Home About Browse Search
Svenska


Johnn, Alice, 2019. Landskapsanalyser som komplement till varandra : med Ultunas kulturhistoria som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns idag en problematik i svenska kommuner hur ett kulturhistoriskt landskap ska värderas och förvaltas. Kulturhistoria är en plats historiska sammanhang som berättar om hur platsen förändrats med samhället till vad den är idag. Ultuna har en lång historia av jord- och lantbruk samt utbildning. Uppsala Kommun har en vision till 2050 där Gottsunda-Ultuna är en av fyra framtida stadsnoder. Stadsnod innebär att fler bostäder och verksamheter ska etableras på platsen som ett komplement till stadskärnan. Detta kan komma att innebära stora förändringar för Ultuna i framtiden som kan påverka dess kulturhistoria. Riksantikvarieämbetet har lagt fram ett förslag på en landskapsanalys med fokus på kulturhistoria som hjälpmedel vid landskapsanalyser eller värderingar – DIVE. I arbetet kompletterades resultatet av en DIVE-analys av Ultuna, Uppsala, med en SWOT-analys av samma plats. SWOT valdes som kompletterande metod till DIVE då metoden har utrymme för större formuleringar och värderingar. Som grund för genomförandet har litteraturundersökningar samt platsobservationer genomförts och analysmetoderna sammanställdes till sist i en utvärderingsmatris. Utvärderingsmatrisen visar att analysmetodernas resultat har både likheter och stora skillnader. Båda analysmetoderna har luckor eller brister i resultatet som kan ha en påverkan på landskapets kulturhistoria. Olika analysmetoder kan därför tänkas användas eller kombineras för ett bredare resultat och valet av analysmetoder kan variera beroende på analysens syfte eller fokus.

,

In Swedish municipalities today, there is a concernment about valuating and preserving landscapes dominated by cultural history. Cultural history is a place’s historic context that tells you about the changes the landscape has gone through and that created the landscape we see today. Ultuna has a long history that is characterised by farming and agriculture and education connected with this. Uppsala municipality has a vision for 2050 that Gottsunda-Ultuna is one out of four new city nodes. City node means that the area will grow in housing and operation as a complement to the city centre. This vision may conclude in many changes at Ultuna that can affect its cultural history. Riksantikvarieämbetet has proposed a landscape analysis method with focus on the landscapes cultural history called DIVE. In this paper, the result of a DIVE-analysis was supplemented to the result of a SWOTanalysis of the same place – Ultuna, Uppsala. SWOT was chosen as a supplement to DIVE because of the ability to formulation and valuation. Both analyses were made with a literature search and observations at Ultuna as background and base. The result was put together and compared in an evaluation matrix. The evaluation matrix shows that DIVE and SWOT have both differences and similarities. The methods of analysis had different focuses and methods, but also gaps that may affect the future and preservation of a landscape with rich cultural history. To cover gapes that may occur can two or more analyses be combined to create a transparent result and depending on the analysis purpose.

Main title:Landskapsanalyser som komplement till varandra
Subtitle:med Ultunas kulturhistoria som exempel
Authors:Johnn, Alice
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Kulturhistoria, landskapsanalys, kulturvärden, SWOT, DIVE
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10983
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10983
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Oct 2019 11:38
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page