Home About Browse Search
Svenska


Lücke, Sofie, 2004. Miljöundersökning av Herrgårdsdammen, Sågdammen och Nerån i bruksorten Österbybruk. SLU, Dept. of Environmental Assessment, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Environmental Assessment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Herrgårdsdammen, Sågdammen och Nerån i Österbybruk har sedan 1400-talet tillförts
stora mängder metaller från järnhanteringen i bygden. Till följd av detta är
metallhalterna, såväl i vatten som i sediment, ofta högre än normalt. På uppdrag av
Länsstyrelsen i Uppsala Län har konsultföretaget Kemakta AB, under perioden juni till
november 2003, utfört en omfattande markundersökning i området. Detta för att reda ut
den rådande föroreningssituationen samt föreslå eventuella åtgärder för att reducera
miljöbelastningen på platsen. Undersökningen är även en uppföljning och i viss mån
också en komplettering av en liknande undersökning som genomfördes av SGU, Statens
Geologiska Undersökning, under 1996 och 1997 (Qvarfort m fl, 1997).

Denna rapport syftar till att komplettera bilden av miljöpåverkan i Herrgårdsdammen,
Sågdammen samt Nerån, Österbybruk. För att få en bred bild av miljöpåverkan utfördes
följande undersökningar/försök; sedimentanalyser m a p metaller, bottenfaunainventering samt nedbrytningsförsök med löv. För att kunna dra slutsatser om
eventuella samband mellan metallförorening och ekosystemets struktur/funktion
utfördes statistiska analyser såsom principalkomponentanalys (PCA),
korrespondensanalys (CA) och redundansanalys (RDA). Sjön Trehörningen och ån
Funboån användes som referenser.

Resultaten från samtliga analyser visar att Herrgårdsdammen, Sågdammen och Nerån i
Österbybruk är tydligt påverkade av den verksamhet som pågått under åren. Bland
annat visar resultaten från metallanalyserna i sedimenten på måttliga till mycket höga
halter av metallerna Cr, Cu, Hg och Ni i sedimenten i Herrgårdsdammen, Sågdammen
och Nerån (Naturvårdsverket, 1999). Påverkan på ekosystemen är också omfattande,
både enligt resultaten från bottenfaunainventeringen och från nedbrytningsförsöket.

Utifrån resultaten föreslås åtgärder för sedimenten i Sågdammen och Nerån. Dessa bör
dock vidtas efter det att de föroreningskällor, som finns på land, har åtgärdats. För att
öka den statistiska säkerheten i analysen samt för att ytterligare kunna bedöma
omfattningen av åtgärder för sedimenten bör dock en vidare undersökning av
sedimenten utföras.

,

The ponds Herrgårdsdammen and Sågdammen and the small river Nerån in
Österbybruk, northern Uppland, have since the 15th century been affected by metals
from the iron and steel industry in the region. As a result of this, the concentrations of
metals, both in the water and in the sediment, are higher than in “normal” Swedish
surface waters.

At the request of Länsstyrelsen in Uppsala Län, the consulting company Kemakta AB
has performed an extensive environmental commission in the area. This to be able to
evaluate the environmental impact of the objects and further, also give suggestions on
measures that need to be taken in order to improve the situation. The investigation is
also a follow-up and amplification of a similar commission that Statens Geologiska
Undersökning, SGU, executed in the area during 1996 and 1997.

The purpose with my study has been to evaluate the environmental impact on
Herrgårdsdammen, Sågdammen and Nerån. The lake Trehörningen and river Funboån
were used as references. The biomonitoring tools that I used were collection of benthic
fauna and measure of leaf breakdown processes rates. Sediment analyses measuring
metal concentrations and some statistical analyses were also done, for example
Principal component analysis (PCA), Correspondal analysis (CA) and Redundancy
analysis (RDA). This to be able to see connections between the metal contamination
and the function and/or structure of the ecosystem.

The results show that the ponds and the river in Österbybruk are clearly affected by the
industrial activity in the region. This conclusion can be made from all measurements.
The results from the metal analysis indicate for example moderate to very high
concentrations of chromium, copper, mercury and nickel in the sediments in
Herrgårdsdammen, Sågdammen and Nerån. The impact on the ecosystems also seems to
be extensive, both according to the macroinvertebrate investigation and to the leaf
decomposition experiment.

According to the results, restorations of the sediments are recommended. The measures
should be taken when the leakage from the waste dump on land has been reduced. In
order to be able to evaluate future measures, another sediment analysis, including more
samples, is suggested. This to secure the statistical security in the analysis.

Main title:Miljöundersökning av Herrgårdsdammen, Sågdammen och Nerån i bruksorten Österbybruk
Authors:Lücke, Sofie
Supervisor:Sandin, Leonard and Elert, Mark and Johansson, Ingrid
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Volume/Sequential designation:2004:10
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment
Keywords:miljöundersökning, metallhalter, Österbybruk, vattenanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15365
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15365
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pollution
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2020 13:55
Metadata Last Modified:03 Mar 2020 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics