Home About Browse Search
Svenska


Bergvall, Ellen, 2020. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. Syftet med denna studie är att studera om årstidsvariationens träffsäkerhet beror på en förändring i barktjocklek, samt om det går att få en förbättrad träff i klass med någon typ av mätteknik.
Studien innefattar en kvalitativ intervjustudie med sågverk, som använder olika typer av mätteknik vid timmersortering, en kvantitativ laboration för att utreda granbarkens förmåga att svälla/krympa vid olika fuktförhållanden, samt en ekonomisk analys om huruvida en kombinerad 3D- och röntgenmätram kan motivera en investering av ny mätteknik på Braviken sågverk.
Resultatet visade att 8 av 9 sågverk upplevt en årstidsvariation i barktjocklek på grantimmer. Ett sågverk har upplevt att variationen har kunnat hanteras med 3D och bildanalys. Resterande sågverk har upplevt att varken trakeidmetoden, röntgen eller en kombination av dem båda har kunnat hantera årstidsvariationen. Skillnaden i barktjocklek då barken var fuktig jämfört med torr var signifikant och den dubbla barktjockleken skiljde sig som mest 8 mm. Vid en förbättrad sorteringsprecision med 14 procentenheter skulle en investering av kombinerad 3D- röntgen betala sig inom 1,4 år.
Sammantaget rekommenderas Braviken sågverk att avvakta med en investering av mätramen LogProfiler3DX tills tekniken funnits en längre tid på marknaden.

,

The raw material cost is the sawmill’s largest price cost and the profitability of the sawmill is highly affected by the number of hits in the saw-timber classes. The hit rate in class at Braviken sawmill has varied by season over the year, which has led to an obstructed production planning and control over the quality outcome. The purpose of this study is to declare if the variation for the hit rate in a class by season depends on a variation in bark thickness and if it is possible to improve hit rate with some kind of measurement technology.
The study includes a qualitative interview study with sawmills, which use different kinds of measurement technology for log sorting, and a quantitative lab to examine spruce barks ability to swell/shrink under different humidity conditions. The study also includes an economic analysis on whether a combined 3D log- and X-ray scanner can justify an investment of new measurement technology at Braviken sawmill.
The result showed that 8 of 9 sawmills experienced a seasonal variation of bark thickness on spruce logs. One sawmill experienced that the 3D scanning and image analysis was able to handle the seasonal variation. Remaining sawmill´s experienced that either the trakeid method, X-ray or a combination of the two was able to handle the seasonal variation. The difference in bark thickness when the bark was moist compared to dry was significant and the double bark thickness differed 8 mm at most. At an improved hit rate in class to 14 percentage, an investment of combined 3D and X-ray would pay off within 1.4 years.
Braviken sawmills are recommended to wait with an investment of the log frame LogProfiler3DX until the technology has been on the market for a longer time.

Main title:Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik
Subtitle:en studie för Braviken sågverk
Authors:Bergvall, Ellen
Supervisor:Anerud, Erik
Examiner:Arshadi, Mehrdad
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2020:7
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:årstidsvariation, barkavdrag, röntgen, trakeidmetoden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15485
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15485
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2020 07:37
Metadata Last Modified:05 May 2020 10:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics