Home About Browse Search
Svenska


Frendin, Rebecka and Petersson, Anna, 2019. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
886kB

Abstract

Det finns flertalet faktorer att ta i beaktning inom slaktsvinsproduktionen för en god djurvälfärd och en lönsam produktion för producenten. Olika typer av slagsmål mellan grisar sker när nya individer förs samman, för att upprätta en ny hierarki i gruppen. I grisarnas naturliga miljö som är kuperad lever de i grupper om tre till sju individer. På grund av den kuperade miljön grisen härstammar från är deras syn förhållandevis dålig. Slagsmål orsakade av hierarkibildning visar sig som rivskador på den främre delen av kroppen. För att skapa en stabil grupp krävs det att grisarna kan skapa stabila relationer sinsemellan. Alla grisar är individer och har specifika personligheter, vilket leder till att vissa individer är mer benägna än andra till hierarkiutövning. När grisen sätts in i slaktsvinsavdelningen är miljön viktig så grisen snabbt finner sig till rätta. För att uppnå maximal tillväxt i slaktsvinsavdelningen ska grisen vid insättning ha fri tillgång på foder. Grovfoder har getts till grisar med lite olika resultat. Grisen smälter fibrer i tjocktarmen och beräknas kunna ta upp ca 10% av energin vid en vikt på 60 kg. Innan dess är inte mag- och tarmsystemet tillräckligt utvecklat för att kunna tillgodose sig energin från grovfoder.

Vi har gjort ett försök där grisar i samband med insättning i slaktsvinsstallet fick tillgång på ensilage i foderhäckar. Under fyra veckors tid studerades 45 individers med tillgång på ensilage och 45 individer utan tillgång på ensilage. Vi fokuserade på den individuella tillväxten och hierarkiutövningen i grupp.

Den dagliga tillväxtens medelvärde i boxarna med ensilagetillgång var 1083g/dag. Grisarna utan tillgång på ensilage hade i medelvärde en daglig tillväxt på 1101g/dag. Skadorna från hierarkibildning var mindre i boxarna med tillgång på ensilage även de övriga noterade skadorna.

Vi kan inte se någon direkt skillnad i tillväxten från försöket snarare en något lägre tillväxt på grisarna med tillgång på ensilage. Vilket kan tolkas som att grisarna har behövt använda energi för att bryta ner grovfodret. Antalet skador i försöket var mindre i gruppen som utfodrades med ensilage. Vilket troligtvis beror på den ökade möjligheten till sysselsättning.

Med tillgång på ensilage ges grisarna större möjlighet att utöva naturligt beteende. Med en högre sysselsättningsgrad och minskade skador ökar djurvälfärden inom slaktsvins- produktionen. Ur miljö- och ekonomisk hållbarhetsaspekt är inte ensilagetillgång till växande grisar helt fördelaktig pga. sin förbrukning av naturresurser.

Men grisarna älskar i alla fall ensilaget.

,

There are many factors to take into consideration within the slaughter pig industry regarding the animal well-being and the profitability for the producer.

Different types of fights occur between pigs when they are put together to establish a new hierarchy in the group. The pigs’ natural environment is hilly terrain and there they live in groups of three to seven individuals. The damage caused by fights during the establishment of hierarchy often show as scratch-marks on the front part of the body. To create a stable group it is important that the pigs get a chance to establish good relationships between themselves. All pigs are individuals and have their own personalities; some individuals are more likely than others to challenge the existing group hierarchy.

When a pig is placed in the slaughter pig- compartment the environment is very important so the pig settles down quickly. To gain maximum growth in the slaughter pig compartment the pig should have free access to food in the beginning.

Roughage have been given to pigs with various results. Pigs digest fibres in their colon and are estimated to be able to utilize about 10% of the energy when weighing about 60 kg. Before then their gastrointestinal system isn’t developed enough to utilize the energy from roughage.

We have performed a trial where pigs in conjunction with their installation got access to silage in feed hedges. The study was performed during four weeks and included 45 individuals with access to silage and 45 individuals without access to silage. Our focus has been the individual growth and injuries caused when pigs establish a new group hierarchy.

The average daily gain for pigs with access to silage was 1083 g/day. The pigs without access to silage hade an average daily growth at 1101 g/day. The injuries caused from hierarchy formation were lesser in the stables with access to silage. Even other injuries were fewer in these groups.

We couldn’t identify any particular difference in growth from this trial except a bit lower daily gain in the pigs with access to silage. This could be interpreted as the pigs need to use more energy in order to digest the roughage.

The amount of injuries in the trial were fewer in the group fed silage, which probably is a result of the increased opportunity for occupation.

With access to silage the pigs have more opportunity to practice natural behavior. With a higher occupation and less injuries the animals welfare increase within the slaughter pig industry. From the aspect of an environmental and economic sustainability, access to silage for growing pigs is not entirely beneficial due to the consumption of natural resources.
But pigs still love silage.

Main title:Utfodring av ensilage till slaktsvin
Subtitle:minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen
Authors:Frendin, Rebecka and Petersson, Anna
Supervisor:Olsson, Anne-Charlotte
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:grovfoder till gris, fiber, utfodringsrekommendationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10839
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10839
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2019 06:58
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page