Home About Browse Search
Svenska


Boglind, Gunnar, 2020. Harvning med vridbara tallrikar i sidolutande terräng. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Markberedning är idag en vanlig åtgärd inom det svenska skogsbruket. I Sverige utförs näs-tan all markberedning maskinellt och den dominerande metoden är harvning vilket utförs på mer än hälften av den markberedda arealen. Aggregat som är väl anpassade till utmanande terrängförutsättningar uppnår ofta ett gott resultat vid markberedning. Bracke Forest har ny-ligen utvecklat en mångsidig harv med vridbara tallrikar (Bracke T28.a). Syftet med denna studie var att utvärdera kvaliteten på markberedningen i sidolut hos harven Bracke T28.a med tallrikarna vridna åt samma håll jämfört med tallrikarna vridna åt olika håll (s.k. stan-dardharv). Anledningen till att främst sidolut studerades var för att fördelen av vridbara tall-rikarna ansågs som störst i sidolut. Under hösten 2019 genomfördes ett fältförsök i Västerbotten där kvaliteten av markbe-redningsresultatet med T28.a aggregatet i sidolutande terräng studerades. Terrängfaktorer som lutning, humustjocklek och blockkvot samt markberedningsresultatet registrerades och analyserades. Harven med de vridbara tallrikarna vinklade åt samma håll nerför lutningen (T28.a) gav 5 % fler godkända planteringspunkter än tallrikar vinklade åt olika håll (standardharven), och andelen planteringspunkter med mineraljord på omvänd torva ökade med 12 %. Skill-naderna mellan behandlingarna blev större med ökad blockkvot och humustjocklek samt ökad lutning. Även vid de lägsta registrerade klasserna för blockkvot och humustjocklek var fördelen med tallrikar vinklade åt samma håll signifikant. Studiens slutsatser är att vid markberedning i sidolut blir markberedningsresultatet bättre med vridbara tallrikar än med en standardharv. Resultatet öppnar för en ökad andel skråkör-ning vid markberedning vilket kan leda till såväl ekonomiska samt miljömässiga vinster då både bränsleförbrukning och risken för sedimenttransport minskar.

,

Soil preparation is a frequent operation in Swedish forestry. In Sweden, almost all soil prep-aration is performed mechanically. The most common method is disc trenching which is performed on more than half of the yearly soil prepared area. Soil preparation units that can adapt to challenging terrain often achieve good soil preparation results. Bracke Forest has recently developed an adaptable disc trencher which has rotatable discs (Bracke T28.a). The objective of this study was to investigate the quality of soil preparation on side-sloping ter-rain using a Bracke T28.a with the discs rotated in the same direction compared to the discs rotated in separate directions (the latter set up imitates normal disc trenchers). The reason for studying the T28.a on side slopes was that the effect of the rotatable discs was considered to be more pronounced when the machine was working along the contours. During the fall of 2019, a field study was carried out in the region of Västerbotten, Swe-den. The soil preparation quality of the T28.a disc trencher on side-sloping terrain was ob-served. The produced microsites and terrain characteristics were registered and analyzed. The T28.a disc trencher with both discs rotated in the same direction (downhill) produced 5 % more acceptable planting spots than when the discs were rotated in different directions, and produced 12 % more planting spots that contained inverted humus with mineral soil coverage. The difference between the two disc trencher versions increased with more chal-lenging terrain characteristics, although differences were also statistically significant at lower boulder quotas and humus layer thicknesses. The conclusions of this study are that soil preparation on side-slopes is aided by disc trenchers with rotatable discs compared to normal disc trenchers. The results of this study opens up for an increased proportion of disc trenching on side sloping terrain, which can lead to economic and environmental benefits because both fuel consumption and risk of erosion decrease when trenching is performed along the contours.

Main title:Harvning med vridbara tallrikar i sidolutande terräng
Authors:Boglind, Gunnar
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2020:6
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:markberedning, planteringspunkter, lutning, beståndsanläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15503
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15503
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2020 06:27
Metadata Last Modified:09 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics