Home About Browse Search
Svenska


Egnell, Amanda and Lidell, Filippa, 2019. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. Studier visar även att majoriteten av de entreprenöriella verksamheter som startas i rurala områden grundas av kvinnor. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur motivation kan skapas hos individer på landsbygden genom en ledande kvinnlig entreprenör. Detta för att hjälpa andra företag gällande motivation till att verka i rurala områden och därmed bidra till att bevara landsbygden samt gynna den hållbara utvecklingen i kontexten.

Studien använder sig av en induktiv forskningsmetod och utgår från ett studieobjekt, evenemanget fest i Heby, som studeras genom en fallstudie. Detta då en kvinnlig projektledare och entreprenör har det största ansvaret för evenemanget samt har haft en stor inverkan på de medverkande arrangörernas motivation. Den kvinnliga projektledaren och entreprenören Röjerås samt fritidsintendenten Eklund intervjuas genom semistrukturerade intervjuer. De teorier som används och analysen är ett resultat av empirin som samlas in. Den empiri som framkommer av intervjuerna handlar om arrangörernas motivation och vad de motiveras av. Det framkommer även vilken ledarskapsstil Röjerås tillämpar samt hennes syn på ledarskap och genus.

Teorierna i denna studie handlar om motivation, ledarskap och kvinnligt ledarskap. Empirin kring motivation behandlas utifrån två teorier: Maslows (1987) behovshierarki och Alvesson och Svenningssons (2007) tre dimensioner av motivation. De ledarskapsteorier som studien behandlar är Maslows (1987) ledarskapspraxis “teori Z”, path-goal theory samt genus och ledarskap (Northouse, 2016). Utifrån detta syftar studien till att undersöka vilka motivationsfaktorer som verkar betydelsefulla i kontexten samt hur motivationen kan påverkas av olika ledarskapsstilar. Det framkommer av empirin att inre och interaktiv motivation samt de tre översta behoven inom Maslows behovshierarki är de viktigaste motivationsfaktorerna för arrangörerna i kontexten och dessa motivationsfaktorer har stärkts hos arrangörerna genom Röjerås ledarskap. Under sitt arbete med detta använder Röjerås ledarskapsstilarna achievement-oriented leadership, supportive leadership behavior samt teori Z.

,

More and more individuals move from rural areas to the urban areas. This makes it harder for entrepreneurs to run their businesses in rural areas, which disfavor the countryside. Studies show that motivation and leadership has a great impact on if businesses succeed or not. Studies also shows that the majority of new entrepreneurial businesses is initiates by women. The purpose of this study is therefore to analyse how entrepreneurs and workers in rural areas gets motivated through a female entrepreneur who leads. Entrepreneurs and leaders can through this study get a deeper understanding how motivation and leadership works and how it can be used in rural areas to favor businesses in the context. This to favor an sustainable development in the context and to prevent a fading countryside.

This study use an inductive research method by interviewing key persons to the event fest i Heby. The female project manager and entrepreneur Röjerås has the greatest responsibility of the event and has had a great impact on the participating organizers motivation. Röjerås and the leisure curator Eklund are interviewed by semistructured interviews and the empirical material is subsequently analysed from the theories that are chosen for the study. The empirical material that is collected during the interviews is about the organizers motivation and what they get motivated by. Röjerås thoughts on leadership and gender and leadership is also collected during the interviews.

The theories that are used during this study is about the subjects motivation, leadership and female leadership. The empirical material is processed through the two theories: Maslows (1987) hierarchy of needs and Alvesson och Svenningssons (2007) three dimensions of motivation. The theories about leadership is Maslows (1987) management practices “theory Z”, path-goal theory and gender and leadership (Northouse, 2016). The empirical material show that inner motivation, interactive motivation and the top three needs in Maslows hierarchy is important for the organizers in the context and these motivation factors have increased during Röjerås leadership. The leadership Röjerås uses is a mix of achievementoriented leadership, supportive leadership behavior and theory Z.

Main title:Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden
Subtitle:en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby
Authors:Egnell, Amanda and Lidell, Filippa
Supervisor:Melin, Erik
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1222
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:landsbygd, motivation, entreprenörskap, kvinnor, ledarskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10857
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10857
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Agrarian structure
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2019 10:29
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics