Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Emma, 2020. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. Detta examensarbete studerar angöringen till naturum Laponia och undersöker hur gestaltningen kan hjälpa till att minska belastningen på den skyddade naturen i världsarvet Laponia.

För att uppnå syftet att undersöka hur gestaltningen av landskapet kan minska slitaget och styra besökare i skyddad natur med högt besökstryck ställdes två frågor. Hur gestaltningsförändringar i utemiljön kring infarten från länsvägen till naturum Laponia kan möjliggöra att fler besökare tar sig ner till naturumet, samt hur en naturvägledande stig i samband med naturumet kan minska slitaget i den skyddade naturen. Utifrån intervjuer och en litteraturöversikt inom ämnena naturvägledning, landskapsarkitektur, naturresurshantering och miljöpsykologi togs sju gestaltningsprinciper fram. Dessa gestaltningsprinciper säkerställer att gestaltning lever upp till frågeställningarna. De identifierade gestaltningsprinciperna är; förståelse, orienterbarhet, sammanhang, relation, nyfikenhet, aktivitet och entré. Dessa principer samspelar och genererar synergieffekter som exempelvis leder till en ökad helhetskänsla på platsen, att besökaren känner sig välkommen, fokuserar på miljön samt tar åt sig av naturvägledningen.

Examensarbetet resulterar i ett konceptuellt gestaltningsförslag över angöringen till naturum Laponia. Gestaltningsförslaget delas in i tre delar baserat på besökarens väg mot naturumet. Den första delen, del A, omfattar infarten från länsvägen till naturums parkering. Infarten markeras tydligt med en skylt som har samma formspråk som naturumet. Den andra delen, del B, omfattar naturums parkering. Området får en tydligare riktning genom att vägen ner till naturum markeras med en portal. En busshållplats samt en storskalig terrängmodell läggs till för att öka platsens tillgänglighet samt besökares förståelse för Laponias geografiska storlek. Sista delen, del C, omfattar den trehundra meter långa grusvägen ner till naturum från parkeringsplatsen. En naturvägledande led med temat ”Fjällvett- din påverkan på naturen” har lagts till längs med vägen i syfte att skapa målpunkter samt informera och uppmärksamma besökare om deras påverkan på naturen.

Under arbetets gång har det blivit tydligt vilken central roll utbildning har i arbetet för att minska slitage i naturen. Genom att öka besökares medvetenhet samt uppmärksamma besökare på konsekvenserna av olika agerande går det att väcka miljöengagemang och ändra besökares beteende. Examensarbetets resultat antyder att en god gestaltning kan minska slitaget på skyddad natur genom att styra besökares fokus mot detaljer i naturen och öka besökares kunskap, respekt samt medvetenhet kring sin egen påverkan på naturen.

,

How can the design of the landscape reduce the negative impact of tourists on protected grounds? Tourism in national parks is increasing, this creates a burden on nature in these protected areas. The problem created due to increased visitor pressure has been identified and solved in different ways globally. This master thesis will elucidate how the outdoor design around Naturum Visitor Center Laponia can help reduce the impact of tourism in the Laponia World Heritage Site.

Two questions were asked in order to understand how the design of a landscape can control the impact of increased visitor pressure. The first question was; how design changes in the outdoor environment around the entrance from country road 827 to Naturum Visitor Center Laponia can allow more visitors to make their way down to the Visitor Center. The second question was; how a nature-guiding path in connection with Naturum Visitor Center Laponia can reduce the negative impact of tourists in the protected area. Seven general principles of design were created based on a literature review on the subjects’ interpretation, landscape architecture, natural resource management and environmental psychology. The principles of design are; understanding, orientability, context, relationship, curiosity, activity and entrance. These principles interact and generate synergies that lead to, for example, an increased feeling of being welcome and increased attention to nature.

This masters thesis presents a conceptual design proposal for the entrance to Naturum Visitor Center Laponia. The design proposal is divided into three parts based on how the visitor is led to the center. Part A includes the entrance from the country road to the parking lot. The entrance is clearly marked with a sign that has the same design language as the visitor center. Part B covers the parking lot. A portal is used to give clear direction towards the unpaved road leading to the visitor center. A bus stop and a large-scale terrain model are added to the area to increase the accessibility of the site and visitors’ understanding of Laponia’s geographical size. Finally, part C, covers the three hundred meter long gravel road down to the visitor center. An interpretation route with the theme ”Mountain sense – your impact on nature” has been added along this path in order to create target points along the way and inform visitors about their impact on nature.

During this process, it has become clear how central the role of available information is in reducing the negative impact on nature. By raising visitor awareness and alerting visitors to the consequences of various actions, it is possible to arouse environmental engagement and change visitors’ behavior. The results of the master thesis suggest that good design can reduce wear on protected areas. This is achieved by steering visitors’ focus towards details in nature in order to strengthen the relationship between the visitor and nature. This will increase the visitors’ knowledge and awareness of their own impact on nature.

Main title:Vägen till information
Subtitle:hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur
Authors:Arvidsson, Emma
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Vicenzotti, Vera and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturresurshantering, landskapsarkitektur, naturvägledning, naturum, turism, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500044
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500044
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2020 10:19
Metadata Last Modified:05 May 2020 10:12

Repository Staff Only: item control page