Home About Browse Search
Svenska


Rosendahl, Mikaela, 2020. Fysiska och psykiska hälsoeffekter av att vistas i naturen : en pilotstudie utförd på Stora Fjäderägg, Västerbottens län. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens samhälle lever många människor stressiga liv och den psykiska ohälsan i samhället ökar. En anledning till det är att människan inte är anpassad för att leva i städer eftersom vi har utvecklats i naturen. Således är vi inte designade för att processa den mängd intryck vi stöter på dagligen och det kan leda till utmattning. Naturen kan fungera som en källa till återhämtning eftersom den erbjuder mängden intryck som vi är anpassade att klara av. Den här pilotstudien är genomförd i norra Sverige och syftade till att undersöka vilka hälsoeffekter vistelse i naturen hade på 29 personer, jämfört med vistelse i vardagen. Åldersspannet på deltagarna var 18-62 år (medelålder = 36 år). Data av hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV) samlades in en dag i naturen (på ön Stora Fjäderägg) och under en dag i deltagarnas vardag (referensmätning). För HRV-mätning användes en EKG-mätare från företaget Linkura.
Vidare uppskattades deltagarnas sinnesstämning genom en enkät som de fyllde i 3 gånger i naturen och 3 gånger under referensdagen. Datat analyserades igenom att minutvärden för HRV (RMSSD) valdes ut de 10 minuter som låg närmast i anslutning till skattningstidpunkterna för sinnesstämningen. Medelvärden av RMSSD och för de 6 variabler vilka indikerar sinnesstämning i de 2 miljöerna och vid de 6 mättidpunkterna beräknades.
Vidare gjordes alla statistiska analyser med en icke parametrisk design med repeated measures, med miljöer och tidpunkter som inom-individs faktorer. Resultatet visade att deltagarna kände sig mer avspända, pigga, glada, harmoniska, lugna och klartänkta ute på Stora Fjäderägg. För samtliga variabler i sinnesstämningen hittades en signifikant skillnad mellan Stora Fjäderägg och vardagsmiljö samt en signifikant förändring mellan mättidpunkterna. Vidare var RMSSD aningen högre ute på Stora Fjäderägg jämfört med i deltagarnas vardag men sambandet kunde här inte statistiskt verifieras. Vid mättidpunkten mitt på dagen var skillnaden i RMSSD mellan miljöerna som störst vilket tyder på en högre grad av återhämtning under själva vistelsen i naturen. Slutsatsen av pilotstudien är att naturen har positiva hälsoeffekter på människan och erbjuder en högre grad av återhämtning än vistelse i vardagen.

,

Many people in today’s society are living stressful lives and mental illness is increasing. One reason for this is that humans evolved in nature and are therefore not adapted to take in and process all impressions we face daily. Due to that, we can get exhausted. Spending time in nature can work as a source of recovery because that type of environment are offering the amount of impressions that we are adapted to handle. This pilot study was conducted in Northern Sweden with 29 participants and aimed to examine health effects from spending time in nature compared to spending time in the participants everyday life. The age of the participants ranged from 18 to 62 years (mean=36 years). Readings of heart rate variability (HRV) was collected during one day in nature (at the island Stora Fjäderägg) and one day in the participants everyday life. Linkuras EKG-device was used during the collection of HRV- data. The participants mood were measured with a self-administered questionnaire that they filled in 3 times during the day in nature and 3 times during the reference day. Minute values of the heart rate variability (RMSSD) was selected for the 10 minutes closest to the times when the participants estimated their mood. The average mood and RMSSD was calculated for the 2 environments and 6 measurement occasions. Furthermore a non-parametric design for repeated measures, with occasion and location as within-subject factors, was used in the statistical analyses. The results showed that the participants felt more relaxed, alert, happy, harmonic, calm and clear headed during their stay at Stora Fjäderägg than in their everyday life. For all the mood variables the difference between the environments and between the change over time, during the day, was significant. Furthermore no significant difference in RMSSD over time or between the environments where found but the RMSSD was somewhat higher at Stora Fjäderägg compared to their everyday life, especially in the middle of the day when the participants were out in nature. This indicate a higher amount of recovery when spending time in nature. The overall conclusion is that nature have positive health effects on humans and offers a higher amount of recovery compared to the everyday life.

Main title:Fysiska och psykiska hälsoeffekter av att vistas i naturen
Subtitle:en pilotstudie utförd på Stora Fjäderägg, Västerbottens län
Authors:Rosendahl, Mikaela
Supervisor:Dolling, Ann and Sonntag-Öström, Elisabet and Slunga Järvholm, Lisbeth
Examiner:Bohlin, Elisabet
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2020:01
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skog och hälsa, hjärtfrekvensvariabilitet, sinnesstämning, Stora Fjäderägg, stress, återhämtning, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15509
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15509
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2020 08:13
Metadata Last Modified:15 May 2020 07:38

Repository Staff Only: item control page