Home About Browse Search
Svenska


Persson, Johanna and Persson, Matilda, 2019. Hur universitetsledningar kan arbeta för att minska tjänsteresornas koldioxidutsläpp : en fallstudie av Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En utav de största hållbarhetsutmaningar som samhället står inför idag kretsar kring klimatfrågan. Klimatförändringarnas största orsak världen över är koldioxidutsläppen vilket påverkas av såväl stora som små aktörer. Av Sveriges statliga myndigheter står universiteten för de största CO2-utsläppen då det kommer till flygresor. Sveriges lantbruksuniversitet är ett universitet med en tydlig hållbarhetsprofil och tanken bakom denna studie har grundats sig i att med SLU som fallstudie undersöka hur ledning inom universitetet kan arbeta för att skapa engagemang kring miljöarbetet angående minskade koldioxidutsläpp vid tjänsteresor. Utvalt fokusområde för studien är institutionen för ekonomi och har valts för att få en djupgående förståelse kring hur arbetet på en mer operativ nivå kan fungera.

Studien är av kvalitativ karaktär där empiriinsamlingen skett genom sju semistrukturerade intervjuer med anställda vid olika yrkesnivåer på universitetet. Individernas olika positioner på universitetet gör att både ledningens och medarbetarnas perspektiv skildras, vilket gör studiens resultat mer trovärdigt.

Slutsatsen indikerar på att för att ett framgångsrikt engagemang kring mindre utsläppsintensivt resande hos medarbetarna ska fungera, bör fokus läggas på tre grundläggande aspekter. Den första är individanpassad motivation, den andra tydlig kommunikation och den tredje är skapandet av förutsättningar för nya mönster. Dessa tre bör ske i kombination med varandra för störst positiv effekt.

,

One of the biggest and most urgent sustainability challenges for society today is the climate issue. The biggest cause of climate change is the carbon dioxide emissions, which are affected by both large and small actors. Of all the Swedish authorities, the Universities stands for being the organisations with the largest amount of carbon dioxide emissions when it comes to air travel. The Swedish University of Agricultural Sciences is a university with a clear sustainability profile. The idea behind this study is to investigate how they manage to within the University create commitment towards more environmental work when it comes to reducing carbon dioxide emissions during missions. The chosen focus area for the study is the Department of Economics and has been chosen to gain an in-depth understanding of how the work at a more operational level can function.

The study is of a qualitative nature, where the empirical collection has been done through seven semi-structured interviews with employees at different professional levels at the university. Individually different positions at the university portrays both the management and employees perspective, which makes the study result more credible.

The conclusion of this study says that in order for a successful commitment-work contributing climate-friendly travel among employees, the focus should be placed on three basic aspects. The first is individualized motivation, the other clear communication and the third is the creation of conditions for new patterns. These three should be combined with each other for the greatest positive effect.

Main title:Hur universitetsledningar kan arbeta för att minska tjänsteresornas koldioxidutsläpp
Subtitle:en fallstudie av Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Authors:Persson, Johanna and Persson, Matilda
Supervisor:Melin, Erik
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1259
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:motivation, hållbart resande, klimatsmart, universitetsledningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10963
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10963
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 07:48
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics