Home About Browse Search
Svenska


Gillheimer, Madeleine and Larsson, Linnéa and Thomsson, Nathalie, 2019. Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
895kB

Abstract

Det råder idag en “slit och släng” kultur i samhället vilket kännetecknas av att konsumenter köper nya varor och slänger dem när de inte längre fyller sin funktion. Klädindustrin är en av de branscher där “slit och släng” kulturen är som mest påtaglig. Kläder är en nödvändighet för oss människor då de fyller såväl fysiologiska som emotionella behov. Det sätt som kläder produceras och konsumeras på idag är dock inte ekologiskt, socialt eller ekonomiskt hållbart. Att tillverka nya kläder kräver stora mängder vatten, förorenar naturen med giftigabekämpningsmedel, påverkar människors levnadsstandard negativt samt bidrar till stora ekonomiska förluster. Som förslag på hur det nuvarande produktions- och konsumtionsmönsterkan motverkas förespråkar Ellen MacArthur Foundation en cirkulär ekonomi inom klädbranschen. I en cirkulär ekonomi skulle kläder inte sluta som avfall, utan återföras i kretsloppet.Studiens syfte är att analysera om och hur klädåterförsäljare inkluderar konsumenten i encirkulär ekonomi på en handelsplats i Uppsala genom butiksorienterade cirkulära initiativ. För att besvara studiens syfte och frågeställningar studerades 15 klädåterförsäljare och vilka cirkulära initiativ de har etablerat och marknadsfört till konsumenten. Som grund för den här studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats där insamling av empirisk data har utförtsgenom observationer. För att underlätta analys av empirisk data har klädåterförsäljarna delats in i åtta urvalsgrupper baserat på deras målgrupp. Den insamlade empirin har sedan jämförts med det teoretiska ramverk som studien grundar sig på.Studien visar att klädåterförsäljarna arbetar med cirkulär ekonomi i en varierande utsträckning på handelsplatsen i Uppsala. I de urvalsgrupper som observerades på handelsplatsen har samtliga klädåterförsäljare etablerat ett eller flera cirkulära initiativ i butikerna. De cirkulära initiativen som är etablerade hos klädåterförsäljarna på handelsplatsen i Uppsala är: hållbarhetsgarantier, skötselråd, lagning, återanvändning, återvinning och kläder tillverkade avekologisk bomull. De cirkulära initiativen som klädåterförsäljarna etablerat inkluderar konsumenten i den cirkulära ekonomin i olika nivåer av delaktighet där initiativen kräver olika grad av engagemang från såväl konsument som klädåterförsäljare. De cirkulära initiativen som finns etablerade i flest urvalsgrupper på handelsplatsen kräver en låg nivå av delaktighet vilketmedför att slutsatsen i studien är att konsumenten inkluderas i låg grad i den cirkulära ekonominpå handelsplatsen i Uppsala.

,

Today there is a "wear and tear" culture in society, which is characterized by consumers buying new goods and throwing them away when they no longer fulfil their purpose. The clothing industry is one of the industries in which the "wear and tear" culture is most apparent. Clothing is necessary for us humans as they satisfy both physiological and emotional needs. However, how clothes are produced and consumed today is not ecologic, social or economic sustainable. Manufacturing new clothes requires large amounts of water, polluting nature with toxic pesticides, have a negative effect on people's living standards and contributing to large financiallosses. As a suggestion on how the current production and consumption patterns can be counteracted Ellen MacArthur Foundation advocates a circular economy in the clothingindustry. In a circular economy, clothing would not end up as waste, but be reintroduced into the cycle.The aim of this study is to analyse if and how clothing retailers include the consumer in a circular economy at a trading center in Uppsala through store oriented circular initiatives. To answer the study's aim and questions, 15 clothing retailers were studied and what circularinitiatives they have established and marketed to the consumer. As a basis for this study, a qualitative research method has been applied where the collection of empirical data has been achieved through several observations. In order to simplify the analysis of empirical data, the clothing retailers have been divided into eight selection groups based on their target group. The collected empirical data has then been compared with the theoretical framework on which thestudy is based on. This study shows that the clothing retailers work with circular economy to a varying extent at the trading center in Uppsala. In the selection groups that were observed at the trading center, all clothing retailers have established one or more circular initiatives in their stores. The circular initiatives that are established at the clothing retailers in the trading center in Uppsala are: sustainability guarantees, care advice, repair, reuse, recycling and clothes made of organic cotton. The circular initiatives established by the clothing retailers include the consumer in thecircular economy at different levels of participation, where the initiatives require varying degrees of involvement from both consumer and clothing retailers. The circular initiatives that are established in most selection groups at the trading center require a low level of participation, which means that the conclusion is that the consumer is included to a low degree in the circular economy at the trading center in Uppsala.

Main title:Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi
Subtitle:en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala
Authors:Gillheimer, Madeleine and Larsson, Linnéa and Thomsson, Nathalie
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1239
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:avfallshierarkin, cirkulär ekonomi, hållbar klädkonsumtion, konsument inkluderande, slit och släng
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10808
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10808
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2019 11:42
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page