Home About Browse Search
Svenska


Svenungsson, Ellika and Andersson, Louise, 2019. Utmaningar och möjligheter vid omställning till ekologisk produktion : en fallstudie på en gård i omställningsprocess. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Organisationsförändringar sker ständigt, oavsett bransch, och påverkas mycket av den skiftande omvärld som finns. För att överleva på dagens marknad krävs det därför att en organisation kan anpassa sig och utvecklas parallellt med samhället. De senaste åren har allt fler lantbruk valt att ställa om till ekologisk produktion för att möta marknadens efterfrågan på ekologiska varor. En omställning till ekologisk produktion innebär förändring i organisationen och genom att studera ett fallföretag ämnar denna studie undersöka organisationsförändringar för att förstå hur och vad som sker i en förändring.

Syftet med studien är att skapa bättre förståelse för vilka utmaningar och möjligheter en lantbrukare ställs inför, vid en omställning till ekologisk spannmålsproduktion. För att besvara de två frågeställningarna genomförs en fallstudie på en gård belägen i Ystad, Skåne. Gården befinner sig halvvägs in i en omställningsprocess till ekologisk spannmålsproduktion. Utifrån insamlad empiri utförs en analys och diskussion med hjälp av teorier inom organisationsförändrings- samt nätverksområdet.

Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats och följer en instrumentell fallstudietyp. Empiriinsamling har skett via en semistrukturerad intervju med lantbrukare där frågorna fokuserade kring den tvååriga karenstiden för ekologisk produktion. En narrativ litteraturgenomgång har genomförts för att skapa en bild av existerande och användbar litteratur. Arbetet har genomsyrats av en universalistisk ståndpunkt för att inte bryta mot några etiska regler.

Studiens slutsatser visar att de organisationsförändringar som sker vid en omställning till ekologisk produktion till stor del kan härröras till externa aktörer och det nätverk som utvecklas under processen. De utmaningar som uppkommer kan omvandlas till möjligheter och en effektivitetshöjning via det kunskapsutbyte som sker mellan aktörer.

Vi vill med denna studie bidra till en ökad förståelse för hur en förändring i ett lantbruksföretag kan generera en ökad kunskap för de befintliga organisationsteorierna. Detta eftersom tidigare studier inte ser från lantbrukarens perspektiv för att förstå de utmaningar och möjligheter som finns vid en omställning till ekologisk produktion. Genom att förstå den ekologiska omställningen kan organisationsteorier med hjälp av den utvalda fallgården bidra till en sammankoppling av det praktiska lantbruket och den teoretiska kunskapen inom det företagsekonomiska området.

,

Organizational changes are common in today’s society and happens everywhere no matter what branch. An organization has to adapt to and develop at the same pace as society, in order to survive on the market. The past few years, more and more farms have converted to organic production since the demand from consumers has increased rapidly. The conversion period contains different organizational changes for an agricultural organization and therefore it is interesting to examine what it is that happens during a change and how it happens.

The purpose of this thesis is to create a better understanding for the challenges and opportunities a farmer can be faced within the conversion to organic farming. In order to answer the two research questions a case study of a farm has been conducted. The farm is located in Ystad, South of Sweden, and is halfway through a conversion to organic production. An analysis has been conducted based on collected empirical data and theories about organizational changes and networks.

This study has a qualitative and inductive method in order to address the problems fully and deeply. The collection of empirical data has been made through a semi-structured interview. The theories were chosen to better understand what happens during an organizational change, in association to a conversion to organic farming.

The results and conclusions show that networks are a major reason to a successful conversion to organic production. Challenges that arise during the process can easily be converted into opportunities and increased efficiency. A conversion to organic farming also results in values that one can associate with sustainable development. This thesis discusses an interesting view on how and what in organizational changes it is that happen. By understanding, what it is that happens during a conversion to organic production this study can contribute to the field of organizational changes.

Main title:Utmaningar och möjligheter vid omställning till ekologisk produktion
Subtitle:en fallstudie på en gård i omställningsprocess
Authors:Svenungsson, Ellika and Andersson, Louise
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1261
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:organisationsförändringar, förändringsprocesser, nätverksteorier och ekologisk produktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10962
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10962
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 07:43
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics