Home About Browse Search
Svenska


Möller, Emil and Sjöberg, Carl, 2019. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
424kB

Abstract

Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som
tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från
exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. Går det då att öka andelen
svenskodlat protein i form av lupin istället genom att öka odlingen i Sverige och på så
sätt spara miljön, plånboken och samtidigt gynna biodiversiteten.
Självförsörjningsgraden av egenodlat protein skulle då öka och vi blir mindre beroende
av världsmarknadspriser på exempelvis soja. Den egna odlingen av protein i form av
lupin skapar då miljömässiga fördelar gentemot importerade produkter som påverkar
miljön mer. Lupinen kan vara en ersättare till soja då den har ca 33 % protein innehåll
och lågt stärkelseinnehåll men ändå mycket energi och fiber. Den passar också för det
nordiska klimatet som tenderar till att bli varmare med tiden.

Intresset som väckte ämnet ogräshantering i lupin var att vi i framtiden troligtvis
kommer behöva odla egenproducerat protein i större utsträckning för att klara
kommande utmaningar kring klimat, konkurrens och miljömål. Målet med denna
litteraturstudie är att komma fram till en lyckad strategi för att hantera ogräs i
lupinodling i Sverige. Studien berör lupinen allmänt kring bland annat sjukdomar och
skadedjur samt några enkla bidragskalkyler på odlingen och en specialkalkyl med att
odla lupin som ekologisk fokusareal (EFA). Telefonintervjuer med lantbrukare och
rådgivare har gjorts som idag odlar eller har odlat lupin i renbestånd eller samodling för
att få deras åsikter kring odlingen.

I litteraturgenomgången berör vi punkter så som förberedelser innan sådd, falsk såbädd,
sådd, blindharvning före uppkomst, ogräsharvning i växande gröda, radhackning,
stripodling och kemisk ogräsbekämpning. Ämnen som skörd, samodling och ekologisk
fokusareal tillsammans med växtföljd, sjukdomar och insekter vägs in i arbetet.

Vi har pratat med odlare och rådgivare om deras erfarenheter av lupinodling i Sverige.
De ger i stora drag samma svar på hur de förbereder fältet för sådd, hur de gör efter sådd
och generellt om odlingen av lupin. Information kring sjukdomar och insektsangrepp är
idag knapp då odlingen är väldigt begränsad i Sverige, här finns kunskapsluckor att
fylla. Ökar odlingen kommer dessa kunskapsluckor fyllas automatiskt. Det samma gäller
problemen som odlarna ser idag är att ingen spannmålshandlare vill ta emot lupin idag
då det är för små partier. Det kan då lösas om fler odlar och använder grödan som
ekologisk fokusareal istället för till exempel obrukade fältkanter.

Slutsatser är att inte vänta på ogräsen och att vara bestämd redan från början för att
utföra insatserna vid gynnsamma förhållanden. Skapa bra förutsättningar för lupinen att
konkurrera mot ogräsen med jämna fält och jämn såbotten dessutom blir ogräsharvning
och blindharvning betydligt lättare. Fält med lågt ogrästryck är att föredra. Men mer
kunskap behövs kring växtföljdssjukdomar och skadegörare.

,

People become more and more environmentally conscious and do not want to eat meat
to the same extent as before. Therefore the use of protein from the plant kingdom
increases primarily with protein from soy, which is currently imported from the other
side of the earth. Then it is possible to increase the proportion of Swedish grown protein
in the form of lupine instead by increasing the cultivation in Sweden and thus saving the
environment, wallet and favoring biodiversity. The self-sufficiency of protein would
then increase and we become less dependent on world market prices for soy. The own
cultivation of protein in the form of lupine then creates environmental benefits over
imported products that affect the environment more. Lupine can be a substitute for soy
as it has about 33% protein content and low starch content but still a lot of energy and
fibre. It is also suitable for the Nordic climate, which tends to be warmer with time.

The interest that raised the topic of weed management in lupine was that in the future we
will probably need to grow self-produced protein to a greater extent in order to meet
future challenges regarding climate, competition and environmental thinking. The aim of
this literature study is to arrive at a successful strategy for managing weeds in lupine
cultivation in Sweden. The study relates to the lupine in general about diseases and
pests, as well as some simple premium calculations on the cultivation and a special
calculation of growing lupine as an organic focus area. Phone interviews with farmers
and advisors have been made which today cultivate or have cultivated lupine in pure
stock or co-cultivation in order to get their views on the cultivation.

The literature review to combat weeds, we touch points such as preparation before
sowing, false seedbed, the actual sowing, blind harrowing before emergence, weed
harrowing in growing crops, rowing, strip cultivation and chemical weed control. Topics
such as harvesting, co-cultivation and ecological focus area together with crop rotation,
diseases and insects are also weighed into the work.

We talked to growers and advisors, they broadly give the same answer how they prepare
the field for sowing and growing lupine. Information about diseases and insect
infestations is currently scarce as the cultivation is very limited in Sweden, here there
are knowledge gaps to fill. Increasing the cultivation will fill these knowledge gaps.
Likewise, the problems that growers see are that no grain trader wants to receive lupine
today as it is for small parties. It can then be resolved if more is grown and use the crop
as an ecological focus area instead of unused field edges.

Conclusions are, do not wait for the weeds and were determined right from the start to
perform the efforts under favorable conditions. Creating good conditions for the lupine
to compete against the weeds with even fields and even seedbed will also make weeding
and blind harrowing much easier. Fields with low weed pressure are preferred, but more
knowledge is needed about crop rotation diseases and pests are needed.

Main title:Odling av svensk lupin
Subtitle:strategier med fokus på ogräshantering
Authors:Möller, Emil and Sjöberg, Carl
Supervisor:Carlsson, Georg
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:blålupin, smalbladig lupin, narrow-leaf lupin, lupinus angustifolius
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10871
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10871
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2019 11:37
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics