Home About Browse Search
Svenska


Askaner, Julia, 2019. Invasiva växter och orsaker till spridning : en fördjupad studie av arterna Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum och Impatiens glandulifera. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Avsikten med rapporten är att skapa en större förståelse för invasiva växters livscykler, spridning och etableringsförmåga för att bättre kunna föreslå bekämpningsåtgärder. Rapporten fokuserar på idag tre mer kända invasiva arter Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianumsamt Impatiens glandu-lifera.
Invasiva arter utgör ett hot mot biologisk mångfald och har konsekvenser på ekosystem. Utifrån ett mänskligt perspektiv, dvs. vårt beroende av eko-systemtjänster är detta ett allvarligt hot. Förutom förlorad biologisk mångfald kostar invasiva arter samhället ekonomiska förluster. Dessa finansiella kost-nader kan vara bekämpningsåtgärder såväl som förluster av naturliga resur-ser. Arbetet mot invasiva arter hanteras både nationellt och internationellt. I Sverige utförs arbetet av flera myndigheter. Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten har ett gemensamt ansvar att vägleda och ge uppdrag åt andra myndigheter i egenskap av koordinatorer och uppdrags-givare. Vidare kommer invasivitet som process att förklaras och beskriver de arter som på ett eller annat sätt har genom spridning orsakat ekonomisk och ekologisk påverkan Invasivitetsprocessen beskrivs på olika sätt, men oftast i form av olika faser. Dessa utgör olika skeden hos en art och skiljer sig i antal men innefattar vanligtvis: introduktion, etablering och spridning
En kartläggning av de tre arterna har gjorts med hjälp av artportalens di-gitala verktyg samt intervjuer med Lomma och Lunds kommun. Av studien framgick det att ovanstående arter har gemensamma egenskaper i form av kraftig spridningsförmåga, snabb tillväxt och konkurrenskraft. Samtliga arter har introducerats i sin nya utbredningsmiljö via människan på grund av sitt spektakulära utseende och sin förmåga till snabb tillväxt. Det finns en del föreslagna och beprövade bekämpningsmetoder för samtliga arter som är mer eller mindre gemensamma. I litteraturstudien framkommer det att metoder såsom klippning och betning är de mest effektiva.

,

The purpose of the report is to create a greater understanding of invasive plants' life cycles, dispersal and establishment ability to better propose control measures. The report will focus on three known invasive species Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianumand Impatiens glandulifera.
Invasive species pose a threat to biodiversity and have an impact on eco-systems. From a human perspective, i.e. our dependence on ecosystem ser-vices, this is a serious threat. In addition to lost biological diversity, invasive species cost the society financial losses. These financial costs can be from control measures as well as losses of natural resources. Work on invasive species is handled both nationally and internationally. In Sweden, several au-thorities carry out the work. The Swedish Environmental Protection Agency together with the Marine and Water Authority has a joint responsibility to guide and give assignments to other authorities as coordinators and employer. Furthermore, invasiveness as a process will be explained and describes the species that in one way or another have caused economic and ecological im-pact through dispersal. The invasiveness process is described in different ways, but usually in the form of different phases. These are different stages of a species and differ in number but usually include: introduction, establish-ment and distribution
A survey of the three species has been made using the Artportalens digital tools and interviews with Lomma and Lund municipality. The study showed that the above species have common characteristics in the form of strong dis-persal ability, rapid growth and competitiveness. All species have been intro-duced into their new habitat by humans because of their spectacular appear-ance and their ability to grow rapidly. There are some proposed and proven control methods for all species that are more or less common. The literature study shows that methods such as mowing and grazing are the most effective.

Main title:Invasiva växter och orsaker till spridning
Subtitle:en fördjupad studie av arterna Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum och Impatiens glandulifera
Authors:Askaner, Julia
Supervisor:Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:invasiva växter, Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, spridningsmekanismer, invasionspotential, jätteloka, Parkslide, jättebalsamin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11061
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11061
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Oct 2019 07:07
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics