Home About Browse Search
Svenska


Blomqvist, Filip and Stråkander, Gustaf, 2019. Avgörande faktorer för att lyckas starta lantbruksföretag från grunden : hur inträdesbarriärer har hanterats vid inträde i lantbruksbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lantbruksbranschen är kapitalintensiv i förhållande till andra branscher, i Sverige är efterfrågan stor på åkermark och den förväntas bli än större. I kombination med en ökad efterfrågan på mark och arrende i med och ett begränsat utbud har priserna ökat, vilket har orsakat svårigheter att skapa en stabil och lönsam verksamhet. Genomsnittsåldern hos den svenska lantbrukaren är 58 år. Detta kan ses som ett tecken på att det finns höga inträdesbarriärer inom jordbruksverksamhet.

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilka faktorer som är avgörande för att lyckas starta lantbruksföretag från grunden samt identifiera vilka inträdesbarriärer som upplevts vid inträdet och hur dessa har hanterats. För att uppnå syftet har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats där en multipel fallstudie tillämpats. Empirin har samlats in genom intervjuer med tre fallföretag med inriktning växtodling och mjölkproduktion.

Studien grundar sig i relevant teori för den insamlade empirin. Teorier som tillämpats är bricolage, intressentmodellen och Porters femkraftsmodell. Utifrån dessa teorier har en teoretisk syntes skapats kopplat till inträdes och etableringsstadium följt av tillväxt och överlevnadsstadium. Sedan har den teoretiska syntesen använts för att analysera den insamlade empirin.

Studien har identifierat att avgörande faktorer för att starta lantbruksföretag från grunden är bricolage, diversifiering, socialt nätverk och kunskap. Genom att uppfylla ovan nämnda faktorer har lantbrukarna lyckats etablera och utveckla sin jordbruksverksamhet. De inträdesbarriärer som identifierats är tillgång till distributionskanaler, kostnadsnackdelar oberoende av storlek, stordriftsfördelar och kapitalbehov. Tillgång till distributionskanaler har upplevts som svårigheter vid försäljning, vilket har hanterats genom att tidigt teckna kontrakt samt genom försäljning till flera olika köpare. Vidare har kostnadsnackdelar upplevts vid arrende i förhållande till etablerade företag med ägd mark. Dessa har kunnat överbryggas genom fler verksamhetsgrenar, men även via nära samarbeten med grannar vilket lett till möjligheter att begränsa kostnaderna. Stordriftsfördelar har upplevts som en inträdesbarriär då inträdet i branschen har skett i liten skala, vilket har medfört svårigheter att få förmånliga lån från kreditgivare. Kreditproblematiken har kunnat bemästras genom att förmånliga leverantörskrediterna erbjudits. Med hjälp av leverantörskrediter har företaget kunnat betala efter skörd då intäkterna kommit in. Den sista inträdesbarriär som identifierats är kapitalbehov. Detta har kunnat hanteras med hjälp av kunskap. Med kunskap har tidigare erfarenhet och noggranna kalkyler kunnat visas upp vilket har möjliggjort lån från kreditgivare. Utöver kunskap har EU-bidrag och investeringsbidrag varit till stor hjälp vid finansiering av inträdet.

,

The agricultural business is comparatively capital intensive relativ to other major industries. In Sweden the demand for farmland is high and is expected to increase. In combination with an increasing demand for land as well as leasing of land with fairly limited and finite supply, implies that prices are increasing. This has resulted in difficulties creating a stable and profitable industry. The average age of a Swedish farmer is 58 years old. This clearly shows that there are in fact entry barriers present within the agricultural industry.

The purpose of this report is to expand on the factors that are determining a successful outcome of starting a farmbuisness from square one. We will also identify the entry barriers that were present on entry as well as how they were handled. In order to achieve this purpose, we have created a qualitative research strategy where we conducted a multiple case study approach. Empirical data has been collected through interviews with three companies that focus on crop and dairy production.

The study is based on relevant theory for the empirically collected data. The theories we have decided to use are bricolage, stakeholder theory and Porters´s five forces. With the use of these theories, a theoretical synthesis was created based on entry and establishment followed by growth and survival phases. We then utilised this synthetic theory to analyse the collected data.

The study has identified the major determining factors for starting an agricultural company from the initialising phase as bricolage, diversification, social network and knowledge of the industry. By fulfilling the aforementioned factors, the farmers have managed to establish and develop their businesses. The barriers of entry that we identified is supply of distribution channels, cost disadvantages independent of size, economies of scale and capital demand. These have been managed by signing a contracts with multiple buyers, more cultivated land, cooperation with neighbours, credits by supplier and industry knowledge.

Main title:Avgörande faktorer för att lyckas starta lantbruksföretag från grunden
Subtitle:hur inträdesbarriärer har hanterats vid inträde i lantbruksbranschen
Authors:Blomqvist, Filip and Stråkander, Gustaf
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1247
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lantbruksföretag, jordbruk, lantbruksbranschen, inträdesbarriärer, barries to entry, avgörande faktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10897
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10897
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 05:37
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page