Home About Browse Search
Svenska


Permångs, Martin, 2019. Beräkningsmodell för transportkapacitet för rundvirkesbilar : vidareutveckling av beslutstödet NETRA. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vid användning av transportoptimering för att maximera det ekonomiska nettot vid destine-ring av virke från virkeskälla till virkesmottagare blir transportavståndet nödvändigtvis inte minimerat. Detta då till exempel mottagarens pris kan styra virkesaffärer till längre trans-porter. Beroende på förändringar i marknadsförutsättningar kan destinering av virke till olika mottagare förändra transportavståndet. Eftersom transportavståndet påverkar behovet av transportarbete är det viktigt att veta hur virkesaffärerna påverkar transportbehovet vid des-tinering av virke.
Syftet med denna studie var att vidareutveckla beslutsstödet NETRA med en funktion för att kunna beräkna tillgänglig transportkapacitet för att sedan jämföra det mot kapacitetsbe-hovet vid optimalt virkesflöde. Modellens noggrannhet validerades genom ett test där be-räknat behov av transportkapacitet jämfördes mot faktiskt utförda transporter. Modellen im-plementerades sedan i Norra Skogsägarnas beslutsstöd NETRA (NEgotiation and TRAns-port planning modell). NETRA är utvecklat i Microsoft Excel.
Transportkapacitetsmodellens beräkningar baseras på volymer och medeltransportavstånd från optimeringsförslag, indata från användaren om antal lastbilar, skiftform och lastbilarnas geografiska verksamhetsområde. Beräkningsresultaten från modell visualiseras i en skapad kartfunktion i Excel för att snabbt ge användaren en uppfattning om det finns över- eller underkapacitet i något geografiskt område eller hos ett specifikt åkeri.
Analyser av testet visade en överskattning av transportkapaciteten i medeltal per vecka och lastbil med 5,2%, vilket enligt Norra Skogsägarna är en godtagbar nivå för denna typ av beslutsstöd.
Den nya studien som gjorts med NETRA har genom tillägget av transportkapacitetsfunkt-ionen skapat möjligheter för Norra Skogsägarna att beräkna behovet av transportkapacitet som kan jämföras med tillgänglig transportkapacitet.

,

When using transport optimization to maximize the economic net value for the destination of wood from wood source to wood receiver, the transport distance is not necessarily mini-mized. For example, the recipient's price and changes in market conditions, the destination of wood for different recipients can facilitate longer transport distances compared to a cost-minimizing optimization. Since the transport distance affects the need of transport capacity (tonkm), it is important to know how the wood businesses affect the need of transport ca-pacity in the destination of wood.
The purpose of this study was to further develop the decision support NETRA with a func-tion to calculate available transport capacity and compare it to the capacity requirement at optimal wood flow. The accuracy of the model was validated by a test where the estimated need for transport capacity was compared with actual transports performed. The model was then implemented in Norra Skogsägarnas decision support NETRA (NEgotiation and TRAnsport planning model). NETRA is developed in Microsoft Excel.
The transport capacity model's calculations are based on volumes and average transport dis-tances from optimization proposals, input from the user about the number of trucks, the form of working shifts and the geographical working area of the trucks. Results are then visualized in maps created in Excel which quickly give the user an idea of whether there is any over- or under capacity of transport capacity in any of the geographical area or at a specific haulage company.
The analysis of the test showed an overestimation of the transport capacity on average per week and truck by 5.2%, which according to Norra Skogsägarna is an acceptable level for this type of decision support.
The new study with NETRA has, through the addition of the transport capacity function, created opportunities for Norra Skogsägarna to calculate the need for transport capacity that can be compared with available transport capacity.

Main title:Beräkningsmodell för transportkapacitet för rundvirkesbilar
Subtitle:vidareutveckling av beslutstödet NETRA
Authors:Permångs, Martin
Supervisor:Bergström, Dan and Edlund, Björn
Examiner:Erlandsson, Emanuel
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2019:12
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:transportkapacitet, transportarbete, transportkapacitetsmodell, virkestransporter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15501
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15501
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2020 06:06
Metadata Last Modified:27 May 2020 10:41

Repository Staff Only: item control page