Home About Browse Search
Svenska


Aouseus, Carolina, 2010. Hälsa i fokus : förslag på hälsoträdgård i Tivoliparken, Kristianstad. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
71MB

Abstract

Kristianstads stadspark Tivoliparken är centralt belägen och har en underbar karaktär och är en sann rekreationsplats. Med frodande grön miljö erbjuds andhämtning från den stressiga staden. Tivoliparken är en tillgänglig park, med direkt anknytning till biosfärsområdet Vattenriket och Kristianstads innercentrum, som skapar en grön övergång mellan stad och natur. Med sina anor från 1800-talet tjänar Tivoliparken sitt syfte om att vara en offentlig park för alla, en omtyckt och betydelsefull park för Kristianstadborna. I dagsläget finns en utvecklingsplan för Tivoliparken som är utarbetad av Kristianstad kommun, som förklarar Tivoliparkens koncept och framtida utveckling. Tivoliparkens utveckling grundas på en vidareutveckling av de karaktärer som finns, dvs. finparksrummet, det aktiva rummet och det lugna upplevelse rummet. I stadsdelen är utvecklingen stor och flertal pågående och kommande projekt är under uppbyggnad och planering, i och kring Tivoliparken.
Projektets bakgrunds idé, gällande en Hälsoträdgård i Tivoliparken, kom av Anders Persson, Trädgårdsdesigner i Kristianstad. Anders hade från början en vision om en plats för alla att mötas och njuta av trädgårdens innehåll. Syftet med examensarbetet var att presentera ett gestaltningsförslag av en Hälsoträdgård i just Tivoliparken, Kristianstad. Examensarbetet har resulterat i ett gestaltningsförslag om en Hälsoträdgård med hälsa i fokus. Hälsoträdgårdens innehåll är format efter målgruppen, dvs. besökaren och användaren. Även Kristianstad kommuns önskemål och Anders Perssons vision är samordnade i gestaltningen.
För ett genomförande av gestaltningsförslaget behövdes en större inventering av projektområdet och dess omgivning samt litteraturstudie ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Litteraturstudien baserades på tre frågeställningar som grundade en riktlinje för hur gestaltningen av Hälsoträdgården skulle genomföras. Gestaltningsunderlag efter inventering och litteraturläsning gällande Hälsoträdgårdens begrepp och innehåll resulterade i ett gestaltningsförslag. Förslaget visar på hur Hälsoträdgården kan upplevas i Tivoliparken och vad den har att erbjuda.
Examensarbetet har visat betydelsen av att använda en lämplig grund som baserats på litteraturstudier och inventeringar, inför en gestaltning, då det ger ett resultat av bra design. Det har varit ett drivande arbete med utmaning om att gestalta efter de premisser som fanns i projektområdet samt det som bör finnas i en Hälsoträdgård.

,

SUMMARY
Kristianstad city park Tivolipark is centrally located and has a wonderful
character and is a true recreation spot. With lush green environment
offered breathing from the stresses of the city. Tivolipark is
a park available, directly related to the biosphere area “water kingdom”
and Kristianstad the inner center, creating a green transition
between city and nature. With its roots from the 1800's Tivolipark
serves its purpose of being a public park for all, a popular and important
park for residents of Kristianstad. The current situation is a
development of Tivolipark, which is developed by the Municipality
of Kristianstad, which explains the Tivolipark's concepts and future
development. Tivolipark's development is based on an evolution of
the characters are. Fine park room, the active space and experience
the quiet room. The district is developing a large and numerous ongoing
and upcoming projects are under construction and planning, in
and around Tivolipark.
Project background idea, a current Health Garden of Tivoli Park,
came by Anders Persson, Garden Designer in Kristianstad. Anders
was originally a vision of a place for everyone to meet and enjoy the
garden's contents. The purpose of this study was to present a design
proposal of a Garden in the Health at Tivoli Park, Kristianstad. The
work has resulted in a design proposal for a Garden of Health with
health in mind. Garden Health content is shaped by the target group,
visitor and user. Although Kristianstad municipality wishes and
Anders Persson's vision is integrated in the portrayal.
For an implementation of the design proposal needed a larger inventory
of the project area and its surroundings as well as literature review
of environmental psychology. The literature review was based
on three main issues which established a guideline for how the portrayal
of Health garden would be implemented. Basis for design inventory
and reading literature relevant Health garden concept and
content resulted in a design proposal. The proposal demonstrates
how Health garden can be experienced in Tivolipark and what it has
to offer.
The thesis has shown the importance of using an appropriate basis
based on literature studies and inventories, for a design, and then it
gives a result of good design. It has been a driving job with the challenge
of shaping after the premises which were in the project area
and what should be in a Garden of Health. I hope that Kristianstad
Municipality will enjoy my study and look at the proposal's potential;
this has created opportunities for Kristianstad City to develop.

Main title:Hälsa i fokus
Subtitle:förslag på hälsoträdgård i Tivoliparken, Kristianstad
Authors:Aouseus, Carolina
Supervisor:Lövrie, Karl
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Hälsoträdgård, Hälsa, Tivoliparken, Kristianstad, Tematrädgård, Gestaltning, Odling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-154
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-154
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2010 06:14
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 21:02

Repository Staff Only: item control page