Home About Browse Search
Svenska


Dahlbäck, Sofia, 2010. Energiskogens påverkan på ett landskap. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Vi lever idag på ett sätt som ställer stora krav på vår miljö och omgivning. Ett sätt att minska människans klimatpåverkan är att använda mer förnyelsebar energi. En sådan förnyelsebar källa är energiskog, vilket kan bli ett viktigt biobränsle.

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur de karaktärer som finns i ett landskap kan påverkas, utvecklas och förändras av en energiskogsodling, med fokus på den visuella karaktären och upplevelsen av landskapet.

En viktig frågeställning har varit om allmänna intressen kan tillgodoses, som i detta fall energiförsörjning, möjlighet till upplevelse och rekreation och att bevara kulturvärden, samtidigt som hänsyn tas till enskilda ekonomiska intressen.

Det landskap som undersökts är Långhundraleden, en dalgång en mil sydöst om Uppsala. I dalgången ligger ett jordbrukslandskap. På dalsluttningarna i gränslandet mellan åker och skog ligger det gårdar som bildar byar. Det finns många intressen i nyttjandet av detta landskap; till exempel för jordbruk, boende, och som rekreationslandskap. Hela dalgången är ett riksintresse för kulturminnesvården och det ligger många fasta fornminnen längs med leden.

I arbetet används metoden Landscape Character Assessment (LCA). Den hjälper utövaren att komma fram till olika värden i ett landskap och konsekvenserna av en förändring. I examensarbetet gjordes en uppdelning av olika karaktärer inom det studerade området. Utifrån dessa skapades sedan områdesriktlinjer för de olika karaktärerna. För att komplettera LCA-metoden och få en bredare förståelse och sammanhang för vår påverkan på landskapet användes scenarieteknik. Scenarierna visade att det genom väl gjorda avvägningar går att få olika intressen att samverka i det valda landskapet.

Det finns många olika sätt som en landskapsarkitekt kan arbeta på för att komma fram till ett resultat hur energiskog kan påverka ett landskap. Det viktiga är förståelsen för vilka intressen det finns och hur dessa kan tas hänsyn till. Det handlar mer om utövarens medvetenhet, än hur eller vilket tillvägagångssätt som används. Erfarenheten från detta arbete visar att LCA-metoden och scenarier är användbara sätt att komma fram till ett resultat. Att kombinera dessa metoder kan dessutom ge ett bredare perspektiv då de kompletterar varandra i för och nackdelar.

Undersökningen visar på att energiskog kan tillföra upplevelse värden för att det skapar variation i landskapet, förstärker rum och kan markera viktiga stråk och linjer. Energiskogen kan även bidra med biologisk variation, vara en ekonomisk källa, och bidra med energi till vårt samhälle. Det visar att arbetet med landskapskaraktärer är ett sätt belysa och förstå de olika intressen som finns i ett landskap. Det visar också att energiskog kan vara ett sätt att knyta ihop olika intressen.

Arbetet är ett exempel på hur man kan arbeta med landskapskaraktärer som utgångspunkt inför en planerad landskapsförändring. Det har resulterat i ett diskussionsunderlag för energiskogsutveckling i det valda området.

Main title:Energiskogens påverkan på ett landskap
Authors:Dahlbäck, Sofia
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Energiskog, Landscape Character Assessment (LCA)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3-94
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3-94
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2010 08:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics