Home About Browse Search
Svenska


Jerresand, Rebecca and Karlsson, Frida and Murén, Therese, 2019. Den frivilliga revisionen : en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att försäkra externa aktörer om rapporternas riktighet samt att bidra med rådgivning till företaget som revideras. Revisionsplikten som har funnits sedan 1980-talet avskaffades för de små aktiebolagen 2010 med anledning av de höga kostnader detta innebar för dessa aktiebolag. Avskaffandet skulle genom kostnadsminskningarna bidra till högre tillväxt och lönsamhet för de revisionsbefriade företagen. Dock har ingen uppföljning gjorts gällande avskaffandets verkliga effekter och det finns heller ingen tydlig koppling mellan revision och lönsamhet respektive tillväxt i litteraturen. Vidare har tidigare studier som undersökt revisionsplikten till största del antagit en kvalitativ inriktning och därmed behöver det kvantitativt perspektiv på området fyllas ut. Syftet för denna studie är att undersöka om det finns en skillnad mellan reviderade och icke reviderade små aktiebolags lönsamhet respektive tillväxt. De teorier som ligger till grund för studiens hypoteser är principal-agentteorin, intressentteorin samt resursberoendeteorin. Dessa teorier menar att revision är viktigt för företags verksamhetsutveckling, vilket även är något som anses skapa förutsättningar för ökad lönsamhet och tillväxt. Därmed går regeringens och teorins åsikter isär gällande hur lönsamhet och tillväxt påverkas av revisionen. Studiens hypoteser lyder, i enlighet med teorin, att företag som anlitar en revisor kommer att leda till högre lönsamhet och tillväxt. För att undersöka detta har studien antagit en kvantitativ metod och bygger på sekundärdata. De analyser som har genomförts för att undersöka syftet är en medelvärdesanalys med t-tester samt en sambandsanalys med Pearsons r. Studiens analyser visar på en högre lönsamhet hos företag som anlitar en revisor medan tillväxten är högre hos företag som avstår från detta. Detta gäller dock enbart för studiens stickprov då dessa resultat, med undantag av variabeln förändring i nettoomsättning (%), inte kan fastställas för den totala populationen inom studiens konfidensgrad. Några slutsatser kan alltså inte dras för den totala populationen utan enbart för studiens stickprov. Vidare har en sambandsanalys genomförts för att undersöka huruvida det finns bakomliggande variabler som skulle kunna påverka lönsamheten respektive tillväxten. Dessa skulle därmed potentiellt kunna påverka den skillnad som uppmätts för stickprovet i studiens undersökningsvariabler. Någon sådan påverkan har däremot inte identifierats. Slutsatserna för denna studie indikerar därmed på att det kan föreligga en skillnad mellan grupperna även om denna skillnad inte kan fastställas för den totala populationen inom studiens konfidensgrad, utan enbart för stickprovet. Därmed indikerar resultaten på att lönsamhet tenderar att gå i linje med teorierna på området medan tillväxt tenderar att gå i linje med avskaffandet av revisionsplikten. Dessa slutsatser kan dock inte generaliseras till den totala populationen utan enbart till studiens stickprov.

,

Auditing means that an independent part, the auditor, reviews a company’s annual reports in order to insure external actors that these are accurate and to provide advice to the company that is being audited. The mandatory audit that has been in place in Sweden since the 1980s was abolished for small corporations in 2010 due to the high cost this entailed. This was expected to, through cost reductions, contribute to higher growth and profitability for these companies. However, no follow-up has been made regarding the actual effects of the abolition and there is no clear link between auditing and profitability and growth in the literature. Furthermore, previous studies that have examined the mandatory audit have mostly adopted a qualitative focus and thus the area is lacking a quantitative perspective. The purpose of this study is to investigate whether there is a difference between the audited and unaudited small companies' profitability and growth. The theories that form the basis of the study's hypotheses are the principal-agent theory, the stakeholder theory and the resource dependence theory. These theories imply that auditing is important for corporate business development, which is also something that is considered to create conditions for increased profitability and growth. In this way, the views of the government and views in literature are divided as to how profitability and growth are affected by auditing. The study's hypotheses, in accordance with the theory, state that audited companies will lead to higher profitability and growth. To investigate this, the study has adopted a quantitative method and is based on secondary data. The analyzes that have been carried out to investigate the purpose of this study are a mean value analysis with t-tests and a correlation analysis with Pearson's r. The study's analyzes show a higher profitability in audited companies while growth is higher in unaudited companies. This is however only applicable on the sample of the study as these results, with the exception of the variable change in net sales (%), cannot be determined for the entire population within the degree of confidence in the study. Thus, no conclusions can be drawn for the total population, but only for the study sample. Furthermore, a correlation analysis has been carried out to investigate whether there are underlying variables that could affect profitability and growth, respectively, and which can potentially affect the difference measured for the study sample in the study's variables. However, no such impact has been identified. The conclusions of this study thus indicate that there seems to be a difference between the groups, although this difference cannot be determined for the entire population within the degree of confidence in the study, but only for the sample. The results, despite the lack of significance, indicate that the difference in profitability tends to be in line with the theories in the area, while the difference in growth tends to be in line with the abolition of the mandatory audit. However, these conclusions cannot be generalized to the total population but only to the study sample.

Main title:Den frivilliga revisionen
Subtitle:en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag
Authors:Jerresand, Rebecca and Karlsson, Frida and Murén, Therese
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1240
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:lönsamhet, tillväxt, revision, revisionsplikt, frivillig revision, små aktiebolag, principal-agentteorin, intressentterion, resursberoendeteorin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10892
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10892
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2019 10:45
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics