Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Peter, 2019. Utvärdering av AB Karl Hedins traktdirektiv och traktplanering. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Högkvalitativ information är en viktig del för att en entreprenör ska kunna göra ett bra arbete i skogen. Den information som behövs ska finnas samlad i en arbetsbeskrivning; traktdirektivet. Är inte informationen som finns i traktdirektivet eller i planeringen i fält av bra kvalitet kan detta leda till att entreprenörer kommer att få sämre förutsättningar att producera kostnadseffektivt och detta för i sin tur med sig en lägre produktion. Utöver produktions- och ekonomiska effekter finns det en risk att det kan bli skador på olika typer av skyddsvärda objekt som är skyddade enligt lag eller innefattas av certifieringskrav.
Syftet med detta arbete var att studera informationskvaliteten på AB Karl Hedin Råvaras traktdirektiv samt kvaliteten på planeringen i fält. Fokus har varit att:
1. Utvärdera om AB Karl Hedins traktdirektiv håller samma kvalitet inom hela organisationen.
2. Beskriva hur entreprenörer och maskinförare upplever kvaliteten på traktplanering och traktdirektiv.
3. Identifiera eventuella brister i traktdirektiv och traktplanering samt ge förbättringsförslag på dessa.
För att studera detta skickades en enkät ut till entreprenörer och maskinförare, samt att det har genomförts analyser av skrivna traktdirektiv från de olika teamen.
Resultatet av studien visade att överlag är informationskvaliteten bristande i planeringsunderlagen. Största bristerna är ifyllandet av information i traktdirektiven samt planering av avlägg.
Förbättringsförslag som ges är:
– Utveckla befintligt system för ifyllande av information i traktdirektivet.
– Använda instruktion för avlägg.
– Bättre framförhållning vid utskick av traktdirektiv.
– Göra en översikt av befintligt kartmaterial. I syfte att ta fram en skala som underlättar orienteringen för entreprenörerna.
– Tydligare apteringsinstruktion.
– Tydligare traktanteckningar.

,

High-quality information is important for a contractor to be able to do a good job in the forest. The information needed should be gathered in a work description; logging site instructions. If the information in the site instructions or the field planning is of poor quality, this will result in entrepreneurs being less likely to produce cost-effectively and this leads to lower production. In addition to production and economic effects, there is a risk that there may be damage to various types of objects that are protected by law or are subject to certification requirements.
The purpose of this work was to study information quality on AB Karl Hedin Råvara's logging site instructions and the quality of planning in the field. The focus has been to:
1. Evaluate AB Karl Hedin's logging site instructions to see if they have the same quality in the whole organization.
2. Describe how entrepreneurs and machine operators perceive the quality of planning and logging site instructions.
3. Identify any deficiencies in the logging site instructions and field planning and propose suggestions for improvement on these.
In order to study this, a survey was sent out to entrepreneurs and machine operators and written logging site instructions from the various teams were analyzed.
The result of the study showed that the information quality in the planning is generally inadequate. The biggest shortcomings being the availability of information in the site instructions and the planning of landings.
Improvement suggestions given are:
- Developing the system for entering information in the site instructions.
- Use instruction for landing.
- Better long-term planning of site instructions.
- Make an overview of existing map material. In purpose to find a scale on the map that helps the entrepreneur to orientate.
- Better instructions how the timber should be cut.

Main title:Utvärdering av AB Karl Hedins traktdirektiv och traktplanering
Authors:Andersson, Peter
Supervisor:Kronholm, Thomas and Lindroos, Ola
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2019:13
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:entreprenör, traktdirektiv, enkät, informationskvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15513
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15513
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2020 06:14
Metadata Last Modified:12 May 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page