Home About Browse Search
Svenska


Nobel, Henrik, 2019. Tillbaka till konventionell växtodling : en multipel fallstudie av lantbrukares beslut om att frångå ekologisk produktion. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den ekologiska marknaden har ökat kraftigt det senaste decenniet och allt fler konsumenter väljer att köpa ekologiska livsmedel. I takt med ökad efterfrågan har antalet lantbrukare som väljer odla enligt ekologiska principer ökat, där en stärkt ekonomi och högre lönsamhet är drivkrafterna bakom omställningen. Samtidigt som lantbrukare väljer att ställa om till ekologisk växtodling finns det lantbrukare som väljer att återgå till konventionell odling. Syftet med studien är att undersöka varför lantbrukare väljer att frångå ekologisk produktion och återgå till konventionell växtodling, eftersom den befintliga forskningen inom ämnesområdet är bristfällig. För att undersöka varför lantbrukare väljer att frångå ekologisk produktion, har studien även undersökt varför dessa lantbrukare valde att ställa om till ekologiskt. Studien har tillämpat en kvalitativ metod i form av en multipel fallstudie med sju lantbruksföretag i Svealand och Götaland. Samtliga lantbruksföretag har valts ut enligt ett antal kriterier för att ge ett representativt urval och uppfylla studiens syfte. Vidare har studiens avgränsats till lantbruksföretag med huvudinriktning på växtodling.
Den teoretiska utgångpunkten i studien är baserad på beslutsteorier och motivationsteorier och är utvalda efter studiens syfte. Motivationsteorin fokuserar till stor del på motiverande faktorer och delas in i påtryckande och eftersträvansvärda faktorer, för att sedan analysera hur faktorerna påverkar beslutet för återgång till konventionell produktion. Resultaten av studien visar att lantbrukarna till stor del valde att ställa om till ekologisk växtodling på grund av ekonomiska motiv och endast en lantbrukare valde att ställa om av ideologiska motiv. Beslutet rörande återgång påverkades av en kombination av faktorer och
bestod till stor del av påtryckande faktorer som kunde undvikas med återgången. Samtliga lantbrukare i studien upplevde problem med ogräs som hade olika effekter mellan fallen. Effekterna av ogräs innebar lägre avkastning, tidskrävande skörd och bekämpning och spridning till parallellodlingar där följderna av dessa problem blev lägre lönsamhet. Utöver detta fick lantbrukarna negativa kommentarer från familj och grannar vilket påverkade deras yrkesstolthet. Återgången motiverades även av förändrad areal, där både en fördubbling och reducering av arealen motiverade lantbrukarna att bruka jorden konventionellt.

,

The market for organically produced foods has grown significantly over the past decade. With a growing demand from consumers, more and more farmers choose to convert their farmland to organic production, where higher profitability is the main reason behind the conversion. As farmers choose to convert their production into organic, a group of farmers are reverting their production from organic back to conventional methods.
The aim of this study is to examine why farmers choose to revert from organic cropping systems back to conventional methods. The phenomenon of reverting to conventional agriculture has been studied in several countries in Europe, hence it has not yet been examined in Sweden. Previous studies have suggested that the decision of reverting to conventional methods needs to be examined in depth to understand why farmers choose to revert. Furthermore, the farmer’s decision of converting to organic methods has been examined to enable a comparison of the conversion and reversion. The study uses a qualitative method with a multiple case study of seven agricultural firms in Sweden. The study is limited to examining firms located in the regions Götaland and Svealand and to firms that are mainly oriented towards cropping systems. The theoretical framework in this study is based on motivational and decision making theories, and are chosen to fulfill the aim of the study. The motivational theory focuses on the positive and negative factors effecting motivation. The positive factors are mentioned as pull factors and are desirable to achieve by making a decision. The negative motivational factors are mentioned as push factors which the decision maker wants to avoid by making a decision. The push and pull theory are combined with descriptive decision making theory to examine why the farmers chose to convert and revert.
The results of the study show that farmers choose to convert their cropping systems to organic production due to higher profitability. Only one farmer in this study decided to convert to organic production due to ideological beliefs. The decision to revert the production to conventional methods was affected by a combination of factors and was dominated by negative factors that the farmers wanted to avoid by the reversion. All farmers in this study experienced problems with weeds, which had different effects among the cases. The effects of weeds included lower crop yield, time consuming harvest and weed control which resulted in lower profitability. Furthermore, the farmers experienced negative comments from family and neighbors, which affected their agricultural pride. The reversion was also motivated by a change in acreage, where both an increase and decrease motivated the farmers to use conventional methods instead.

Main title:Tillbaka till konventionell växtodling
Subtitle:en multipel fallstudie av lantbrukares beslut om att frångå ekologisk produktion
Authors:Nobel, Henrik
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1211
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:ekologisk, konventionell, växtodling, beslut, lantbruk, jordbruk, organic, conventional, agriculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11112
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11112
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2019 08:39
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics