Home About Browse Search
Svenska


Ekstam, Jenny, 2019. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studien undersöker Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. 2013 släpptes Malmökommissionens slutrapport med mål och åtgärdsförslag baserade på WHOs rapport Closing the gap i a generation. Den här uppsatsen handlar om jämlik hälsa kopplat till hållbar stadsutveckling och hälsans sociala bestämningsfaktorer. Malmö stad har förutom ett arbete mot en mer jämlik hälsa även beslutat om att Agenda 2030 och de globala målen ska omsättas till lokal praktik. Uppsatsen undersöker därför också hur och i så fall på vilket sätt dessa frågor överlappar varandra.
Uppsatsens syfte är att diskutera möjligheter och utmaningar kopplat till att kvantifiera och följa upp kvalitativa värden. Utöver detta är syftet även att undersöka hur Malmös målstyrda arbete fungerar. Syftet motiveras av det i dagsläget inte finns några fastställda principer för vad som utgör jämlik eller ojämlik hälsa. Att undersöka jämlik hälsa inom området för stadsutveckling är relevant för att det finns ett samband mellan sociala bestämningsfaktorer och hälsa. Forskning visar att det på grund av bristande tillgång till lika bra skola, bostäder och andra funktioner i samhället leder till en ojämn fördelning i hälsa - en fördelning som hade kunnat undvikas. Utöver detta utgör Agenda ett verktyg för att kunna följa upp olika typer av hållbarhetsutveckling. En central fråga inom folkhälsoarbetet och inom forskningen kopplad till jämlik hälsa är således hur kompatibelt Agenda 2030 är med diskursen kring jämlik hälsa. Denna studie ämnar av den anledningen fördjupa sig i hur de globala målen integrerar med kopplat till jämlik hälsa.
Uppsatsens resultat är baserade på intervjuer av anställda inom Malmö stad och dokumentstudier. Studien visar att arbetet för en jämlik hälsa bör utvärderas utifrån stadens förmåga att leverera välfärdstjänster. Intervjuresultaten visar på vikten av att de anställda har känt en delaktighet i arbetet för att Malmökommissionens åtgärdsförslag skulle träda i kraft. De visar även att genom att göra tydliga kopplingar mellan den ojämlika hälsan till den egna verksamhetens skapades ett intresse, som i sin tur har lett till utveckling av verksamheten.
Samtliga mål från Malmökommissionens kan kopplas till något av de globala målen i Agenda 2030. Uppsatsen visar tendenser till att det arbete som bedrivits inom ramen för att minska skillnaderna i hälsa har gynnat integreringen av Agenda 2030. Det går också att se en tydlig koppling mellan det globala och det lokala arbetet, vilket tyder på att de här frågorna är relevanta på flera olika nivåer samt att problematiken förmodligen inte är unik för Malmö.

,

The thesis examines Malmö's work for equity health. In 2013, the Malmö Commission's final report was released with goals and action proposals based on WHO's report Closing the gap in a generation. This thesis is about equity in health linked to sustainable urban development and the social determinants of health. In addition to working towards more equity in health, the City of Malmö has also decided that Agenda 2030 and its global goals will be implemented locally.
The purpose of the thesis is to discuss opportunities and challenges related to quantifying and following up on qualitative values. In addition, it also investigates how Malmö's goal-oriented work functions. The purpose is justified by the fact that there are currently no established principles in national policy or academically for what constitutes equity or inequity health. Investigating the relationship between equity health and urban development is relevant because there is a connection between social determinants and health. Research shows that, due to the lack of access to equal education, housing and other social welfare services, there is an uneven distribution in health - a distribution that could have been avoided. Agenda is a tool for tracking various types of sustainability development. A central issue in public health work and in research linked to equity health is thus how compatible Agenda 2030 is with the discourse on equity health. For this reason, this study delves into how Agenda 2030’s global goals are linked to equity health. The essay therefore also examines how and, if so, in what ways these issues overlap.
The results of this thesis are based on interviews of employees within the municipality of Malmö and document studies. The research shows that the success of equity health efforts should be evaluated based on a city's ability to deliver welfare services. The results also show that all of the goals from the Malmö Commission can be linked to, and are compatible with, the global goals of Agenda 2030. The paper shows tendencies that the work carried out within the framework of reducing the differences in health has favored the integration of Agenda 2030. It also suggests a clear connection between global and local work. This indicates that these issues are relevant at different levels in society and policy as well as that the problems are not unique to Malmö.

Main title:Hur vet vi om vi gör skillnad?
Subtitle:om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa
Authors:Ekstam, Jenny
Supervisor:Peterson, Anna and Utas, Andrea
Examiner:von Essen, Elisabeth and Norfall, Lisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:social hållbarhet, hälsa, Malmö, jämlikhet, stadsutveckling, sociala bestämningsfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11032
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11032
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2019 07:40
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics