Home About Browse Search
Svenska


Klingstedt, Rasmus, 2020. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Finntorps centrum är ett lokalt centrum från 50- och 60-talet beläget mitt på Västra Sicklaön i Nacka kommun. I Nackas översiktsplan står att Sicklaön ska utvecklas till en tät stad fram till år 2030. Dock finns inga byggplaner för det något eftersatta Finntorps centrum. För att Finntorps centrum inte ska konkurreras ut av Sicklaöns tillkommande centrum är det dags att börja planera för en upprustning.

Hållbarhet är en inriktning som Nacka Kommun har och som Sverige vill bli världsledande i. Detta examensarbete syftar därför till att ta fram ett gestaltningsförslag för Finntorps centrum som utvecklar det mot hållbarhet.

Det gjordes enligt två ramverk på ämnet hållbarhet: PEBOSCA och 12 urbana kvalitetskriterier. Ramverken förutsätter att det finns kunskap om platsens användare och hur platsen används. Denna kunskap samlades in genom metoderna Räkna människor, Stationära aktiviteter, Rörelsemönster och intervjuer.

Den samlade analysen pekar på behovet av att ge bättre förutsättningar för fotgängare och cyklister, av sociala, ekonomiska och ekologiska skäl. Gestaltningsförslaget anpassar därför infrastrukturen efter fotgängare och cyklister genom ett sammanhängande golv för fotgängare, cykelfiler, genomgående grönska och ytor för så väl lugna som fysiska aktiviteter.

Det visar sig att de två ramverken kompletterar varandra väl, dels då PEBOSCA framförallt fokuserar på platsens kontext och 12 urbana kvalitetskriterier på platsens detaljer, dels då Ramverken berör olika hållbarhetskategorier med endast ett fåtal överlapp.

Förhoppningen är att analysen och gestaltningsförslaget ska bidra med inspiration till Finntorps centrums utveckling.

,

Finntorps centrum is a local centre from the 1950s and the 1960s, located on Västra Sicklaön in Nacka municipality. It is stated in the general plan of Nacka that Sicklaön will develop into a densely built city until the year of 2030. However, there are no plans for the somewhat neglected centre of Finntorp. In order for the centre of Finntorp not to lose out to the competition from Sicklaön´s future development, it is time to start planning for a new design.

For the future development of Nacka there is a sustainability direction and Sweden aims to be world leading in working with UN´s sustainability goals. This thesis therefore aims to present a design proposal that develops the centre towards sustainability.

To achieve the aim, two frameworks on the subject were used, namely PEBOSCA and 12 urban quality criterias. The frameworks require previous knowledge about the users of the site and how the site is being used. This knowledge was gathered by the methods Counting people, Stationary activities, Movement patterns and interviews.

The overall analysis points towards the need for better prerequisites for pedestrians and cyclists due to social, economic and ecological reasons. The design proposal therefore adapts the infrastructure to pedestrians and cyclists by means of coherent paving for pedestrians, bike lanes, pervading greenery and surfaces for calm as well as physical activities.

It transpires that the two frameworks complement each other well, partly because of PEBOSCA mainly focusing on the place’s context and 12 urban quality criterias on the place’s details, partly because the frameworks touch different sustainability aspects with only a few overlaps.

The hope is that the analysis and the design proposal will contribute to inspire to the development of Finntorps centrum.

Main title:Upprustning av ett funktionalistiskt centrum
Subtitle:omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet
Authors:Klingstedt, Rasmus
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Sandqvist, Sofia and Wingren, Carola
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltning, hållbarhet, centrum, torg, affärsgata, funktionalism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500042
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500042
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2020 06:22
Metadata Last Modified:24 Apr 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page