Home About Browse Search
Svenska


Falsen, Louise, 2019. Datortomografisk studie av knäleds- konformation och dess samband med osteokondros hos vildsvin och tamsvin. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
780kB

Abstract

Osteokondros (OC) är ett stort problem för slaktsvinsindustrin då det är mycket vanligt förekommande, och ger ekonomiskt bortfall för uppfödaren. Dessutom uppvisar djuren klinisk hälta
till följd av ledsmärta. Störst problem har rapporterats hos ekologiskt uppfödda grisar. En orsak
till att sjukdomen är svår att förstå är dess multifaktoriella patogenes som fortfarande inte är
helt utredd i alla dess stadier. Det är visat att nekros av viktiga kärl i tillväxtbrosket hos unga
djur är orsaken men vilka bakomliggande faktorer som är orsaken till kärlnekrosen är inte helt
utrett. En teori som diskuterats är att nekrosen skulle bero på ledens anatomiska utseende vilket
påverkar belastningen och då ger ett ökat tryck i vissa fokala vävnadsdelar av leden. Det har
även diskuterats om en för snabb tillväxt skulle resultera i för stort tryck på det känsliga tillväxtbrosket och att därmed trauma skulle kunna vara orsaken till att små fokala nekroser i tillväxtbrosket förvärras och blir allvarliga skador.
Vildsvin uppvisar inga eller mycket milda OC förändringar, men hos tamsvin är frekvensen
mycket hög. Syftet med arbetet är att utreda om det finns anatomiska skillnader mellan vildsvin
och tamsvin samt om det finns skillnader mellan tamsvin som fått olika OC-graderingar för att
se om det finns ett samband mellan anatomisk konformation och OC-utveckling. Arbetet bestod
av datortomografiska (DT) bilder av knäleden från 38 vildsvin och 42 tamsvin i åldern 6-18
månader respektive 5,5-6,5 månader. Tamsvinen var uppfödda under omständigheter som liknar KRAVs regler och vildsvinen frilevande och benen inskickade av jägare.
I DT-bilder av benen standardiserades sedan benens position i bildhanteringsprogram och flera
olika anatomiska längder och vinklar mättes i knäleden. Olika mätmetoder utprovades för att
hitta den mest optimala. Alla leder graderades även på förekomst av OC med hjälp av DT.
Mätvärden och gradering undersöktes med de statistiska testen ”Two sample T-test”, ”MannWhitney U test”, ”ANOVA one way” och ”Kruskal-Wallis test by ranks” för att se om det fanns
några skillnader mellan vildsvin och tamsvin och för att se om det fanns något samband mellan
anatomisk konformation och OC-grad hos tamsvin.
Alla utom ett av tamsvinen hade OC, inga vildsvin hade OC och alla mätvärden skiljde sig
mellan tam- och vildsvin. Ett mätvärde visade ett samband med allvarlighetsgraden av OC i
tamsvin. Det värdet var tibias längd där allvarligare OC påvisades ju kortare benet var.
Den höga OC-frekvensen i knäleden hos tamsvinen i arbetet stämmer väl överens med tidigare
studier där tamsvin visar en mycket hög OC-frekvens i knä- och hasled medan OC hos vildsvin
sällan rapporteras. De uppvisade skillnaderna i ledkonformation mellan tam- och vildsvin antyder ett samband mellan ledens anatomi och OC-graden vilket skulle kunna tyda på att ledens
utformning kan påverka OC-utveckling. Resultatet att tibias längd var kortare hos tamsvin med
allvarligare OC skulle också kunna förklaras med att OC-skadan påverkar benets längd och/eller ger sekundära ledförändringar till följd av en störd bentillväxt.
Fler studier behövs för att helt verifiera resultatet och det vore av stort värde om det går att följa
det levande djuret och registrera de tidiga förändringarna och hur OC-utvecklingen framskrider,
för att särskilja orsaker från sekundära ledförändringar.

,

SUMMARY
Osteochondrosis (OC) is a major and common problem in the slaughter pig industry and results
economic loss to the breeder. Affected animals exhibit clinical lameness due to joint pain and
the frequency of OC is reported to be highest in organically reared free-range pigs. One reason
why the disease is difficult to understand is its multifactorial pathogenesis which is still not
fully understood. It has been shown that necrosis of important blood vessels in the growth cartilage of young animals is a cause of OC but the underlying factors that are the cause of the
vascular necrosis are not completely understood. One theory is that the necrosis might depend
on the anatomical shape of the joint, which affects the loading and could give rise to increased
pressure in certain focal regions of the joint. It has also been discussed whether excessively
rapid growth rates could result in excessive pressure on the sensitive growth cartilage and that
trauma could be the reason why small focal necrosis in the growth cartilage worsens and becomes serious damage.
Wild boars show no or only very mild OC changes, but in domestic pigs the frequency of OC
is very high. The purpose of this work is to investigate whether there are anatomical differences
between wild boars and domestic pigs and whether there are differences between domestic pigs
that have received different OC grades to see if there is a connection between anatomical conformation and OC development. The work consisted of computer tomographic (CT) images of
the knee joint from 38 wild boars and 42 domestic pigs aged 6-18 months and 5.5-6.5 months.
The domestic pigs were bred under circumstances similar to KRAV's guidelines. The wild boars
was free-living and the joints were collected by hunters.
In CT images of the legs, the position of the legs was standardized with image processing software and several different anatomical lengths and angles were measured in the knee joints.
Different measurement methods were tested to find the most optimal method. All joints were
also graded regarding the presence of OC using the CT images. Measurements and grades were
examined with the statistical tests "Two sample T-tests", "Mann-Whitney U test", "ANOVA
one way" and "Kruskal-Wallis test by ranks" to see if there were any differences between wild
boars and domestic pigs and to see if there was any correlation between anatomical conformation and the severity of OC degree in the domestic pig.
All but one of the domestic pigs had OC, no wild boar had OC and there were statistical differences between all measured values between domestic pig and wild boar. The length of the tibia
showed a correlation with the severity of OC in domestic swine, with more severe OC was
detected in domestic pigs with shorter tibias.
The high OC frequency in the knee joint of the domestic pigs in the work is well in line with
previous studies where domestic pigs show a very high OC frequency in the knee and hock
while OC in wild boar is rarely reported. The differences detected in conformation between the
wild boars and domestic pigs suggests a connection between the joint's anatomy and the OC
degree and might indicate that the joint conformation can affect OC development. The finding
that domestic pigs with more severe OC have shorter tibias might be explained by the fact that
the OC damage also affects the length of the tibia and / or that as a result of the disease in the
joint there is disturbance of the tibia bone growth. More studies are needed to fully verify the
outcome and it would be of great value if it is possible to follow the live animal and record the
early changes and how the OC development progresses, to distinguish causes from secondary
joint changes.

Main title:Datortomografisk studie av knäleds- konformation och dess samband med osteokondros hos vildsvin och tamsvin
Authors:Falsen, Louise
Supervisor:Ley, Charles
Examiner:Hansson, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:osteokondros, gris, vildsvin, datortomografi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15274
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15274
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2020 09:50
Metadata Last Modified:06 Jul 2020 11:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics