Home About Browse Search
Svenska


Frid, Joakim, 2019. Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att arbeta med kvalitet är idag en självklarhet för de flesta företag och organisationer. I Sverige idag finns det cirka en miljon företag, och bara en bråkdel är certifierade enligt något formellt kvalitetsledningssystem. Att certifiera företaget enligt ett formellt system kan vara dyrt och svårt, speciellt för små och medelstora företagare.

Det här arbetet innefattar en litteraturstudie med fokus på kvalitet och ISO 9001. Arbetet innehåller också en fallstudie där två företag jämförs inom anläggningsbranschen. I fallstudien genomfördes företagsbesök och intervjuer med en systemansvarig, en produktionsansvarig och en anläggningsarbetare på respektive företag.

Syftet med detta arbete är att analysera två företags kvalitetsarbete för att kunna se vilka fördelar och nackdelar det finns mellan deras olika kvalitetssystem. De kvalitetssystem som analyserats är ISO 9001 och ett egenutvecklat system utan formell certifiering. Arbetet undersöker även betydelsen av inställningen hos personalen i alla led.

Intervjuerna ger en bild av att kvalitetssystemen kan både vara krångliga och byråkratiska samtidigt som systemen kan används på ett effektivt och rationellt sätt, det är viljan och engagemanget som avgör hur väl ett företag arbetar med sitt kvalitetssystem. Både inställning och kvalitetssystemet måste fungera för att företagen ska uppnå rätt kvalitet vid leverans till kund.

Att arbeta med produktkvalitet kan vara svårt då det finns flera olika definitioner av ordet kvalitet. Det här arbetet har utgått företagens intervjusvar som mått på levererad kvalitet till kund. Det har inte funnits utrymme för någon kundundersökning där kunderna till dessa två företag har fått delge sina åsikter om den levererade kvaliteten.

,

Working with quality matter of high importance for most companies and organisations. In Sweden today, there are about one million companies, and only a fraction are certified according to some formal quality management system. Certifying a company according to a formal system can be both expensive and difficult, especially for small and medium-sized businesses.

This study is based on a literature study with a focus on quality and ISO 9001. The study also includes a case study where two companies in the construction industry are compared. In the case study, company visits and interviews with a system manager, a production manager and a construction worker at each company were made.

The purpose of this study is to analyse the quality work of two companies in order to see what advantages and disadvantages there are between their different quality systems. The quality systems that will be analysed are ISO 9001 and a self-developed system without formal certification. The study will also examine the importance of the staff’s attitude at all levels in the organisations.

The interviews brought to light of the fact that quality systems can be both complicated and bureaucratic. Moreover, while the systems can be worked with in an efficient and rational manner, it is the will and commitment that determines how well a company works with its quality system. Both the attitude and the quality system must work in order for the companies to achieve the right quality when delivering to the customer.

Working with product quality can be difficult as there are several different definitions of it. This study focused on the company’s interview answers as a measure on delivered quality to customer. There has been no room for any customer survey where the customers of these two companies have been given their opinions on the quality delivered

Main title:Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?
Authors:Frid, Joakim
Supervisor:Kristoffersson, Anders
Examiner:Rönnblom, Boel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:kvalitetssystem, kvalitetssäkring, kvalitet, ISO 9001, anläggningsföretag, kanomodellen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10778
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10778
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2019 08:10
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics