Home About Browse Search
Svenska


Hammar, Alice and Johansson, Madeleine, 2019. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Denna uppsats visar hur en plats kan gestaltas utifrån dess auditiva intryck och egenskaper. Platsen som undersöks är Södermalmsallén i Stockholm, och målet är att ge exempel på hur ljud kan tillämpas som en bidragande faktor för att stärka en plats rumslighet och identitet.

Landskapsarkitektens yrkesroll är att skapa platser för människor. De metoder vi använder för att inventera och analysera dessa platser utgår i första hand från dess visuella och fysiska egenskaper. När ljud nämns och behandlas så görs det främst utifrån att det är något negativt som bör reduceras bort, såsom buller. Med denna uppsats vill vi istället undersöka ljud som en tillgång och ett designelement, och hur vår upplevelse av en plats formas av dess ljudbild. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ljud som designelement vid gestaltning av utomhusmiljöer kan förstärka en plats identitet. Genom att använda metoder där ljud har ett framträdande fokus, vill vi med detta arbete öka förståelsen för hur ljud kan implementeras och framhävas i gestaltningsprocessen.

Som grund till arbetet ligger en litteraturundersökning. Litteraturen gav oss kunskap om teorier kring ljud, ljudlandskap och akustisk design, samt metoder som på olika sätt undersöker ämnet. En stor vikt har lagts vid att utforma och utforska metoder för att inventera och analysera ljud, vilket ligger till grund för gestaltningsförslaget. Genom ljudpromenader, lyssningsövningar och kategoriseringar av ljudtyper och ljudlandskap skapade vi oss en fördjupad bild av Södermalmsalléns ljud, och hur dessa kunde användas som en tillgång och förutsättning vid gestaltning.

Arbetets teoridel är till stor del inriktad på ljudet i förhållande till människan. Hur vi upplever ljud påverkas till stor del av sammanhanget och övriga sinnesintryck. Vad vi hör kan i lika hög grad vara kopplat till vad vi ser som till det faktiska ljudet. Detta innebär att även visuella element, såsom kvalitativ vegetation, kan bidra till att ge en positiv uppfattning av ljudet på en plats. Teorin visar även att oönskade ljud såsom buller inte enbart behöver reduceras bort fysiskt med exempelvis bullerväggar, utan även kan döljas. Antingen visuellt, då det upplevelsemässigt reduceras genom audio-visuell samverkan. Eller auditivt, då det döljs genom maskering av ett önskat ljud, såsom porlande vatten.

Gestaltningsförslaget för Södermalmsallén är en sekventiell upplevelse av ljud och rum, där olika karaktärer, aktiviteter, rumsligheter och ljudrum löser av varandra. De designelement som används ska på olika sätt generera önskade ljud och absorbera eller maskera oönskade ljud. Såväl generella som platsspecifika gestaltningslösningar bidrar till att förstärka upplevelsen och platsidentiteten längs stråket.

,

This thesis presents how a place can be designed based on its auditory impressions and characteristics. The site that is investigated is Södermalmsallén in Stockholm, and the goal is to give examples of how sound can be applied as a contributing factor to strengthen the spatiality and identity of a place.

The landscape architects’ role is to create places for people. The methods we use to inventory and analyze these places are mainly based on their visual and physical characteristics. When sound is mentioned and processed, it is usually by the fact that it is something negative that should be reduced, such as noise. With this thesis, we instead want to investigate sound as an asset and element for design, and how our experience of a place is shaped by its soundscape. The aim of this thesis is to look into how sound as an element for the design of outdoor spaces can strengthen the place identity. By using methods where the sound has a prominent focus, we want to increase the understanding of how it can be implemented and highlighted throughout the design process.

A literary study was used as a basis for this thesis. The literature gave us knowledge about theories on sound, soundscape, and acoustic design, as well as methods that in different ways investigate the subject. A great deal of emphasis has been put on developing and exploring methods for sound inventory and analysis, which forms the basis of the design proposal. Through soundwalks, listening exercises and categorizations of sound types and soundscapes, we created an in-depth picture of Södermalmsalléns sounds, and how these could be used as an asset and premise for the design.

The theoretical part of this thesis is mainly focused on sound in relation to humans. How we experience sound is largely influenced by the context and other sensory impressions. What we hear can be as connected to what we see as to the actual sound. This means that visual elements, such as vegetation, can contribute to giving a positive perception of the sound in a place. The theory also proves that unwanted sounds, such as noise, not only has to be reduced physically, i.e. by using noise walls, but it can also be concealed. Either visually, by experientially reducing it through audio-visual interaction. Or auditory, by masking it with a desired sound, such as rippling water.

The design proposal for Södermalmsallén is a sequential experience of sound and space, where different characters, activities, spatialities and sound spaces succeed each other. The proposed elements of design will in different ways generate wanted sounds and absorb or mask unwanted sounds. General, as well as site-specific design solutions, contribute to strengthening the experience and place identity along the path.

Main title:Lyssna på landskapet!
Subtitle:ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess
Authors:Hammar, Alice and Johansson, Madeleine
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Berg, Per and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, ljud, ljudlandskap, ljudrum, akustisk design, ljudmiljö, sinnessamverkan, platsidentitet, gestaltning, ljudlek, perception, ljudupplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10943
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10943
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2019 08:04
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics