina
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Staal Wästerlund, Dianne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:510
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:hyggesfritt skogsbruk, enkätstudie, rådgivning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15582
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15582
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2020 10:53
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page