Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Marita, 2020. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Soldattorpet Rensmyran med anor från sent 1600-tal är beläget på landsbygden sydväst om Uppsala. Torpet Rensmyran drivs som fritidsjordbruk med en liten uppfödning av hästrasen Gotlandsruss. På hag- och åkermark förekommer bete. Byggnaderna runt gårdstunet vid Rensmyran består av gårdshus, magasin, jordkällare, fähus och en ladugård med sammanbyggd loge, dessa har under senare år restaurerats. Här finns också fornlämningar från brons- och järnåldern, vilka är skyddade enligt fornlämningslagen. I det omgivande landskapet bedrivs rationellt jordbruk. Soldattorp blev vanliga till följd av indelningsverket som infördes 1682, ett rotesystem där bördan att underhålla soldater fördelades på bönderna, systemet avskaffades 1901. Soldattorpet Rensmyran och trädgården har en traditionell placering i en sydsluttning. Fram till mitten av 1800-talet fanns inte trädgårdar i dagens mening, det kunde förkomma något fruktträd eller fruktlund, men soldattorpare var innovativa trädgårdsanläggare.

För att få ett underlag till åtgärderna inventeras platsen och den historiska trädgården. Till detta formuleras kulturhistoriska värden och utifrån detta ges förslag till åtgärder. Trädgårdens främsta värden är det miljöskapande och det trädgårdshistoriska värdet, men också arkitekturhistoriskt och pedagogiskt värde. Åtgärderna för trädgården syftar till att lyfta fram den här typen av miljöer och visa på kvaliteter samt att belysa de historiska värden som finns. Trädgårdar är föränderliga, även en historisk trädgård som har en lång historia har inslag från olika tidsperioder. I trädgården vid soldattorpet Rensmyran finns delar som är möjliga att restaurera medan i andra avseenden är det nödvändigt att tillämpa en tidstypisk efterbildning. Arbetet sammanställs i ett vårdprogram och en underhållsplan.

,

The tenement soldier´s smallholding Rensmyran dates to the late 17th century and is situated on the countryside South West of Uppsala. The holding is a small farm, with a minor horse-breeding. The buildings at the farmyard are a storehouse, a cattle-shed, an underground storehouse and a cow house with a barn attached. The buildings have during the past years been restored. There are also ancient monuments from the Bronze – and the Iron Age, which are protected according to ancient law. In the surrounding countryside are rational agriculture conducted. Tenement soldier´s smallholding became common after the military system that was established in 1682, the burden of supporting soldiers was divided by the farmers in the hundred. The system was abolished in 1901. Until the mid- 1800s there were no gardens in today’s meaning, one or a few fruit-trees could be found by the holding, but the soldiers were innovative gardeners. The site and the historical garden are inventoried in order to get a basis for measures, cultural-historical values are also formulated and from those are suggestions to measures formed. The most valuable cultural-historic features in the garden are the environmental and the historical-garden value, but also the architectural and the educational value. The measures for the garden aim at showing this type of environments and its qualities, also to illuminate the historical values that has been found. Gardens are changeable, even an historical garden that contains parts from different periods. In the Rensmyran-garden there is areas that is possible to restore but in other areas of the garden is it necessary to make a pastiche. The measures are put together in a conservation programme and a maintenance plan.

Main title:Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran
Authors:Bergström, Marita
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Elg, Roger and Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:soldattorp, vårdprogram, underhållsplan, historisk trädgård, kulturmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500038
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500038
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2020 11:09
Metadata Last Modified:02 Apr 2020 13:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics