Home About Browse Search
Svenska


Grånemo, Maria, 2019. Skogsstyrelsens handläggning av avverknings-anmälningar : med hänsyn till renskötseln. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Skogsbruk och renskötsel bedrivs parallellt på en stor del av Sveriges skogsklädda yta. Skogsbruk bedrivs främst i form av trakthyggesbruk där bestånd planeras och sköts under en omloppstid på ungefär 100 år. Renskötseln bedrivs och planeras på landskapsnivå i förhållande till förutsättningarna ute i naturen. Skogsstyrelsen är den förvaltningsmyndighet i Sverige som arbetar med frågor som rör skog och således även renskötseln. Det är deras uppgift att verka för att Sveriges skogar sköts enligt de skogspolitiska målen. Innan en markägare får avverka sin skog krävs en anmälan för avverkningen till Skogsstyrelsen, som handlägger ärendet utifrån skogsvårdslagen. Genom att intervjua anställda vid skogsstyrelsen, och observera deras arbete, har studien analyserat hur handläggningsprocessen går till, och vilka medel samt mål handläggarna arbetar i förhållande till. Slutsatsen av studien är att handläggning med hänsyn till renskötseln försvåras till följd av begränsat kunskapskapital, informationsunderlag i program och rutiner, samt vaga mål. Detta leder i sin tur till att kraven som ställs på skogsbruket med hänsyn till renskötseln blir för svaga. Skogsstyrelsen behöver tydligare mål för handläggarna att arbeta mot och bättre information i program och rutiner för att öka kvalitet och effektivitet i handläggningsprocessen.

,

Forestry and reindeer husbandry are two activities which are run in parallel on a large part of Sweden's forested area. Forest management and planning is in general conducted during an orbital period of approximately 100 years. Reindeer herding is conducted and planned at landscape level in relation to the conditions out in nature. The Swedish Forest Agency is the administrative authority in Sweden that deals with issues related to forestry and thus reindeer husbandry. It is their task to ensure that Sweden's forests are managed according to the forest policy objectives. Before a landowner is allowed to harvest forest, a final felling notification is required to the Swedish Forest Agency, which handles the matter on the basis of the forest management act. By interviewing employees at the Swedish Forest Agency, that are working with handling these notifications with regard to reindeer husbandry, the study has analyzed how the process is conducted, and which tools and goals the employees work in relation to. The conclusion of the study is that, as a result of limited knowledge capital, information in program and routines and vague guidelines, handling with regard to reindeer herding is made difficult. In turn this leads to the demands made on forestry with regard to reindeer husbandry becomes too weak. The Swedish Forest Agency need clearer goals for workers to aim for and better information in computer systems, routines and guides to increase quality and efficiency in handling notifications regarding reindeer husbandry.

Main title:Skogsstyrelsens handläggning av avverknings-anmälningar
Subtitle:med hänsyn till renskötseln
Authors:Grånemo, Maria
Supervisor:Andersson, Elias and Sandström, Per
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:9
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:iRenmark, skogsstyrelsen, avverkningsanmälan, renskötsel, kvalitativ
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15337
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15337
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2020 08:47
Metadata Last Modified:08 May 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics