Home About Browse Search
Svenska


Hedman, Julia, 2019. Kungsholms strandstig : ett gestaltningsförslag för en vattennära promenad. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Vattnet i Stockholm samt dess parker och grönområden är viktiga element i
stadsväven då de utgör attraktiva rum för stadens invånare som kan erbjuda
dem rum för rekreation, motion och fungera som mötesplats.
I Stockholms översiktsplan, Promenadstaden (2010), beskriver man planerna
på en fortsatt förtätning av Stockholm, men lyfter fram parkernas och grönområdenas
viktiga plats något som ska resultera i att grönområdena och vattnet
får en tydligare plats i planeringen. Planen för att möta det ökade publiktrycket
är att parkerna rustas och ges högre skötselinsatser.
I det här examensarbetet har jag undersökt hur ett befintligt och välanvänt
grönområde i de centrala delarna av Stockholm kan utvecklas för att klara ett
redan högt och ett troligt framtida högre besökstryck. Fokus har legat på att
ta tillvara på vattnet och samtidigt ge mer utrymme till besökarna samt den
generella trygghetsupplevelsen av promenaden. Grönområdet som jag undersöker
är Kungsholms strandstig, som är en del av ett längre stråk runt Kungsholmen.
Med stöd av utvald litteratur och platsbesök har jag gjort en analys av promenadstråket,
och utifrån det har jag skapat en grund för mitt förslag till gestaltningen
av Kungsholms strandstig och vad den kan behöva för framtiden. Jag
har dragit slutsatsen att promenadstråket behöver större sammanhållning,
högre upplevd trygghet och mer utrymme.
Mitt förslag till lösning ämnar skapa en attraktivare och tryggare miljö som kan
ta emot fler människor och är mer sammanhängande. Detta sker genom separering
av trafikslag, en förbättrad belysning, och att förstärka vattnets närvaro.
En upprustningen av promenadstråket tror jag kan generera i fler möjligheter
till rekreation och att Kungsholms strandstig blir ett än mer uppskattat stråk.
Då Kungsholms strandstig är en omfattande sträcka har jag fokuserat på tre
delar av sträckan norra del.

,

The water in Stockholm as well as it’s parks and green areas are important
elements of the city fabric as they provide attractive space for the city’s inhabitants
and can offer them space for recreation, exercise and function as meeting
places.
Stockholm’s comprehensive plan, The walkable city (2010), describes a continued
densification of the Stockholm city area. It also highlights the importance of
parks and green areas within the cities, meaning this will be even more important
for planners to consider. As a means to meet the increased public pressure,
park improvements and higher management efforts are proposed.
In this thesis I have investigated how an existing and well-used green area in
the central parts of Stockholm can be developed to handle an already high, as
well as an probable increasing, amount of visitors. The focus has been on utilizing
the water while providing more space for visitors to sit and stay, as well as
the safety experience of the green area. The green area that I’m investigating is
Kungsholms strandstig, which is part of a longer walking route around Kungsholmen.
Based on selected literature and site visits, I have analyzed the promenade.
From this I have created a basis for my proposal of the design of Kungsholms
strandstig and what it may need for the future. I have concluded that the promenade
needs greater cohesion, higher perceived safety and more space.
My proposed solution aims to create an attractive and safe environment that
can accommodate more people, as well as being more coherent. This is done
through traffic separation, improved lighting, and reinforcing the presence of
the water. I believe the proposal for the promenade can generate more opportunities
for recreation and an even more appreciated path. Since Kungsholm’s
strandstig is a major stretch, I have focused on three parts of the route in it’s
northern part.

Main title:Kungsholms strandstig
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en vattennära promenad
Authors:Hedman, Julia
Supervisor:Haaland, Christine and Nordius, Arne
Examiner:Lövrie, Karl and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltning, vattenmiljö, promenadstråk, park, vatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11045
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11045
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2019 10:37
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics