Home About Browse Search
Svenska


Hollsten, Patrik, 2020. Svenska drivningsentreprenörers affärsmodellsutveckling : en kvalitativ studie. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under en längre tid har lönsamheten hos svenska drivningsentreprenörer varit låg och tuffa förutsättningar har präglat marknaden. För att vända trenden med låg lönsamhet och göra branschen mer attraktiv behöver innovationsförmågan öka hos drivnings-entreprenörer. Företag som utvecklar sina affärsmodeller har en bättre förmåga att anpassas mot marknadsförändringar. I litteraturen beskrivs ett samband mellan affär-modellsutveckling och små företags affärsstrategier. Utvecklingen är olika beroende på om företag är i tillväxt, söker ökad lönsamhet eller är i en uppstartsfas. För skog-liga företag saknas tillämpad forskning kopplad till affärsmodellsutveckling.
För att bidra med mer kunskap och praktiska undersökningar var syftet med den här studien att:
-beskriva och jämföra hur drivningsentreprenörers affärsmodeller utvecklas vid tillämpning av de olika affärsstrategierna: nystart, tillväxt, ökad lönsamhet,
-samt identifiera drivkrafter och hinder för tillämpad strategi.
En kvalitativ intervjustudie genomfördes där tolv svenska drivningsentreprenörer intervjuades. De tre olika strategierna tillväxt, ökad lönsamhet samt nystart låg till grund för vilka företag som valdes att ingå i studien. Dessa fördelades jämnt baserat på företagets storlek och geografiska härkomst. Data transkriberades för att sedan tematiseras och analyseras.
De intervjuade företagen utvecklade sina företag olika vilket korrelerade med de olika strategierna. Utvecklingen kunde omfatta hela kompententer i affärsmodellen eller enbart beröra enstaka detaljer. Riskspridning, effektivisering och ökad frihet var några av entreprenörernas största drivkrafter som präglades av den givna strategin. Företagen begränsades av icke fungerande kundrelationer, ett svårt rekryteringsläge samt att hitta finansiering. I fortsatta arbeten som syftar till att öka innovation i branschen behöver hänsyn tas till företagens utveckling, där såväl stora som små förändringar kan få stora effekter.

,

The profitability of Swedish forest contractors has varied for a long time, and con-tractors consider it difficult to operate on the market. In order to turn the trend of low profitability and make the forest industry more attractive, contractors need innova-tion. Companies innovating their business models often have a better ability to adapt to market change. The literature describes a relationship between business model in-novation and strategies of small businesses. The trend varies depending on whether companies are growing, searching increased profitability or are in a start-up phase. There is no applied research related to business model innovation and forest contrac-tors.
In order to contribute with more knowledge and practical research, the aim of this study was to:
-describe and compare how logging contractors innovate their business models when applying the different business strategies: start-up, growth, increased profita-bility,
-and to identify the driving forces and difficulties related to the applied strategy.
A qualitative interview study was conducted in which twelve Swedish logging contractors were interviewed. Three different strategies; growth, increased profita-bility, and start-up, formed the basis for which companies were chosen to be included in the study. These were evenly distributed based on the size and geographical origin of the company. Data were transcribed and then thematised and analysed.
The interviewed contractors developed their companies differently, which corre-lated with the applied strategy. The development could include entire components of the business model or only touch on individual details. Risk dissemination, efficiency improvement and increased freedom were some of the contractors' biggest drivers. Poor customer relations combined with difficulties in recruitment and funding limited the companies. Future studies aiming to increase innovation in the sector needs to take the development phase of companies into account, where both large and small changes can have major effects.

Main title:Svenska drivningsentreprenörers affärsmodellsutveckling
Subtitle:en kvalitativ studie
Authors:Hollsten, Patrik
Supervisor:Kronholm, Thomas
Examiner:Erlandsson, Emanuel
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2020:9
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Business Model Canvas, affärsstrategier, skogsbruk, innovation, skördare, skotare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15580
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15580
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:28 May 2020 11:11
Metadata Last Modified:29 May 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics