Home About Browse Search
Svenska


Enmarc, Lucas and Gabriel, David, 2019. Stressförebyggande stadsrum : hur kan naturelement reducera och förebygga människors stress i staden?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
764kB

Abstract

Antalet människor som drabbas av psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. Denna trend har visat sig ha en korrelation med den kraftiga urbaniseringen och att allt mer natur och grönytor i städerna tas i anspråk till bebyggelse och infrastruktur. Flera forskningsstudier visar på att naturen har en stark positiv påverkan på oss psykologiskt och fysiologiskt och är därmed viktig för människans fysiska och mentala hälsa. I detta examensarbete undersöker vi hur och varför naturen påverkar oss psykologiskt och fysiologiskt, främst med inriktning på parametrar som indikerar stress och psykisk hälsa. Syftet med arbetet är att undersöka om det finns generella stressreducerande naturliga element och besvara frågan om hur vi med hjälp av dessa kan gestalta urbana miljöer som kan fungera förebyggande mot stress och utmattningssyndrom. Resultatet av arbetet presenteras som riktlinjer och förslag som kan fungera vid gestaltning av utemiljöer där målet är att förebygga stress- och utmattningssyndrom. De metoder som använts i arbetet är en allmän litteraturöversikt på befintlig forskning inom miljöpsykologi, människans evolutionära koppling till naturen samt miljöpreferenser. En platsinventering på Sinnenas trädgård gjordes för att jämföra informationen från litteraturöversikten med en trädgård utformad för rehabilitering. Arbetets diskussion berör svårigheter med att skapa generella riktlinjer samt validiteten av informationen i studierna som ingår i litteraturöversikten. Slutsatsen är att naturliga element har en positiv effekt på stressparametrar samt att flertalet folkhälsosjukdomar kan minska med kontinuerlig vistelse i naturmiljöer.

,

The number of people suffering from mental illness and stress-related diseases is increasing. This trend has shown to have a correlation with urbanization and that more nature and green areas in cities are proclaimed for buildings and infrastructure. Several research studies show that nature has a strong positive influence on us psychologically and physiologically and is therefore important for our physical and mental health. In this thesis we examine how and why nature affects us psychologically and physiologically, primarily with the focus on parameters that indicate stress and mental health. The purpose of the work is to investigate whether there are general stress reducing natural elements and answer the question of how we can use these when designing urban environments so that they can function preventively against these types of disorders. The result of this thesis are designed as guidelines and suggestions that can function in the design of outdoor environments where the goal is to prevent stress and fatigue syndrome. The methods we have used as a basis for this are a literature review of existing research in environmental psychology, our evolutionary connection to nature and environmental preferences. A site inventory on Sinnenas trädgård was made to compare the information from the literature review with how a rehabilitation environment can be designed. The discussion of the work concerns difficulties in creating general guidelines and the validity of the information in studies included in the literature review. The conclusion of this thesis is that nature elements has a positive influence on parameters of stress, and can reduce the frequency of common diseases when exposed continuously to nature environments.

Main title:Stressförebyggande stadsrum
Subtitle:hur kan naturelement reducera och förebygga människors stress i staden?
Authors:Enmarc, Lucas and Gabriel, David
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fysiologiska effekter av naturen, psykologiska effekter av naturen, urbaniseringens effekter på hälsan, stressreducering med hjälp av naturen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10989
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10989
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2019 06:07
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page