Home About Browse Search
Svenska


Abdulah, Maroa, 2019. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. Fram till mitten av 1900-talet var situationen i Sverige mycket kritisk då det var dålig folkhälsa, låg bostadsstandard och framförallt bostadsbrist. Beslutet om en miljon bostäder kom i samband med bostadsbristen och ämnade att rädda Sverige med hjälp av en rationalisering inom byggbranschen. Den starka kritiken mot projektet hann komma redan innan det första miljonprogramsområdet var färdigt.

Idag lever i ett samhälle där perfektion eftersträvas i allt vi gör, därför är det en självklarhet att följande frågor uppkommer: Går det att anlägga den perfekta bostadsgården?

Gamlegården är ett av de största och äldsta miljonprogramsområdena i Kristianstad, många av bostadsgårdarna har hög potential och kan alltid utvecklas. I det här arbetet presenteras ett gestaltningsförslag på en bostadsgård i Gamlegården och bygger mycket på riktlinjer som framkommit med hjälp av en litteraturstudie, inventering och analys och en intervju.Syftet med det här arbetet var att studera vad som karaktäriserar en god bostadsgård och målet var att designa en bostadsgård i Kristianstad. Utan att gå in i alltför många detaljer och genom att endast beröra bredare och mer generella element, har ett gestaltningsförslag presenterats. Vegetation, rumslighet, användargrupper och belysning är några av de koncept som förslaget har berört.

Eftersom definitionen av perfektion är subjektiv och varierar från individ till individ, har jag valt att skapa en egen definition där “en perfekt bostadsgård” är en plats för alla; en plats som främjar olika aktiviteter; en plats som hyllar mångfald och gemenskap, och som är mottaglig för förändring.

,

In 1965, a parliamentary decision was taken that one million residences would be built during the ten-year period 1965-1974, the period eventually came to be called the million program. This study is about the million program, both as a concept, but also about its architecture and outdoor environments. Until the middle of the 20th century, the situation in Sweden was very critical due to poor public health, low housing standards and, above all, housing shortage. The decision about the one million residences aimed to save Sweden and solve the housing shortage mainly by a rationalization in the construction industry. The strong criticism of the project arrived very early, actually before the first million program area was completed.

Today, living in a society where perfection is pursued in all we do, it is very much obvious to arise questions such as: Does the perfect residential yard really exist?

Gamlegården is one of the largest and oldest million program areas in Kristianstad, many of its residential buildings have high potentials and can always be developed. In this work, a design proposal is presented regarding a residential yard in Gamlegården, based mainly on guidelines developed from a literature study, inventory and analysis and an interview.

The purpose of this work was to study what characterizes a good residential building and the aim was to design a residential yard in Kristianstad. Without going into too many details, and by touching only broader and more general elements, a design proposal has been presented. Vegetation, space, user groups and lighting are some of the concepts that the proposal has touched upon.

Since the definition of perfection is subjective and varies from individual to individual, I have chosen to create my own definition where ”a perfect housing yard” is a place for everyone; a place that promotes various activities; a place that commemorates diversity and solidarity, .and is susceptible to change.

Main title:I ett miljonprogramsområde
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö
Authors:Abdulah, Maroa
Supervisor:Peterson, Anna
Examiner:Lövrie, Karl and Klintborg Ahlklo, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Miljonprogram, Sverige, Kristianstad, Näsby, Gamlegården, bostadsområde, platsidentitet, kulturhistoria, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10767
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10767
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2019 11:37
Metadata Last Modified:02 Jun 2020 13:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics