Home About Browse Search
Svenska


Lindell, Ronja, 2019. Social och miljömässig hållbarhet för alternativ till avlivning av tuppkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
522kB

Abstract

Tuppkycklingar av värphybrid-typ avlivas inom en dag efter att de kläckts eftersom de inte anses lönsamma att behålla för produktion av kött. Denna praxis har ifrågasatts allt oftare under senare tid vilket resulterat i utveckling av alternativa tillvägagångssätt. I detta arbete har tre av dessa alternativ beskrivits och granskats i syfte att besvara frågan om vilket alternativ som är mest socialt och miljömässigt hållbart: 1) könsbestämning av ägg 2) uppfödning av tuppkyckling till slakt och 3) användandet av dual purpose-höns. Könsbestämning av ägg i syfte att möjliggöra bortsortering av tuppembryon visade sig vara möjligt genom flera olika tekniker. Säkerhet i identifiering och tidpunkt under inkubation då teknikerna kunde användas skiljde sig åt vilket också påverkade möjligheten att nyttja de bortsorterade äggen. Resultaten från de enkätstudier vilka inkluderades i detta arbete visade att könsbestämning av ägg föredrogs framför det nuvarande förfarande och störst acceptans uppvisades för de tekniker där könsbestämningen skedde innan inkubation. De två andra alternativen, uppfödning av tuppkycklingar till slakt och användandet av dual purpose-höns, karakteriserades av en lägre produktionseffektivitet jämfört med konventionella slaktkycklingar och värphöns. De tidigare nämnda enkätstudierna påvisade en relativt hög acceptans för dessa alternativ men de visade också att uppfödning av tuppkycklingar inte föredrogs framför det nuvarande förfarandet. Kött och ägg från produktionsformerna förväntades enbart kunna marknadsföras som nischprodukter. Med hänsyn till de aspekter som lyfts i detta arbete framstod könsbestämning av ägg som ett mer hållbart alternativ eftersom det accepterades av allmänheten och potentiellt kunde innebära ett tillskott av livsmedel för humankonsumtion utan avkall på resurseffektivitet.

,

Male chicks from layer breeds are killed within one day after hatching because they are not considered profitable to use for meat production. This practice has been questioned more frequently recently, resulting in the development of alternative approaches. In this paper, three of these approaches have been described and reviewed in order to answer the question of which alternative is the most socially and environmentally sustainable: 1) sex determination of eggs 2) fattening of cockerels and 3) use of dual purpose chicken. Sex determination of eggs which enable sorting out eggs containing male embryos proved to be possible through several different techniques. Precision and time during incubation when the techniques could be used differed, which also affected the possibility of utilizing the sorted out eggs. The results from the survey studies included in this paper showed that the sex determination of eggs was preferred over the current procedure and the greatest acceptance was demonstrated for the techniques where the sex determination occurred before incubation. The other two options, fattening of cockerels and the use of dual purpose chicken, were both characterized by a lower production efficiency compared to conventional broilers and layers. The before mentioned survey studies showed a relatively high acceptance for these alternatives but they also showed that fattening of cockerels was not preferred over the current practice. Meat and eggs from the productions were expected to be marketed only as niche products. Taking into account the aspects highlighted in this paper, gender determination of eggs appeared as the more sustainable alternative because it was accepted by the society and could potentially pose an addition of food for human consumption without reduced resource efficiency.

Main title:Social och miljömässig hållbarhet för alternativ till avlivning av tuppkycklingar
Authors:Lindell, Ronja
Supervisor:Lindberg, Mikaela
Examiner:Ivarsson, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:värphöns, äggproduktion, könsbestämning, in ovo, dual purpose
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10773
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10773
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2019 06:25
Metadata Last Modified:23 Aug 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page