Home About Browse Search
Svenska


Matz, Fredrik, 2020. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. Städer som erbjuder barn och ungdomar ett brett utbud av möjligheter, utmaningar och rörelsefrihet bidrar till ett hälsosamt liv med minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet.

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Det är en viktig politisk markering för att barnets bästa måste beaktas i stadsplaneringen. Syftet med examensarbetet är att visa hur landskapsarkitektur kan bidra till en sådan utveckling genom att erbjuda attraktivare, mer stimulerande och utmanande urbana utemiljöer. Examensarbetet ska kunna ses som ett inlägg i debatten om barns och ungdomars plats i staden – om vad välfungerande stadsrum innebär för deras liv och utveckling. Den temporära landskapsarkitekturen undersöks som medel för att påbörja en omvandlingsprocess mot en barnvänligare stad.

Under landskapsarkitektutbildningen har jag praktiskt testat både egna och andras teorier. Pingisbordet på SLU, pingisbordet vid Årstaviken och poesiplanket på Skånegatan, olika former av temporär landskapsarkitektur, blev min ingång till examensarbetet. Mina projekt och test har kompletterats med avhandlingar, utredningar och forskningsrapporter om ungdomar, stillasittande, barn och unga i staden och temporär arkitektur. Litteraturstudien landade i tre underrubriker: Staden, Platsen och Processen. Avsnittet “Staden” redogör för en mer övergripande planering med fokus på aktivitet och barn. Under rubriken “Platsen” beskrivs resonemang kring vad som skapar aktiva och livfulla miljöer. Avsnittet “Processen” redogör för hur en omvandling kan påbörjas. Tre referensprojekt ger en inblick i hur andra svarat på liknande utmaningar.

Gestaltningsförslaget använder form och funktion för att skapa upplevelser och svara mot mitt syfte och min frågeställning. Sommarlovsstaden presenteras i form av en produktkatalog med text, illustrationer och en visionsbild: byggblock, spelbord, bibliotek, poesiplank, solrosfält, pingisbord, högtalare, first aid kit och krusning är temporära installationer som placeras ut på en eller flera platser i staden. Installationerna utgör en möjlighet som utvecklar och förändrar sättet vi ser på våra gemensamma platser.

Min förhoppning är att detta exjobb ger en bättre förståelse för vikten av att värna barn och ungdomar när staden och dess platser planeras. Att de beslut politiker och planerare tar idag sätter förutsättningarna för aktiva och hälsosamma liv som påverkar många generationer framåt.

Jag hoppas att mitt arbete kan främja en lite barnsligare stad. Genom att tillföra värme och lekfullhet kan vi få fler människor att känna sig inkluderade i staden. Jag hoppas även att betraktelsesättet som utgår ifrån en tillit till människor lever vidare även efter sommaren 2020.

,

The Convention on the Rights of the Child became Swedish law on January 1, 2020. It is an important political marker that the best interests of the child is to be taken into account in urban planning. The aim of the thesis is to show how landscape architecture can contribute to such development by offering more attractive, more stimulating and challenging urban outdoor environments. The work should be seen as a contribution to the debate about the place of children and young people in the city - about what functioning urban places mean for their lives and development. The temporary landscape architecture is being explored as a means to begin a transformation process towards a more child-friendly city.

During my education I have taken the opportunity to test theories, thoughts and ideas. The ping pong table at SLU, the ping pong table at Årstaviken and the poetry board on Skånegatan, different forms of temporary landscape architecture, became my entrance to the thesis. My own projects has been supplemented with literature and research reports on children and young people in the city, sedentary and temporary architecture.

The proposal “Summer city” is presented in the form of a product catalog with text, illustrations and a vision image: building blocks, gaming tables, libraries, poetry boards, sunflower fields, ping pong tables, speakers, first aid kits and ripples are temporary installations placed in one or more places in the city. The installations are an opportunity that develops and changes the way we see our common places.

My hope is that this thesis provides a better understanding of the importance of protecting children and young people when planning the city and its locations. By adding warmth and playfulness we can make more people feel included in the city.

Main title:Sommarlovsstad
Subtitle:teori - praktik - projekt
Authors:Matz, Fredrik
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Wingren, Carola and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ungdomar, barn, unga, hälsa, lek, stadsplanering, temporär landskapsarkitektur, konst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500057
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500057
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 May 2020 08:19
Metadata Last Modified:27 May 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics