Home About Browse Search
Svenska


Sköld, Stina and Svensson, Edward, 2019. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser.

Svenska banker arbetar idag med hållbarhet mer än vad som är lagstadgat. Detta arbete är resultatet som följer efterfrågan från intressenter och samhället som önskar se mer av olika typer av hållbara bankprodukter. Däribland finns gröna bolån och gröna obligationer för att nämna några. Samhället önskar även se ett större ansvarstagande från bankerna då investeringar och finansiering av företag med stor miljöpåverkan kan spåras tillbaka till bankerna, vilket därav anses bli deras indirekta påverkan.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför stora och små banker i Sverige arbetar med hållbarhet, samt vilka utmaningar och möjligheter arbetet medför. Läsaren ges en bakgrund i vad bankerna behöver förhålla sig till som exempelvis hållbarhetsrapportering och nationella/internationella initiativ. För att uppfylla syftet med studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats där semistrukturerade intervjuer har genomförts med hållbarhetsspecialister på tre svenska banker; Nordea, Swedbank och Ekobanken.

Genom att studera praktiska fall genom intervjuer insamlades empiri för att lyfta fram exempel för hur svenska banker arbetar med hållbarhet. Vad gör bankerna för att säkerställa att investeringar görs i företag som når upp till hållbarhetskraven? Hur bedömer bankerna miljörisker vid sin kreditgivning? Bland annat nyttjar bankerna externa data som hämtas från oberoende granskningsinstitut, men också genom möten med företagsledare, undersökning av affärsplaner och genom fältstudier öga mot öga med kundens verksamhet.

Hållbarhetsarbetet innebär en problematik eftersom det är enormt svårt att avgränsa var bankernas ansvar ligger. Innebär ansvarsfull bankverksamhet att endast undersöka sina kunder och investeringsenheters miljöpåverkan och risk? Eller innebär det att en bank är hållbar och ansvarsfull om de även undersöker leverantörer och underleverantörer? Någonstans handlar det om att alla aktörer har gemensamt ansvar för att bidra till hållbar utveckling, men där kan bankerna spela en allt större roll. Genom att ställa krav på kredittagare och investeringsenheter kan bankerna påverka utvecklingen i en positiv riktning.

Studiens resultat tyder på att bankerna ser de största utmaningarna i att hantera den indirekta miljöpåverkan av deras utlåning och investeringar. Den direkta påverkan är betydligt lättare att förändra och styra. Det finns absolut likheter för hur de studerade bankerna arbetar med hållbarhet, men det presenteras olika sätt att se på begreppet hållbarhet, vilket styr hur och varför bankerna väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor.

,

Climate changes effects all of the human beings and to cite Ban Ki-Moon: ”We are the first generation that can end poverty, the last that can end climate change” (UN, 2015) which can summarize the drastic changes which need to be done concerning our current lifestyles. If failing this, the environment will be damaged even more, which will have devastating consequences on future living conditions.

Swedish banks today work with sustainability more than is legally required. This work is the result that follows from the demand from stakeholders and the rest of the society, who desire to see more of these types of sustainable products. The society is also eager to see greater responsibility by the banks, since investments and financing of companies that have a large environmental impact can be traced back to the banks, which is considered as their indirect impact.

The purpose of the paper is to investigate how and why large and small banks in Sweden work with sustainability, as well as the challenges and opportunities they have for making sustainable investment decisions. The reader is given a background in what the banks need to relate to, such as sustainability reporting and national/international initiatives. To fulfill the purpose of the study, a qualitative research method has been used in which semi-structured interviews have been conducted with sustainability specialists at three different Swedish banks: Nordea, Swedbank and Ekobanken.

By studying practical cases through interviews, empirical data is collected where it is possible to highlight examples of how Swedish banks work with sustainability. What do the banks do to ensure that investments are made in companies that meet the sustainability requirements? How do the banks assess environmental risks during their lending? Among other things, the banks use external data obtained from independent auditing institutions, but also through meetings with business executives, examination of business plans and through field studies face to face with the customer's business.

The work with sustainability means a problem as it is extremely difficult to define where the banks responsibility lies. Does responsible banking work only to investigate its customers and investment entities environmental impact and risk? Or does it mean that a bank is sustainable and responsible if they also examine suppliers and subcontractors? Somewhere, it is all about every market player having joint responsibility for contributing to sustainable development, but this is where banks can play an increasingly important role. By setting requirements for borrowers and investment units, the banks can influence developments in a positive direction.

The study's results indicate that the banks are facing the greatest challenges in managing the indirect environmental impact of their lending and investments. The direct impact is much easier to affect and control. There are absolute similarities of how the examined banks work with sustainability, but there are different ways of defining the concept of sustainability, which governs how and why the banks decide to work with sustainability issues.

Main title:Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete
Subtitle:en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn
Authors:Sköld, Stina and Svensson, Edward
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1202
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp, NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:hållbar utveckling, bank, transparens, intressenter, hållbara investeringar, risker, miljö, Corporate branding, legitimitet, regelverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10844
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10844
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2019 08:44
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics