Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, David, 2020. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. Den största po-tentialen till klenträdsgallring antas finnas bland privata skogsägare, vilka äger hälf-ten av landets produktiva skogsmark.
Syftet med studien var att kartlägga privata skogsägares inställning till klenträds-gallring, beskriva inverkan på deras inställning av eventuella negativa konsekvenser, samt identifiera skillnader i inställning mellan olika typer av skogsägare.
En enkätstudie genomfördes med ett obundet slumpmässigt urval av 842 skogsä-gare, ≥18 år med ett skogsinnehav om minst 6 hektar. Svarsfrekvensen uppgick till 50 %.
Huvuddelen av skogsägarna var positivt inställda till att både utföra en klenträds-gallring och aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgallring. Om klenträdsgall-ring skulle orsaka mer skador eller generera en mindre mängd framtida timmer än konventionell gallring skulle det ha en negativ eller stor negativ inverkan på inställ-ningen till klenträdsgallring för en majoritet av skogsägarna.
Skogsägare med tidigare erfarenhet av klenträdsgallring, skötselbehov i ungsko-gen samt icke självverksamma skogsägare var i större utsträckning positiva till att både utföra en klenträdsgallring och aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgall-ring.
Studien påvisar att privata skogsägare inte utgör den begränsande faktorn för klent-rädsgallring. Skogsägarnas generellt sett positiva inställning är dock avhängig av ett bärkraftigt skogsbränslepris och att metoden har begränsade negativa konsekvenser på skadefrekvensen och beståndsutvecklingen.

,

Increased use of biofuels is considered important in order to achieve Sweden's energy and climate goals. Basically, all growth from the available land is harvested in Swe-den. One way to utilize more biomass is to apply whole-tree harvesting in early thin-nings, as both smaller stems and the entire tree above stump then can be utilized. The greatest potential for whole-tree harvesting in early thinnings is believed to be among private forest owners, who own half of the country's productive forest land.
The purpose of the study was to identify private forest owners' attitudes towards whole-tree harvesting in early thinnings, describe the impact on their attitudes of pos-sible negative consequences, and identify differences in attitudes between different types of forest owners.
A questionnaire-based study was conducted with a simple random sample of 842 forest owners, ≥18 years with a forest holding of at least 6 hectares. The response rate was 50%.
The majority of forest owners were positively set towards both conducting whole-tree harvesting in early thinnings and managing areas for this purpose. If whole-tree harvesting in early thinnings would cause more damages or generate less timber in the future than a conventional thinning had a negative or large negative impact on the majority of the forest owners' attitudes towards whole-tree harvesting in early thin-nings.
Forest owners with, previous experience of whole-tree harvesting in early thin-nings, need of management in the young forest and less degree of self-activity were to a greater extent positive towards both conducting whole-tree harvesting in early thinnings and managing areas for this purpose.
The study indicates that private forest owners do not constitute the limiting factor for whole-tree harvesting in early thinnings. However, the forest owners´ generally positive attitude is dependent on a viable forest fuel price and that the method has limited negative consequences on the damage rate and stand development.

Main title:Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring
Authors:Bengtsson, David
Supervisor:Kronholm, Thomas and Bergström, Dan
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2020:5
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:attityd, skogsbränsle, skogsskötsel, konfliktbestånd, enkätundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15511
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15511
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2020 06:08
Metadata Last Modified:12 May 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics