Home About Browse Search
Svenska


Hannus, Elias, 2019. Beslutsstöd för att finna diken och bedöma behov av dikesrensning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En betydande areal torvtäckt mark dikades i Sverige under första halvan av 1900-talet i syfte att omvandla myrimpediment till produktiv skogsmark. Många av dikena hos markvärden för denna studie, Svenska Cellulosa AB (SCA), är nu i behov av rensning för att produktionen skall bibehållas. Rensning medför också allvarliga miljörisker. Det finns behov av metoder för att i fält avgöra vilka diken som är miljömässigt acceptabla samt lönsamma att rensa men även metoder för att finna gamla diken hos markägare med stora markinnehav. Med stöd av litteratur och fältbesök på 17 dikade ståndorter i Västerbotten och Medelpad tas det i denna studie fram ett flödesschema med indikatorer som talar för eller emot att dikesrensning är lämplig.

Rensning bör endast utföras om risken för erosion är låg och om det är möjligt att vidta vattenskyddsåtgärder. För god lönsamhet bör rensning främst ske på bördiga lokaler, med välstrukturerade dikessystem och när försumpning efter slutavverkning försvårar en god föryngring. Med SCA:s markfuktighetskarta som grund togs en metod fram för att finna dikad mark. Metoden testades med bildtolkning av en höjdmodell samt fältbesök. Med modellen lyckades det att selektera fram de bestånd som var mest sannolika att innehålla diken och det visade sig att upp emot hälften av de fuktigaste bestånden var dikade. Trots detta är det tveksamt om metoden fungerar nog bra för att användas i praktiken. Endast en femtedel av de funna dikena fanns med i SCA:s beståndsregister vilket bekräftar att det finns behov av metoder för att finna diken.

,

A significant area of peat-covered lands was drained in Sweden during the first half of the 20th century with the aim of transforming mires to productive woodlands. Many of the drainage projects are now in need of ditch network maintenance (DNM) to maintain forest growth. This is an issue for the land host of this study, Svenska Cellulosa AB (SCA). Ditch cleaning also entails serious environmental risks. There is a need for methods 1) to determine in the field which ditches are environmentally acceptable and profitable to maintain, and 2) to help large forest landowners to find old ditches. Based on the literature and field visits to 17 drained sites in the provinces of Västerbotten and Medelpad in North and Central Sweden, respectively, this study presents a flow chart with indicators to help determine whether or not DNM is appropriate.

DNM should only be performed if the risk of erosion is low and if it is possible to take water protection measures. For good profitability, DNM should primarily take place on fertile soils, with well-structured ditch systems and when waterlogging after final felling may prohibit a successful reforestation. With SCA's soil moisture map as a basis, a method was developed to find drained forest lands. The method was tested with image interpretation of a digital elevation model and field visits. The model proved successful in selecting the stands that were most likely to have ditches. Almost half the number of the wettest stands turned out to be drained in Västerbotten. Despite this, it is doubtful whether the method works well enough to be used in practice. Only one fifth of the discovered ditches were found in the SCA stand register, which confirms that there is a need for methods to find the ditches.

Main title:Beslutsstöd för att finna diken och bedöma behov av dikesrensning
Authors:Hannus, Elias
Supervisor:Hånell, Björn
Examiner:Magnusson, Tord
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2019:6
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:hydrologi, erosion, flödesschema, markfuktighetskarta, höjdmodell, bildtolkning, hydrology, erosion, flow chart, soil moisture map, digital elevation model, image interpretation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10956
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10956
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2019 05:54
Metadata Last Modified:01 Oct 2019 10:52

Repository Staff Only: item control page