Home About Browse Search
Svenska


Carman, Martina, 2020. Vinterträdgårdars betydelse för äldre personer : en studie om miljöns innehåll och utformning för att möta målgruppens behov. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Här i Sverige är det under stor del av året mörkt och kallt, vilket försvårar för känsligare grupper i samhället att vistas utomhus under längre perioder. Detta gäller bland annat våra äldre i samhället. Vintern och mörkret kan i vissa fall leda till att en del personer inte kan ta sig ut om inte de får hjälp, vilket i sin tur kan leda till att de inte går ut och istället spenderar nästan all sin tid inomhus. Närmiljön och omgivningen runt boenden spelar en större roll för att äldre personer skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, med chansen till att själva avgöra vad de vill göra under sin dag och leva så fritt som möjligt. Med anledning av detta kan tillgång till och användandet av vinterträdgårdar, det vill säga övergångszoner mellan inomhus och utomhus, vara betydelsefullt för målgruppen äldre personer. I detta arbete sammanställs vilka kvaliteter i vinterträdgårdar som är viktiga för att möta äldre personers behov.

Målgruppen i arbetet är äldre personer, men jag har valt att göra en generell sammanställning som kan fungera för alla äldre personer, oberoende ålder, psykisk och fysisk hälsa. De boenden som undersöks i platsanalyserna samt i fokusgruppsintervjuerna är två olika seniorboenden (55+). Dessa boenden är Neptuna i Västra hamnen, Malmö och Bovieran på Hönö.

Upplägget av arbetet följer strukturen i QET, quality evaluation tool, men med en modifikation för att passa studiens syfte. Arbetet är uppbyggt i tre olika steg: Steg 1. inventering av evidensbaserade miljökvaliteter, i detta steg genomfördes en platsanalys av de valda platserna. Steg 2. Undersökning av miljökvaliteternas betydelse för de potentiella brukarna, detta steget genomfördes med fokusgruppintervjuer på de två valda boendena. Steg 3. Sammanställning av steg 1 och steg 2, ta fram förslag på konkreta åtgärder och designförslag utifrån de nitton miljökvaliteterna så miljön uppnår önskade behov. Det sista steget presenteras som Riktlinjer – viktiga miljökvaliteter i vinterträdgårdar. Här sammanställs resultaten från steg 1 och 2 genom att presentera vilka miljökvaliteter som är viktiga för målgruppen i vinterträdgårdar.

,

In Sweden, it is dark and cold for most of the year, which makes it harder for some of the more sensitive groups in society to stay outdoors for a longer period of time. This is especially true of the elderly in our society. Winter and darkness can in some cases lead to some people not being able to go outdoors unless they receive help, which in turn can cause them not to go out at all and instead spend almost all their time indoors. The surroundings play a bigger role in allowing the elderly to live as independently as possible, with the chance to decide for themselves what they want to do during the day and let them live as freely as possible. Because of this, access to and use of conservatories, i.e. transition areas between indoors and outdoors, be important for the elderly. In this work, the environmental qualities of winter gardens are examined and presented to meet the needs of the elderly.

The target group at work is older people, but I have chosen to make a general compilation that can work for all older people, regardless of age, mental and physical health. The housing units that are examined in the site analyses and in the focus group interviews are two different senior housing units (55+). These accommodations are Neptuna in the Western Harbor, Malmö and Bovieran on Hönö.

The composition of the study follows the structure of QET, the quality evaluation tool, but with a modification to fit the purpose of the study. The work is structured in three different steps: Step 1. inventory of evidence-based environmental qualities, in this step a landscape analysis of the selected sites was carried out. Step 2. Investigation of the importance of environmental qualities for potential users, this step was carried out with focus group interviews on the two selected residents. Step 3. Compilation of step 1 and step 2, prepare proposals for concrete measures and design proposals based on the nineteen environmental qualities so that the environment meets the desired needs. The final step is presented as Guidelines - important environmental qualities in winter gardens. Here, the results from step 1 and 2 are compiled by presenting the environmental qualities that are important for the target group in winter gardens.

Main title:Vinterträdgårdars betydelse för äldre personer
Subtitle:en studie om miljöns innehåll och utformning för att möta målgruppens behov
Authors:Carman, Martina
Supervisor:Oher, Nina and Bengtsson, Anna
Examiner:Svensson, Jitka and Palsdottir, Anna Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:vinterträdgårdar, äldre personer, miljökvaliteter, design, seniorboenden, övergångszoner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15529
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15529
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2020 06:50
Metadata Last Modified:15 May 2020 07:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics