Home About Browse Search
Svenska


Winkler, Signe, 2020. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). Den fortsatta utvecklingen föreslås i översiktsplan ÖP2017 ske genom förtätning, vilket medför både möjligheter och risker. Fördelar med en tät stad är att invånarna har närmare till servicefunktioner och lättare kan ta sig runt till fots. Samtidigt blir trycket hårdare på de befintliga parkytorna i takt med att befolkningsmängden ökar. Parker tar vanligtvis mycket yta i anspråk men även små ytor kan bli uppskattade och välanvända parker om de gestaltas effektivt. I det här arbetet presenteras hur en gata kan bidra med plats för att anlägga ett smalt parkstråk som erbjuder upplevelserik parkmiljö och samtidigt bidrar till ökad biologisk mångfald. Litteraturstudien har visat på vikten av att utgå ifrån människor i gestaltning av både stadsrum och parkmiljöer. Människans mått, såsom ögonhöjd och gånghastighet, används för dimensionering, och människans sinnen bestämmer hur gaturummet skall designas för att stimulera, fascinera och lugna. För att bli en promenadvänlig gata krävs att biltrafiken tar ett steg tillbaka och växter tillförs för att bilda rumsskapande element och bidra med ekosystemtjänster. Bilen bör få ett minskat utrymme för att balansera staden och för att inte hindra gångtrafik med fysiska och mentala barriärer (Gehl 2010). Teorin testas sedan i en fallstudie av en gata i centrala Malmö. Den gata som jag valt att omvandla är Carl Gustafs väg som löper mellan Malmös två största parker Pildammsparken och Slottsparken. Trots att den har en allé av hästkastanj och på en del håll kantas av gräsytor upplevs Carl Gustafs väg som en ödslig transportsträcka. Med en rikare grönska kan gatan på riktigt binda samman Pildammsparken och Slottsparken och bli en del av en obruten parkmiljö. Dessutom blir den en förlängning av det planerade “Ekostråket” som ska länka samman parker i Malmö för att säkra blomstrande biologisk mångfald. Målet med “Ekostråket” är att “skapa ett grönt stråk att röra sig genom fritt från bilar, med rekreativa och ekologiska kvalitéer som binder samman centrala Malmö med kusten och Strandängarna i söder” (Malmö Stad, 2017).

,

As Sweden’s fastest growing city, Malmö is undergoing fast development. On Malmö City’s website, their ambitions are described as: “Malmö should be a close, dense, green and functional-mixed city” and that “the city should primarily grow inwards for good resource management” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). The continued development is proposed in the comprehensive plan ÖP2017 by means of densification, which implies both possibilities and risks. Advantages of a dense city are that residents have closer to service functions and can more easely get around on foot. At the same time, the pressure becomes harder on the existing parks as population increases. Usually parks take up a lot of space, but even small areas can be appreciated and well-used parks if they are effectively designed. This paper ‘Ny grönska på väg’ presents how a street can contribute space for a narrow park that offers an exciting green environment and at the same time provides rich biodiversity. The literature part of my study shows the importance of starting from the human experience while designing both urban spaces and park environments. Human dimensions, such as eye height and walking speed are used as scale references, and human senses determine how to furnish the urban space in order to stimulate, fascinate and calm the urban dweller. To become a walkable street, car traffic will have to take a step back and plants brought in to create well defined spaces that bring interest and ecosystem services. A reduced space for cars enables pedestrian traffic with less physical and mental barriers and becomes a more balanced city space (Gehl 2010). The theory is then tested in a case study of a street in central Malmö. The street I chose to transform is Carl Gustaf’s road that is situated between Malmö’s two largest parks, Pildammsparken and Slottsparken. Despite being lines by trees and with lawn areas close by, it is still perceived as a somber street, only suited for fast transportation. With a richer greenery, the street can tie together Pildammsparken and Slottsparken, and become part of an unbroken park chain. In addition, it is an extension of the planned “Eco parkway”, which will link parks in Malmö to ensure flourishing biodiversity. The goal of “Eco parkway” is to “create a green path to move through, free from cars with recreational and ecological qualities that connects central Malmö with the coast and Strandängarna to the south” (Malmö stad, 2017).

Main title:Ny grönska på väg
Subtitle:hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk
Authors:Winkler, Signe
Supervisor:Fransson, Ann Marie and Lindgren, Christel
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:parkstråk, förtätning, urbana parker, hållbar utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15519
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15519
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2020 08:16
Metadata Last Modified:12 May 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics