Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Helen and Lindblom, Agnes, 2019. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

I detta examensarbete presenteras ett gestaltningsförslag för området mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i västra Uppsala. Zoologiska museet ligger på campusområdet för Evolutionsbiologiskt centrum tillhörande Uppsala universitet och Tropiska växthuset ligger i Botaniska trädgården som också tillhör Uppsala universitet.

Syftet med arbete är att genom gestaltning öka orienterbarheten mellan Zoologen och Tropiska växthuset samt att koppla samman dem visuellt. För att svara på syftet används följande två frågeställningar: Hur kan utemiljön mellan Zoologen och Tropiska växthuset i Uppsala utformas så att besökaren kan avläsa platsens funktioner och orientera sig i området? samt Hur kan gestaltningen stärka platsens historiska identitet och samtidigt göra den till en utemiljö som speglar museets verksamhet?

När städer förtätas blir det svårare att orientera sig och hitta mellan olika platser. Orienterbarhet är av stor vikt i detta gestaltningsarbete då museets besökare har svårt att hitta på området och att läsa platsens funktioner.

Arbetets metod bestod av två delar: undersökning och gestaltningsprocess. I undersökningen inhämtades information om platsen genom en historisk undersökning av området, intervjuer med informanter som arbetar campusområdet samt en platsanalys. I gestaltningsprocessen togs ett nytt förslag fram för platsen mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset baserat på programpunkter som togs fram i slutet av undersökningen.

Under gestaltningsprocessen utarbetades konceptet Hitta mellan flora och fauna. Konceptet anspelar på floran (växterna) vid Tropiska växthuset och faunan (djuren) på Zoologiska museet och att förslaget ska göra det lättare för platsens besökare att hitta mellan dessa två målpunkter.

För att öka orienterbarheten på platsen har gestaltningsförslaget främst använt skyltning, markmaterial, belysning samt vegetation. Platsen framför Zoologiska museet har fått enhetliga skyltar som tydligt visar besökare hur de ska gå för att hitta till museet samt andra målpunkter inom campusområdet. Markmaterialet mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset är enhetligt men skiljer sig från angränsande markmaterial för att tydliggöra kopplingen mellan museet och växthuset. Mellan dessa byggnader är belysningsarmaturen densamma för att leda besökare under vinterhalvåret då det är mörkare och markmaterialet kan vara täckt av snö. Platsen framför museet har fått inslag av perennplanteringar för att anspela på vegetationen kring växthuset. Körsbärsträd som tidigare endast förekom vid växthuset står nu även framför Zoologiska museet.

Sist i arbetet diskuteras resultatet, metoden samt nya frågeställningar. I resultatdiskussionen problematiseras bland annat begreppet orienterbarhet och hur vi ska kunna mäta om gestaltningsförslaget har ökat orienterbarheten på platsen. I metoddiskussionen utvärderas arbets- och gestaltningsprocessen; vad som fungerat bra och vad som kunde gjorts på ett annat sätt.

,

This thesis presents a design proposal for the area between the Zoological Museum and the Tropical Greenhouse in Uppsala. The Museum is located on the campus of the Evolutionary Biology Center of Uppsala University and the Tropical Greenhouse is located in the Botanical Garden, which also belongs to Uppsala University. The purpose of this thesis is to improve the wayfinding between the Zoological museum and the Tropical greenhous through design, and to connect them visually. To fulfill the purpose, the following two questions are used: How can the outdoor environment between the Zoological museum and the Tropical greenhouse in Uppsala be designed so that the visitor can read the functions of the place and find their way in the area? and How can the design strengthen the site’s historical identity and at the same time make it an outdoor environment that reflects the content of the museum?

As our cities grow and become increasingly denser, it becomes more difficult to find the way from one place to another. Wayfinding is of great importance in this work of design since it is difficult to find the place and it is unclear that the Zoological museum is a building with public functions that are not only directed at students.

The method consisted of two parts: survey and design process. The survey collected information about the site through a historical investigation of the area, interviews with informants who work on the campus area and a site analysis. In the design process, a new design was made for the location between the Zoological museum and the Tropical greenhouse based on the program that was developed at the end of the survey. During the design process, the concept Finding your way between flora and fauna was developed. The concept alludes to the flora (plants) by the Tropical greenhouse and the fauna (animals) in the Zoological museum and that the proposal will make it easier for the site's visitors to find their way between these two target points.

In order to increase the wayfinding of the site, the design proposal has mainly used signage, ground material, lighting and vegetation. The site in front of the Zoological museum has received uniform signs that clearly show visitors how to go to find the museum and other target points on the campus area. The ground material between the Zoological museum and the Tropical greenhouse is uniform but differs from neighboring ground material in order to clarify the connection between the museum and the greenhouse. Between these buildings, the lamp-posts has the same design to direct visitors during the winter months when it is darker and the ground material can be covered with snow. The site in front of the museum has got perennial flowerbeds that refer to the vegetation around the greenhouse. Cherry trees that previously existed only at the greenhouse are now also occurring in front of the museum.

In the last chapter of this thesis, the result, the method and further questions are discussed. The result discussion, among other things, problematizes the concept of wayfinding and how we can measure whether the design proposal has improved the wayfinding of the site. In the method discussion, the work process and design process are evaluated; what worked well and what could have been done in a different way.

Main title:Hitta mellan flora och fauna
Subtitle:en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet
Authors:Gunnarsson, Helen and Lindblom, Agnes
Supervisor:Ahrland, Åsa
Examiner:Oles, Thomas and Rabenius, Gudrun and Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC, NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:orienterbarhet, tillgänglighet, gestaltning av utemiljö, entréplats, museum, botanisk trädgård, campus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10944
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10944
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2019 08:11
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics